'O LUKAS 7

1'O Yesus 'iduangino wodotoko 'o nyawa yoku-kudaika, de wotagioli 'o Kapernaumika. 2Ge'enaka dau wimoi 'o Romaka manga tentara ma balusu 'awi gilaongo kawosiboso-bosono. 'Awi gilaongo gu'una wopanyake rekeni wosongenoka. 3Ma tentara ma balusu gu'una gee wigi'isenoka 'o Yesus woboano 'o Kapernaumoka, de wakisuloko 'o Yahudioka manga 'agamaka ma balu-balusu yamuruo naga yotagi 'o Yesusika ma ngale yoga'asoko la waino wi gilaongo ma panyake wosi'aiki. 4Gee yototarika 'o Yesusoka de wibaja yosigou-gounguku la wiriwosi 'o tentara ma balusu gu'una. 'Ona kayongosekau, "Ma tentara ma balusu nu'una yadaene woniriwo 'Aba. 5Sababu 'una wonasibosono ngone 'o Yahudioka ma nyawa de 'o pipi wokulakau ma ngale miosigoko mia lo-lomu ma woa ne'ena ma kotaka." 6So 'o Yesus wotagi de de 'ona. Gee rekeni ya'adonoka ma tentara ma balusu wi woaka, de ma tentara ma balusu wakisuloko 'awi ma-manai yaika 'o Yesusika la yosidemo 'awi besesongo 'ato, " 'Aba, 'uwau nomakangela naino 'ai woano. Ngona posironga de nokumatioka de ngoi kone'ena 'ani bionoka kokiawa 'idaenuku, so koyadaenuwa tonidawongo 'ai woaka. 7Ge'enau so ngoi kotomoroinuwa totaari ngonaka 'Aba. Ma ngoi tongaku ngaro kanosuloko 'o betongo moi ma dua 'ai gilaongo gu'una 'awi panyake 'i'aiokau. 8Ge'ena 'isoka ngoioli, ngoi mita tosigisene 'ai dekude manga pareta, de ngoioka deuku de ma 'enali mita 'o tentara salingou yosigisene 'ai pareta. Nako ma tentara wimoi towisuloko, 'Notagi!' ge'ena 'una mita wotagi; de nako tongose wimoikali, 'Nongoka naino!' 'una mita woboa. De nako tosuloko 'ai gilaongika, 'Neda nadiai!' ge'ena 'una mita wadiai." 9'O Yesus wo'isenoka ma kapita 'awi demo ge'ena de woherangi so womapulutuka kawongosekau 'o nyawa yoku-kudaika gee wimote-moteke, "Tinidongose ne'ena: 'O ngo-ngaku kone'ena ma guata koma'iwasi tamake ngaro ka 'o Israelokau ma!" 10'O nyawa gee yakisulo-suloko yolioka ma tentara ma balusu 'awi woaka, 'ena wimake 'o gilaongo gu'una wosa-sanangiou. 11Ge'ena 'ipasano koito'ingowa de 'o Yesus wotagi 'o Nain ma kotaka. 'Awi do-domoteke de 'o nyawa yoku-kudai yomoteke de de 'una. 12Gee 'o Yesus wa'adono 'o kota ma ngorana ma amoika, 'ena 'o nyawa 'o songene yomoku yo'otaka 'o kota ma dudunika. Wosonge-songene gu'una 'o bao-bao mimoi mi ngowaka kawomatengoka. 'O kota ma nyawa manga gudai mimoteke 'o bao-bao gumuna. 13De gee ma Jou Yesus womimake 'o ngeweka gumuna, de womisingina so kawongosekau, "Sioko 'Esa! 'Uwau no'ari!" 14Ge'enaka de 'o Yesus womasisori 'o songene ma mo-mokuka de wa'ao. So yomoku-moku go'ona yomaogoro. De 'o Yesus wongose 'o dogu'uruka gu'una, "Ee nomomiki!" 15'O dogu'uru wosonge-songenuku gu'una womomiki so wogogerie deika wobicarakau. Ge'enaka de 'o Yesus wisisarakani ma 'esaka. 16'O nyawa yoodumu yakimodongo de wisiare-arene ma Jo'oungu ma Dutu. Munuka kayongosekau, " 'O nabii ma amoko wimoi woboanou ngoneka!" De munukali yongose 'ato, "Ma Jo'oungu ma Dutu woboanou ma ngale wosilaha 'awi kawasa!" 17So 'o habari ma ngale 'o Yesus ne'ena 'itagi 'o Yudea ma daeraaka de ma date-dateoka yakilolituku. 18'O Yohanes wi do-domoteke yosidemo 'okia naga 'idadi-dadiokau 'iodumu ge'ena 'o Yohanesika. So 'o Yohanes waki'asoko 'awi do-domoteke yamididi 19de wakisuloko yotagi ma Jou Yesusika yosano, " 'Aba, ngonau? 'o Ro-riwo 'o Nyawa Wosilaha-laha gee mida-damaau moteke ma sira ma Jo'oungu ma Dutu wojajiokau 'awi nabiika 'ato dua wimoi woboa, bolo salingou miodamaa 'ireguosi wimoi?" 20'O Yohanes wi do-domoteke yamididi go'ona yotagi 'o Yesusika de yongose, " 'O Yohanes Wo'osi-'osiki wosuloko ngomi miosano ngonaka, ngonau 'Aba gee ma Jo'oungu ma Dutu wojajiokau 'ato dua wimoi woboa? Bolo salingou ngomi mioda-damaa 'o nyawa 'ireguosi wimoi?" 21Ma 'orasi ge'ena 'o Yesus wakisi'aiki yopa-panyake manga gudai, de manga gudai yakitoka-tokata manga tokata woginiiki, de mita manga gudai yopilo-piloko wakisilaha so 'idadi yomasimake. 22So 'o Yesus wosango, "Tagi niolio 'o Yohanesika de niosidemo 'okia naga nio'isene de niamake todiai ge'ena la 'o nyawa yopilo-piloko yomasimake, yolugu-lugu 'idadi yotagi, yakipado-pado manga pado 'i'aiki, yakito-topongono yomasi'isene, yosonge-songenuku yowango de 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno 'isitotara 'o nyawa yosusa-susaka. 23Yosanangioka 'o nyawa gee manga singina koikapulawa ngoino so koiitomuwa." 24'O Yohanes wakisulo-suloko go'ona yolioka, de 'o Yesus wobicarali 'o nyawa yoku-kudaika ma ngale 'o Yohanes, wongose 'ato, "Tosanosi nginika! Ngini niotagi 'o tonaka 'ika-kakasaka ma ngale 'okia niodo'oa? Winilega 'o nyawa wimoi 'awi singina kairiiduwa 'isoka 'o 'ubutu 'o dadoko yauwa-uwaka? Ma rai ko'uwa! 25Bolo ngini niaika 'okia nialega? 'O nyawa wimoi wi baju 'isure-sure? 'O nyawa manga pakeangi 'isure-sure de yoko-korago yomanoa 'o kadatoka! 26So ngini niosupu 'okia nialega? Ma ngale 'o nabii wimoi winilega? Ma goungu, de 'una 'ifoloidesi de 'o nabii. 27Sababu ma ngale 'o Yohanesiou gu'una naga 'o Buku 'Itebi-tebininoka 'isilefoku konee: Ma Jo'oungu ma Dutu wongose, 'Nu'una to ngoi 'ai su-suloko. Ngoi 'asa towisuloko 'una wosira la ni ngekomo woniditiaiokasi 'asa de ngona noboa.' " 28'O Yesus wakidongoseli, " 'O duniaka ne'ena 'o nyawa komoiwa 'ifoloi yodaduie de 'o Yohanes Wo'osi-'osiki. Ma dua 'o Dunia ma Sungioka gee ma Jo'oungu ma Dutu wi pareta ma sigoronaka 'o nyawa gee kokiawa yakidae-daenuku, 'ona 'ifoloi yodaduie." ( 29'O nyawa gee yo'ise-'isene 'o Yesus wongose koge'ena, ge'ena dau ma dodaka 'o balasitengi yoga-ga'asoko mita. 'Ona yanako ma Jo'oungu ma Dutu wotiai, sababu ma sira 'o Yohanes waki'osikokau. 30Ma 'o Farisioka de 'o 'agamaka yodoto-dotoko yooluku yadawongo ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau 'onaka, sababu 'ona yooluku 'o Yohanes waki'osiki.) 31Ge'enaka de 'o Yesus wobicarali wongose 'ato, "De 'okia salingou takisi'ade-'ade 'o nyawa-nyawa ne'ena naga? 'Ona 'isoka 'okia? 32Takisi'ade-'ade 'isoka 'o ngowa-ngowaka 'o pasarioka yogoge-gogerie de yo'asoko manga ma-manaika, 'Ngomi minidababoka 'irame-rame ma ngini koniosodawa! Ngomi mionyanyi 'o balisa ma nyanyi ma ngini koniobalisawa!' 33Ge'enau so gee 'o Yohanes woboano wodotoko, 'una 'ijaga wopuasa de 'o 'anggur kowo'oke-'okeruwa, de ngini niongose 'ato, ' 'Una 'o tokata widongosamuku!' 34Deika gee ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka toboano, ngoi biasa to'odomo de 'o 'anggur mita kato'okere 'isoka 'o nyawa 'iregu-reguoli, de ngini niongose 'ato, 'Winimake 'o nyawa gu'una! 'Una witopokana, wi'eto-'eto, 'o pajaki yoga-ga'asoko de 'o nyawa yosowo-sowono manga manai.' 35Ngaro koge'ena, ma ma Jo'oungu ma Dutu 'awi barija 'inyatakau 'itiai naga 'o nyawa gee ma Jo'oungu ma Dutu wi barija yakipa-paretanoka." 36'O Farisioka wimoi wi ronga 'o Simon wisigaro 'o Yesusika la yomasido'odomo 'awi woaka. So 'o Yesus mita waika 'o Simon wi woaka de wo'odomo. 37Ge'ena ma kotaka 'o ngeweka mimoi 'ami roese mowuku-wukunu. Gee mo'isenoka 'ato 'o Yesus wo'odomo 'o Farisioka wimoi wi woaka de muna moboa mo'asa 'o botoli 'o ngai moi gee 'o teto 'ihali-hali yadiaiku, ma dodaka 'o goooro ma bounu yaowa-owa. 38Muna mo'ari-'ari mobukuku 'o Yesus wi dudunoka 'awi dou ma dateoka, de 'awi dou mosipesaka de 'ami kongoro. Ge'enaka de 'awi dou ge'ena mosidudungu de 'ami utu mosiesaka ma de maame, de mosidausu 'o goooro ma bounu yaowa-owa. 39'O Farisioka gu'una wamake koge'ena, de ka wi singinaka, " 'Una ge'ena ko 'o nabiiwa. Sababu nako 'una ge'ena 'o nabii, ma raiokau wanako muna ge'ena nagumuna, de ma raiokau wanako muna ge'ena mo'ahu 'o sowono ma dodaka!" 40Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'o Simonika, "Simon, 'okia naga moi tomau tonisidemo ngonaka." 'O Simon wongose, "Ia 'Aba Guru, kanongose bato!" 41"Naga yamididi manga nagimi 'o nyawa 'o pipi wosibau-bauoka. Wimoi wi nagimi 'o saaka 'o ratusu motoa, de wimoioli 'o saaka 'o nagi motoa. 42Yamididi go'ona koya'akunuwa yafangu yabooto manga nagimi ge'ena. So manga nagimi ge'ena koyakiga'asokuwau so kaiisangikau. Aa, yamididi go'ona nago'ona 'ifoloi widora 'o pipi wosibau-bau gee?" 43'O Simon wosango, "Ngoi tamao gedagee wi nagimi 'ifoloi 'iamoko kowiga'asokuawau!" 'O Yesus wosango, " 'Ani di-dibangi ge'ena yadaene." 44Ge'enaka de 'o Yesus womalega 'o ngewekaka gumuna de kawongosekau 'o Simonika, "Monimakekau 'o ngeweka numuna 'okia modiai? Ngoi toboano 'ani woaka ma konoidakalariwa 'o 'akere ma ngale 'ai dou nosi'isoko moteke 'o Yahudioka nanga 'adati, ma 'o ngeweka numuna 'ai dou ma'isokokau de 'ami kongoro de mosidudungu de 'ami utu ma ngale moihoromati de moidora. 45Ngona konoiamewa, ma 'o ngeweka numuna komomaogoruwa 'ai douka maame katototarinosi sigado ne'ena. 46Ngona konoidarisuwa 'o goooro ma bounu yaowa-owa 'ai saekuku, ma 'o ngeweka numuna modarisokau 'o goooro ma bounu yaowa-owa 'ai douku. 47Ma gou-goungu 'ami sowono ma amokoka ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu kowongano-nganonuawau so 'ami dora posironga ma amokoka! Ma 'o nyawa gee manga so-sowono ka ma eta 'i'ikiri, ge'ena manga dora kaiamokuwa." 48Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'o ngewekaka gumuna, " 'Ani sowono 'iodumu 'i'ikirokau." 49De 'o nyawa gee yomasido-dogogeruku yo'odomo de 'o Yesus yomakadongose 'ato, " 'Una wongose 'una ge'ena ma kia sigado 'idadi 'o sowono wa'ikiri?" 50Ma 'o Yesus wongose 'o ngewekaka gumuna, "Sababu nongaku ngoino, ngona 'o laha namake. Notagiou kanosa-sanangi!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\