'O LUKAS 21

1Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woaka ge'ena, 'o Yesus wakimake 'o nyawa yokaya-kaya 'o pipi yosiwosama 'o su-suba ma ngiiku. 2Womimake mita 'o bao-bao mimoi mosusa-susa mosingosama 'o pipi 'o tambaga 'o ngai modidi. 3Ge'enaka de kawongosekau, "Niosigisene: 'O bao-bao numuna 'ifoloi 'iamoko mosingosama de 'iregu-regu yoodumu. 4Sababu 'ona yoodumu yokula 'ena manga harataa yofoloiku. Ma 'o bao-bao gumuna ngaro koge'enau 'ami susa, ma mosidukulaka 'iodumu gee muna ma sirete moparaluu ma ngale 'ami 'ahu." 5Naga 'o nyawa yosidemo-demo 'ato ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woa posironga 'isureka. Yosipake 'o teto 'ikakasure-sure de 'okia sonaa gee 'isisubaka ma Jo'oungu ma Dutuka. De 'o Yesus wongose 'onaka, 6"Dua ma 'orasi ya'adono, 'iodumu niamake-make ne'ena 'asa 'ikokipiakoroka, dua ma teto ka moi ma koi'iwau 'imakaretenuku ma ngiioka!" 7'O Yesus 'awi do-domoteke yosano 'o Yesusika, " 'Aba Guru, muruoka dua ge'ena 'idadi? De dua kokia ma no-nako 'ato ma 'orasi ya'adonokau?" 8'O Yesus wosango, "Nimasitiari la 'uwa 'o nyawa nisihaga. Sababu dua manga gudai yoboa de yongose 'ato, 'Ngoi ne'ena 'o Koana ma Jo'oungu ma Dutu Woiri-iriki gu'una!' de yongose 'ato 'Ngoi ne'ena 'unau!' de 'Ne'ena ya'adonokau 'o 'orasi gee ma du-du'uruoka.' Ma ngini 'uwa niakidomoteke 'ona. 9'Uwa nimodongo nako niogi'isene 'o parangi ma habari de 'o galawani. Sababu salingou ge'ena 'iodumu 'isira 'idadi. Ma ge'ena ko ma ngalewa 'ato ma 'orasi ya'adonokau 'o dunia ma do-dogumu." 10Ge'enaka de 'o Yesus 'awi bicara wosigila wongose 'ato, " 'O suku de 'o suku, 'o negara de 'o negara, 'asa 'imakakudoti. 11Kiaka naga bato 'o duniaka ne'ena dua 'o 'osu 'ikua-kuatino, 'o 'inomo 'isusa ma sala, de 'o panyake 'itu-tubuso de 'isora-sora 'itagi. Dua 'idadi 'okia sonaa podo-domodongo, de 'o diwangoka 'ikaruahe ma guatoka. 12Ma dua ge'ena 'iodumu koidadiwasi, 'isira ngini nitagoko de nisikisaa. Ngini 'asa ni'urusu 'o lo-lomu ma woa-woaka de nisingosama 'o buika. De ngini 'asa nisitaari 'o koa-koanika de yopa-paretaka sababu ngini to ngoi 'ai do-domoteke. 13Ge'enau to ngini nia 'orasi ma ngale niosihabari 'o Habari ma Owa ma ngale ngoi. 14Salingou nia singina 'ikua-kuata 'ato dua koniododatowa gee dua 'okia salingou niongose ma ngale nimariwo. 15Ngoiou ma sirete 'asa tinikula 'o demo-demo de 'o cawaro, so dua nisa-saturuu gee ka moi ma koya'akunuwa yasango 'ania demo-demo bolo yomasipongono gee 'okia naga niongose. 16Ngini 'asa nihalebiru 'ania 'esa de nia dea, 'ania riaka dodoto, 'ania nyawa-nyawa de 'ania ma-manai. De nginioka munuka 'asa nito'oma. 17Ngini 'asa 'o nyawa 'iodumu nidu'uduku sababu ngini to ngoi 'ai do-domoteke. 18Ma dua ngini konido'oawa. Ka nia utu nia saekoka 'o ngai moi ma dua koiisanguwa. 19Nako ngini niotongosono de nia ngo-ngaku 'ikua-kuata ngoino, ngini 'asa niamake 'o laha." 20"Nako ngini niamake 'o Yerusalem yosibululuninou 'o tentara, ngini dua nianakokau 'ato 'o kota ge'ena koito'ingowau de yatorouokau. 21Ma 'orasi ge'ena 'o nyawa gee naga 'o Yudea ma daeraaka salingou yoowara 'o gigieka. 'O nyawa gee naga ma kota ma dodaka, salingou yosupuoka, de gee 'o kota ma dudunoka 'uwa yowosama ma kota ma dodaka. 22Sababu ma 'orasi ge'ena la 'Ma Jo'oungu ma Dutu 'o Hukumani Wosiguti', la 'idadi moteke gee 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka. 23Ma 'orasi ge'ena, yotorouoka 'o nge-ngeweka gee yotu-tubuso de 'o ngowa'esa! 'O daeraa ne'ena 'asa 'o susa ma amoko yodutuku, de ma kawasa 'asa ma Jou wakihukumu. 24Naga munuka 'asa yakito'oma de 'o wase, de munukali dua yaki'asa de yakidiai 'o bui ma nyawa 'o nyawa 'iregu manga daeraaka; de 'o nyawa-nyawa gee kowinako-nakowa ma Jo'oungu ma Dutu 'asa yadoko-doko 'o Yerusalem sigado ma 'orasi ya'adono gee ma Jou wositatapuokau 'onaka." 25"Dua 'o wange ma akoka, 'o medeka de 'o ngoma 'o diwangoka 'asa niamake 'o no-nako. 'O duniaka dua 'o nyawa-nyawa yakimodongo de koyomasinakowau yo'isene 'o moku-moku 'ikua-kuata ma guruusu. 26'O nyawa 'asa yakimodongo koyomado-do'oawau yodaari 'okia naga gee dua 'idadi 'o dunia ne'ena yasuluunuku, sababu daku 'o ngawa-ngawaka ma kuasa 'asa 'ikaruahe. 27Ma 'orasi ge'ena dua ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka toboa 'o kakamoro 'isaono de 'ai pareta de 'ai ku-kumati ma amoko. 28Nako 'iodumu ge'ena 'ikurueu 'idadi, ge'ena nioma'okode de dakuie nimalega, sababu koito'ingowau de ma Jo'oungu ma Dutu winisilahau." 29Ge'enaka de 'o Yesus wosijarita 'onaka 'o 'ade-'ade naneda: "Nialega 'o 'ara ma gota bolo 'o gota 'iregu-regu 'iodumu. 30Nako ma boboko 'ikurueu pamake, ngini nianako 'ato rekeni ya'adonoka 'o ngogoro ma 'orasi. 31Koge'enali mita nako ngini niamake 'o susa de 'o sangisara gee tosidemo-demokau 'iodumu la 'idadi, ge'ena ngini 'asa nianako 'ato ma Jo'oungu ma Dutu wacobou wopareta ma ngale wokoana. 32Tinisidemo! Ma hali ge'ena 'idadi dua gee 'o nyawa yo'ahu-'ahu ma 'orasi ne'ena koyobootuawasi yosongene. 33'O diwanga de 'o dunia 'asa 'iisanga, ma 'ai demo-demo dua kaisi'ado-'adonika." 34"Nimajaga-jaga, 'uwa sigado nia singinaka duga kanimarame-rame de ni'eto-'eto, bolo kaifoloi niatibangi ma ngale nia 'ahu 'o duniaka, sigado konimadudu-duanguwa so nimanako 'ena ma Jou 'awi wange 'iboakau. 35Sababu 'o wange ge'ena dua 'iboa komoiwa yanakoka so 'o nyawa-nyawa 'asa yakitodokana matero ka 'o haewani 'o dodeso yapusuku de yatodokana. 36Niomajaga-jaga de nimalahidoa kaitaurika, la niotongosono niamoku 'o susa de 'o sangisara 'iodumu gee dua 'idadi de ngini konimaekuwa niotaari ngoi 'o Nyawa ma Ngowakino." 37'O wangeka 'o Yesus wodotoko ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woaka. De gee 'iobiruku 'una wotagi 'o Zaitun ma gigieka de ge'enaka wogogere. 38'O ngoru-ngorumika 'isinoimi 'o nyawa yoodumu yoboa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woaka ma ngale yosigisene 'o Yesus wodotoko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\