'O MARKUS 16

1Pomaoma-omasa ma Wange 'ipasakau de ngo Maria Magdalena, ngo Maria 'o Yakobus ma 'esa, de ngo Salome yotagi 'okia sonaa ma bounu yaowa-owa yo'ija ma ngale yosidausu 'o Yesus wi songene. 2Kayaika 'ikinitara 'o wange ma di-disiraka ma 'Ahadi ge'ena, de 'ona yotagi 'o bo'osuika. 3- 4'O ngekomika de yomakadongose 'ato, "Nago'ona dua 'inariwo 'o teto 'o bo'osuku ma ngoranoka 'isitato-tatokino yaloloko?" sababu 'o teto ge'ena ko ma dingoonuwa. Ma ge'enaka yototarika 'ena ma teto ge'ena 'ilolokokau. 5Ge'enaka de yowosanga ma bo'osuku ma dodaka, de yomalega 'o giniraika 'ena 'o dogu'uru wimoi wi baju 'i'are-'arese wogogerie, so yakitodokana. 6'O dogu'uru gu'una kawongosekau, " 'Uwa nimodongo!Ngoi tanako ngini wininonu 'o Yesus 'o Nazaretino, gee wisidelokau 'o salipoka. 'Una kowi'iwau ne'enaka. 'Una womomiokau! Ngaro nialega gee winoa-noaka. 7Kone'enasi niotagiou, niositotara 'o habari ne'ena to 'una wi do-domoteika, ge'ena la 'o Petrusika mita. Niosidemo 'ato, ' 'Una wosirakau 'o Galileaka, so kadoka 'asa deika winimake 'una, 'isoka gee wosidemokau nginika.' " 8So 'ona yokokisupu de yoowara, sababu yakitodokana de yakimodongo. So koyosikademowa ka moika ma sababu yakimodongo ma sala. 'O HABARI MA OWA 'O MARKUS WOLEFO-LEFO MA DU-DU'URUOKA MOTEKE 'ILEFO-LEFOKU MA SIRASI [ 9'O 'Ahadi ma wange kaitaru-tarusikasi 'ena 'o Yesus womomiokau 'o songenoka, de womasidumutu 'isira ngo Mariaka gee 'o Magdalenano. (Ngo Maria gumunau gee 'o Yesus wosisupuokau 'o tokata 'o ngai tumudiingi.) 9'O nge-ngeweka go'ona yotagi 'o Petrus de wi ma-manaika. Ge'enaka de yosijarita kayositipokono 'iodumu gee 'o dogu'uru gu'una wakisidemo-demoka. 10So ngo Maria motagi mositotara 'okia naga 'idadiokau ge'ena, 'o Yesus 'awi ma-manaika gee yobalisaku de yo'ariku. 10Ge'ena 'ipasa de 'o Yesus ma sirete wosihabari 'o habari 'itebi-tebini de 'ika-kakali ma ngale 'o laha kaisi'ado-'adonika, ma ngekomo 'awi do-domoteke, dina 'o wange ma siwaroka de daioko 'o wange ma dumunoko.] 11Gee yo'isenoka 'ato 'o Yesus wowangokau de ngo Maria mimakekau, ma koyongakuwasi. 12Ge'ena 'iduangino, de 'o Yesus womasidumutu 'awi do-domoteke yamididika, ma lugo 'ireguoli. Ge'ena 'idadi ma 'orasi 'o do-domoteke yamididi go'ona yotagi 'o soana moika. 13So 'ona yolio de yosidemo manga ma-manaika, ma 'ona koyongakuwasi. 14'O Yesus womasidumutu ma du-du'uruokau ge'ena 'awi do-domoteke yamogiooko de moika, ma 'orasi 'ona yo'odomo. 'Una wakitawanono sababu 'ona manga ngo-ngaku koikuatuwa de kaifoloi yo'opini so ngaro 'o nyawa gee 'ona ma sirete wimakekau 'ato 'o Yesus wowangokau, ma 'ona koyongakuwa. 15Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "Niotagi 'o dunia niakiloliti, niositotara 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno ge'ena 'o nyawa 'iodumika. 16'O nyawa gee koyongakuwa 'asa yakihukumu. Ma 'o nyawa gee yongaku-ngaku de yaki'osiki, 'asa yakisilaha. 17Ma nyo-nyata 'ato 'ona ge'ena yongaku, 'ona 'asa 'o tokata yoginiiki de to ngoi 'ai ronga; 'ona 'asa yobi-bicara de 'o demo-demo gee 'ona koyanakowa. 18De ngaro 'o ngia ya'ao bolo 'o bo-bokusu ya'okere, ma koyoboditowa, de mita nako yaki'ao 'o nyawa yopa-panyakeka, ge'ena dua manga panyake 'i'aiki." 19Ma Jou Yesus wobicara 'iduanga, de wisidoa 'o sorogaade. Ge'enaka 'una wopareta de wokuasa de ma Jo'oungu ma Dutu. 20So 'awi do-domoteke yotagi yositotara 'o habari ma Jo'oungu ma Dutuno kiaka naga bato. De ma Jou mita womanarama de de 'ona, de ma nyo-nyata 'ato yositota-totara ge'ena ma goungu, ge'ena la 'o no-nako 'ihera-herangi.] [


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\