'O MARKUS 11

1Gee 'o Yerusalem yodomoorika, 'o Betfage de 'o Betania ma soanoka, 'o Zaitun ma diko ma agaroka. Ge'enaka de 'o Yesus 'awi do-domoteke yamididi wakisuloko yotagi yosira. 2'Una kawongosekau, "Niotagi dokaika 'o soana poda-daarika gee, dua gee niowosanga ma soanika ge'ena de niamake 'o keledai ma ngowaka moi 'isipusuika, 'o keledai ma ngowaka ge'ena komoiwasi yapake. Ma keledai ge'ena niasose la nia'asano ne'enano. 3De nako 'o nyawa yosano 'ido'oa so 'o keledai ge'ena nia'ese, ge'ena niongose 'ato ma Jou womau wapake ma dua koito'ingowa de wosigiliokau." 4'O Yesus 'awi do-domoteke yamididi go'ona yotagi, de yamake 'o keledai ma ngowaka 'isipusuika 'o woa ma daarino 'o ngekomo ma dateoka. So 'ona yasose ma keledai ma bu-busuku ge'ena. 5'O nyawa yoma'oko-'okode ge'enaka yosano 'onaka, "Ee! 'Okia niodo'oa ge'ena? 'Ido'oa so 'o keledai ma ngowaka ge'ena niasose?" 6'Ona yosango 'isoka kokia naga 'o Yesus wosidemokau 'onaka. So 'o nyawa yoma'oko-'okode go'ona kayosimadaka ya'asa 'o keledai ge'ena. 7Gee ya'adono 'o Yesusika de manga baju yaawene so yosinao 'o keledai ma poretuku, ge'enaka de 'o Yesus wodoa womatamide ma poretoka. 8'O nyawa manga gudai manga juba yosinao 'o ngekomoka, de munuka 'o gota ma sago ma di-dingoono ya'eseno so yosinao 'o tapaki ma goronako. 9'O nyawa yoku-kudai gee 'o Yesus wimote-moteke 'awi bionisa de wi dudunoko yoodumu yosigaso-gasoko yongose, " 'Alele! Nou, powisiarene ma Jo'oungu ma Dutu! Tanu ma Jo'oungu ma Dutu wisibarakati 'una gee woboa de ma Jou 'awi kuasa. 10De kaisureli 'awi pareta 'ikua-kuata 'asa 'iboa, to ma Koana 'o Dautu 'awi pareta to ngone nanga edete! Powisiarene ma Jo'oungu ma Dutu gee wi kumati ko 'okiawa positero." 11Koge'enau ma do-dagi sigado 'o Yesus wa'adono 'o Yerusalemika, deika wowosanga ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woaka. Ge'enaka 'una wolega-lega moi-moi ma dodaka 'iodumu, duga 'itarusokau rekeni so 'una de 'awi do-domoteke yamogiooko de modidi yotagi 'o Betania ma soanika. 12Ma bibinoka gee 'ona yoma'aiki 'o Betaniaka so manga do-dagi ma sigoronaka de 'o Yesus wamao wisawini. 13'O gurutikasi 'ena wamakekau 'o 'ara 'o utu moi ma soka 'irubu-rubu. So waika walega ma de ma sowoko kanikia. Ma waika 'ena ka moi ma koi'iwa so ka ma soka duga. Sababu ma 'orasi ge'ena 'o 'ara ko ma 'orasuwasi 'isowoko. 14Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'o 'ara ma utuka, " 'Ikurue ma 'orasi ne'ena, dua konosowokuawau so komoiwau ya'odomo to ngona 'ani sowoko!" 'Awi do-domoteke yo'isene 'o demo ge'ena. 15'Ona ya'adonika 'o Yerusalemuoka, de 'o Yesus wotagioli ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woaka. De wakikokiginiiki gee yomawuku-wukunu ge'enaka dau. 'O pipi yosita-tagali manga meja de 'o pombo yowuku-wukunu manga go-gogere waleoto pagara. 16De ka moi ma kowakisidabiwa 'o kianikia ya'asa ge'ena ma Jou 'awi Woa ma ginitarino. 17Ge'enaka de 'o Yesus wakidotoko 'o nyawa ge'enaka dau. Kawongosekau, " 'O Buku 'Itebi-tebini ma dodaka 'isilefoku: Ma Jo'oungu ma Dutu wongose koneda: 'To ngoi 'ai Woa ne'ena 'asa yosironga 'o sagala nyawa manga lahidoa ma ngii.' Ma ngini niadiai nia go'ora ma ngii!" 18'O 'imam ma sae-saeke de 'o 'agamaka yodoto-dotoko yo'isene 'o demo ge'ena so 'o ngekomo yononu la wito'oma. Ma 'ona kayododatoka 'unaka sababu 'o nyawa yoku-kudai kayoki-kiliri yoduaka yosigisene to 'una 'awi do-dotoko. 19'Iobirou de 'o Yesus de 'awi do-domoteke yoma'aiki ge'ena ma kotaka. 20Ma bibinoka 'o ngoru-ngorumika gee yoboa ge'ena ma 'ara ma gotano, 'ena ma 'ara ma utu ge'ena 'i'osaukou sigado ma ngutu-ngutuuku. 21Ge'enaka de 'o Petrus wonganonie 'okia naga gee 'idadiokau ka'uginika. So 'o Petrus wongose 'o Yesusika, " 'Aba Guru, bika nalega 'o 'ara ma utu nosilahi-lahi gee 'isongenukou!" 22'O Yesus wosango, "Winingaku ma Jo'oungu ma Dutuka! 23Ma gou-goungu ngini 'idadi niongose 'o gigieka ne'ena, 'Noma'umo de notumunu 'o ngootuku!' de dua 'asa 'idadi 'itilai 'uwa nia singina 'itingoono, de niongaku 'ato gee niongosekau ge'ena dua 'idadi. 24Sababu ge'ena tinisidemo: Nako ngini nimalahidoa bolo 'o kianikia nimaga'asoko, niongakukau 'ato ma Jo'oungu ma Dutu winikulakau 'okia naga gee nioga'asoko, de ngini 'asa nimadamake. 25De nako ngini nimalahidoa ma nia singina koisanangiwa 'o nyawa 'ireguka, ge'ena salingou 'isira koniosi-singinawau 'o nyawa go'ona manga so-sowono, la nia Dea 'o sorogaaka mita kowosi-singinawau to ngini 'ania sowono. [ 26Nako ngini nia singinaka nimadonoaku 'o nyawa 'iregu manga sowono, dua nia Dea 'o sorogaaka mita kowinisipidiluwa to ngini nia sowono.]" 27'O Yesus de 'awi do-domoteke yaikali 'o Yerusalemuka. De gee 'o Yesus wotagi wakiloliti ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Woa ma dodaka, de 'o 'imam ma saeke de 'o 'agamaka yodoto-dotoko de mita 'o Yahudioka manga balu-balusu yaino 'o Yesusino. 28De yosano, "Nago'ona nisuloko nokadiai 'iodumu ne'ena? De nago'ona 'o pareta nikulaka?" 29'O Yesus wosango, "Ngoi mita tomau tosano nginika, so niosango la ngoi mita 'asa tinisidemo 'o pareta de 'o kuasa nago'onano ngoi todiai moi-moi ne'ena. 30'O Yohanes 'o nyawa wo'osiki ge'ena nago'onano 'o pareta wikula, 'o nyawano bolo ma Jo'oungu ma Dutuno?" 31Ge'enaka de 'o 'imam ma sae-saeke de 'o Yahudioka manga balu-balusu yokurue yomasikadibangi. 'Ona kayongosekau, "Nako ngone pongose 'ato ma Jo'oungu ma Dutuno, dua 'una wongose 'ato, 'De 'ido'oa so ngini koniongakuwa 'o Yohanesika?' 32Ma 'isusa mita nako pongose 'o nyawano." Sababu 'ona yakimodongo 'o nyawa yoku-kudaika, ngano 'o nyawa 'iodumu yanako 'o Yohanes ge'ena 'o nabii moi. 33So 'ona yosango, "Ngomi komianakowa." Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "Nako koge'ena, ngoi mita tooluku tinisidemo 'o pareta de 'o kuasa nago'onano ngoi todiai 'iodumu ne'ena."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\