'O LUKAS 13

1Ma 'orasi ge'ena 'o nyawa widajarita 'o Yesusika ge'ena la 'o Galilea ma nyawa yamuruo naga 'o Pilatus wosuloko yakito'oma, gee 'ona yositedene manga su-suba ma Jo'oungu ma Dutuka 'o Yerusalemuoka. 2De 'o Yesus wongose 'onaka, "Moteke ngini, 'o Galilea ma nyawa yamuruo naga go'ona, 'ona? 'ifoloi yosowono de ma Galilea ma nyawa 'iregu-regu yoodumu sababu yakito'oma koge'ena? 3Ma gou-goungu ko'uwa! Ma tinisidemo ne'ena: Nako ngini konimaogoruwa 'o sowono niodiai de niooluku niolio ma Jo'oungu ma Dutuka, ngini nioodumu 'asa niosongene mita. 4Kokiali mita de gee yamogiooko de tuangere yosongene 'o Siloamoka, gee 'o woa 'ikuru-kurutie yakitapadu? Ngini niongose ge'ena 'isidumutu 'ato 'ona 'ifoloi yosowono de 'o nyawa 'iregu-regu gee yomanoa 'o Yerusalemuoka? 5Ma gou-goungu ko'uwa! Ma moiosi tinisidemo: Nako ngini koniomaogoruwa 'o sowono niodiai de niooluku niolio ma Jo'oungu ma Dutuka, 'asa niosongene mita." 6Ge'ena 'ipasa de 'o Yesus wosijarita mita 'o 'ade-'ade naneda: "Naga wimoi 'awi 'ara ma utu wi 'anggur ma betuoka. Ma moi ge'ena 'una waika wanonu ma 'ara ma sowoko ge'ena ma utuoka, ma ka 'o ngai moi ma kowamakewa. 7So kawongosekau wode-detebinika, ' 'Etei, bika nalega ne'ena 'o taunu sa'angenou ngoi taino tanonu ma sowoko, ma ka 'o ngai moi ma kotamakewa. Tahani kanatodangika! 'Ena duga ka 'o tonaka ma rewo yabooto ya'odomo!' 8Ma wode-detebini gu'una wosango, 'Madaka 'i'ahude 'o taunu moiosi. Bereki, ngoi 'asa todabacolo de 'o joro 'isibobo-bero todonoa. 9'O taunu nanga bionika dua poilia 'isowoko. Ma nako koisowokuwa, ge'ena 'idadi nosuloko yatodanga!' " 10Ma moi ge'ena Pomaoma-omasa ma Wangeka, 'o Yesus wodotoko 'o lo-lomu ma woa moioka. 11Ge'enaka dau mimoi 'o taunu mogiooko de tuangerou mopanyakeku, sababu 'o tokata midongosamuku. So 'o ngeweka gumuna mopugutokau de ka ma eta ma koidadiwa moma'oko momabootie. 12Gedagee 'o Yesus mimake, de kawongosekau, " 'Eme, to ngona 'ani panyake nimadakau!" 13Ge'enaka de 'o Yesus 'awi giama womidatamiku 'ami dekuoka, de kage'ena de muna moma'oko moboootiekau, de misiarene ma Jo'oungu ma Dutu. 14'O lo-lomu ma woa ma balusu gu'una wongamo, sababu 'o Yesus 'o nyawa wakisi'aiki Pomaoma-omasa ma Wangeka. 'Una kawongosekau 'o nyawa yoku-kudaika, "Naga 'o wange butangano ma ngale pomanarama, so ge'ena ma wange de niaino nia panyake nisi'aiki, ma 'uwa Pomaoma-omasa ma Wangeka!" 15Ma ma Jou wosango, "Nioelu-eluku ngini ne'ena! Pomaoma-omasa ma Wangeka ngini nioodumu nia sapi bolo nia keledai ma gu-gurungaka niosikokisupu nia'asa 'o 'akere niosi'okere. 16Ne'enaka mimoi 'ami 'asali 'o Abrahamuno, 'o taunu mogiooko de tuangerinou 'o Tokata ma Koana miparetano. De ngini niongose 'ato muna koidadiwa misimada 'o Tokata ma Koana ma paretaka Pomaoma-omasa ma Wangeka!" 17'O Yesus 'awi sa-sango ge'ena, 'o nyawa gee wiito-itomo posironga yodamaekoka. Ma 'o nyawa 'iregu-regu yoodumu yomorene yamake 'o no-nako 'ihera-herangi gee 'o Yesus wodi-diai. ma doda 18'O Yesus wosano, "Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ge'ena kokia ma lugo? De 'okia 'idadi tosi'ade-'ade? 19Ma lugo 'isoka 'o 'ade-'ade naneda. Wimoi 'o sawi ma doda 'o muhi moi wa'eseno de watuduku 'awi bairoka. 'O fini ge'ena 'igo'oo de 'imadadi 'o gota, de 'o namoro yodi'igutu ma sago-sagoka." 20'O Yesus wosanoli, "Nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, 'isoka kokia ma lugo, de 'okia 'idadi tosi'ade-'ade? 21Ma lugo 'isoka 'o ragi 'o ngeweka mimoi mosikaruahe de 'o tarigu ma amokoka so 'idoa." 22'O Yesus 'awi do-dagi ma sigoronaka wosikaika 'o Yerusalemuka, waboa 'o kota-kota de 'o soa-soana wosidagi wodotoko. 23Ge'enaka de 'o nyawa yosano 'unaka, " 'Aba, 'o nyawa gee dua yakisilaha-laha koikudaiwa?" 'O Yesus wosango, 24"Nako ngini niomau niamake 'o 'ahu 'ika-kakali ge'ena salingou niowosama niaboa 'isoka 'o ngorana 'ipe-pe'etorika. De tinidongose ne'ena: Manga gudai yomau yowosama, ma koidadiwa! 25Gee ma woa ma dutu 'o ngorana ge'ena wabeno, ngini nio'okode ma dudunoka niotote-toteke de niongose, 'Bereki, 'o ngorana minidebelengakasi!' Ma bereki gu'una 'asa wosango, 'Ngoi kotininakowa ngini!' 26Ngini 'asa niosango, 'Ngomi ne'ena gee pomasido'odomokau de pomasido'okerokau de de ngona Bereki, de ngona nodotokokau mita 'o ngeko-ngekomoka 'amia kotaka!' 27Duga ma woa ma dutu gu'una dua wongoseli, 'Ngoi kotininakowa ngini. Nima'aioka ne'enaka ngini gee 'o dorou niodi-diai!' 28Gee ngini niakimake 'o Abraham, 'o Ishak, 'o Yakub de 'o nabii yoodumu yomore-morene ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Dunia ma Sungi ma dodaka, ngini 'asa nio'ari de niosangisara, sababu ngini niginiiki ma dudunika! 29'O nyawa 'asa yoboa dinaoko 'o wange ma siwaroko de daiisa 'o wange ma dumunisa, 'o koremiede de 'o koresaraku. De dua yomorene de yomangodomo ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Dunia ma Sungioka. 30Ma gou-goungu dua naga 'o nyawa yotu-tu'uru yodadi ma di-disiraka, de naga 'o nyawa yosira-sira yodadi yotu-tu'uru." 31Ma 'orasi ge'ena mita, 'o Farisioka yamuruo naga yoboa 'o Yesusika de kayongosekau, "Tagi namadakau ne'enaka sababu 'o Herodes womau wonito'oma." 32'O Yesus wosango, "Niotagi niosidemo gee wosiliba-libaka 'ato ne'ena ma wange de bibinoka ngoi toginiiki 'o tokata de takisi'aiki 'o nyawa yopa-panyake, ma 'o wange sa'angesi de tosido-dogumokau 'ai manarama. 33Ma ne'ena ma wange, wangede, de modidioka, ngoi salingou tosigila 'ai do-dagi sababu 'o nabii moi koisurewa 'isongene ko 'o Yerusalemuokawa. 34Sioko Yerusalem ma nyawa! Sioko ee! Ngini niakito'omakau 'o nabii-nabii! Niakiteto niakisongenoka ma Jo'oungu ma Dutu 'awi su-suloko! 'Igi-giliou tomau tiniriwo 'isoka 'o namoro ma 'esa ma ngowaka yajagano yaporonuku, ma ngini niooluku! 35Ge'enau so ma Jo'oungu ma Dutu ko de de nginiwau. Tinisidemo ne'ena: Dua konimakewau ngoi sigado ngini niongose 'ato, ' 'Alele! Wisibarakati 'una gee woboa de ma Jou wi kuasa!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\