'O MARKUS 7

1'O Farisioka 'o bolu moi de 'o 'agamaka yodoto-dotoko yamuruo naga 'o Yerusalemino, yaino 'o Yesusino. 2'Ona yakimake 'o Yesus wi do-domoteke yamuruo naga manga giama koya'isokuwa de kayo'odomou. 'Ena moteke 'o 'agama ma 'atorangi, salingou 'isira nanga giama pa'isokokasi. 3'O Farisioka de mita 'o Yahudioka yoodumu, yamoteke ma gou-goungu manga edete de manga dotumu manga 'adati. 'Ona yooluku yo'odomo nako manga giama koya'isokuawasi moteke kokia naga 'isitatapuokau. 4'O kianikia gee yo'ijano 'o pasarioka, nako koya'isokuwasi ge'ena koya'odomuwa. De 'o 'atorangi 'iregu 'o gudaiosi yaga-gaono gee manga edete de manga dotumoka, 'isoka manga galasi de manga sawoko yo'isoko ma 'atorangi, de mita manga kia sonaa gee 'o tambaga. 5Ge'enau so 'o Farisioka de 'o 'agamaka yodoto-dotoko go'ona yosano 'o Yesusika, " 'Ido'oa so 'ani do-domoteke 'ona manga giama koya'isokuawau de kayo'odomou? 'Okia ma sababu so 'ona yooluku yamoteke to ngone nanga dotumu de 'o edete manga 'adati?" 6De 'una kawakisangokau, "Ngini nioelu-eluku! Posironga yadaenoka 'o Yesaya wosidemosirakau ma ngale ngini ge'ena la: 'Koneda ma Jo'oungu ma Dutu wongose: 'O nyawa-nyawa no'ona 'isuba ngoino duga ka manga 'uru ma kaioka, ma manga singina 'ikurutu ngoioka. 7Ma faedaa koi'iwa 'ona yosuba ngoino, sababu 'ona yosidotoko ka 'o nyawa ma 'atorangi de yadiai 'isoka to ngoi 'ai 'atorangi!' 8Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi pareta koniosigisenuwa, so niaga-gao ka 'o nyawa ma 'atorangi." 9Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau, "Ma goungu niobarija ma sala niaitomo ma Jo'oungu ma Dutu wi besesongo, la niosikuata ka to ngini ma sirete nia do-dotoko. 10'O Musa wokulakau 'o besesongo naneda: 'Niakihoromati nia dea de nia 'esa de nago'ona yakisibobeto manga dea de manga 'esaka, salingou yakihukumu yakiso-songene.' 11Ma ngini niosidotoko 'ato kaidadi 'o nyawa manga balusika yongose, ' 'Okia naga gee salingou tinikula ma ngale tinileleani, tosisubakau ma Jo'oungu ma Dutuka.' 12So ngini niakisidabi 'o nyawa koyakikalesanguwa manga balusika. 13So de to ngini ma sirete nia do-dotoko gee niosidoto-dotoko 'o nyawaka, ngini niaisanga ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo. De 'o gudaiosi niadiai 'isoka koge'ena." 14Ge'enaka de 'o Yesus wakitoomuoli 'o nyawa yoku-kudai go'ona de wakidongose 'onaka, "Niosigisene la niasahe! 15Koi'iwa 'o kianikia moi gee 'iwosanga 'o nyawa manga dodaku de yakisimediri. Ma 'ena gee 'isupu 'o nyawaka, ge'enau yakisimediri ma Jo'oungu ma Dutu wi bionoka. [ 16So ngini de nia ngaukoka so tanu nio'isenika.]" 17Gee 'o Yesus wakimada 'o nyawa yoku-kudai go'ona so wowosanga 'o woaka de wi do-domoteke yosano, " 'O 'ade-'ade ge'ena ma ngale 'okia?" 18Ge'enaka de wosango kawongosekau 'onaka, "So ngini ma koniasahewasi? Konianakowa 'ato 'okia naga po'odomo ge'ena koinasimediruwa? 19Sababu ge'ena ko 'o singinakuwa, 'ena ka 'o pokoruku so kaisupuokali." De 'o Yesus 'awi demo-demo ge'ena, 'isinyata 'ato 'o 'inomo 'iodumu kaidadi pa'odomo. 20Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekauoli, "Gee 'isupu 'o nyawa manga singinano, ge'enau yakisimediri. 21Sababu 'o singinanou ge'ena 'ibaoro 'o di-dibangi 'ito-torou gee ma duanguku yomakapake kaitimaronga, yotosiki de yoto'oma, 22yosongou, yosikahaga, yosigurubungu, de yadiai 'okia sonaa moi-moi 'ito-torou, yomadengo-dengoka, yopakisani, yotaleana, yomaie, de 'isusa yakidotoko. 23'Iodumu 'ito-torou gee 'ibaoro 'o singinano, de ge'enau 'o nyawa yakisimediri." 24Ge'enaka de 'o Yesus woma'aiki ge'enaka dau, de wosikaoko 'o Tirus ma kota ma dateoko. 'O woa moioka womasido-dogumika ma womau 'o nyawa yoku-kudai 'uwa yanako, 'ena kayanakoka 'ato naga woboano. 25So mimoi gee 'ami ngowaka 'o tokata yodo-dongosamuku migi'isenoka 'o Yesus, de maika 'o Yesusika de mosubaku 'awi bionoka, 26de moga'asoko la 'o Yesus woginiiki 'o tokata gee 'ami ngowakoka. 'O ngeweka gumuna ko 'o Yahudiokawa, muna molahiri 'o Fenisia ma daeraaka 'o Siriaka. 27Ge'enaka de 'o Yesus kawomicaguluokau, "Madakau ngaro, la ka 'o ngowa-ngowakosi yo'odomo, sababu koyadaenuwa 'o ngowaka manga 'inomo de ka 'o kaso positowoka." 28'O ngeweka gumuna mosango, "Ma goungu 'Aba, ma 'o kaso 'o meja ma timioka mita ya'odomo 'o ngowa-ngowaka manga 'inomo ma dota-dotaka!" 29Ge'enaka de 'o Yesus wongose munaka, "Sababu 'ani sa-sango ge'ena, kanoliou ngaro, 'o tokata ge'ena 'imagoraokau 'ani ngowakoka!" 30So 'o ngeweka gumuna molio de mi woaka maika 'ena 'ami ngowaka gumuna moma'iduokau 'o dangiroka, de ma tokata ma 'isupuokau munaka. 31Ge'enaka de 'o Yesus womagoraka 'o Tirusoka de wosikaie 'o Galilea ma talagade waboa 'o Sidonie. 'Una watoaka 'o Kota Mogiooko ma daeraade. 32Ge'enaka dau 'o nyawa wimoi wito-topongono de womou-mou wi'asano 'o Yesusoka. De yo'ota-'otaka go'ona yoga'asoko la 'o Yesus wi giama widatamiosi womou-mouku gu'una. 33So ma rai 'o nyawa gu'una 'o Yesus wisitingaika 'o nyawa yoku-kudaioka de wi ngauku ngai modidi ma sukonoka wi ra-raga wosisumuka 'asa de wakibiti, deika 'awi nga-ngaemikali wa'ao. 34Ge'enaka de 'o Yesus womatagadesi de woomasa watoomude 'asa deika kawongosekau 'unaka, "Efata!" ma ngale, " 'Ipelenga!" 35Kage'ena de womasi'isenokau de wi demo-demo mita 'i'osakinokau, 'awi nga-ngaeme 'ipalitangokau so. 36Ge'enaka de 'o Yesus kowakisidabiwa 'ona yoodumu yosijarita nago'onaka naga bato. Ma gee de wotawanono monga, de kayodofoloi monga yosikajarita. 37De yoodumu yo'ise-'isene go'ona yoherangi ma sala. Sigado kayongosekau, " 'Etei! 'Okia sonaa 'iodumu wodiai de kaisureli so! Yakito-topongono ma 'idadi yomasi'isene, de yomou-mou ma 'idadi yobicara!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\