'O MATIUS 14

1Ma 'orasi ge'ena 'o Herodes wokoana 'o Galileaka, wogi'isenoka 'o Yesus wi habari, 2de wongose 'awi ro-riwoka, "Ma raiokau ne'ena ge'ena 'o Yohanes Wo'osi-'osiki womomikieli! Sababu ge'ena to 'una wi kuasa de ma 'ena wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi." 3Sababu ma sira 'o Herodes wosuloko 'o Yohanes witagoko de wipusuku la wisingosama 'o buika. 'O Herodes wodiai koge'ena, sababu ma titi ngo Herodias. Muna ge'ena 'o Herodes wi dodoto ma dutu 'o Filipus ma wekata. 4Sababu 'o Yohanes wosidawanono 'o Herodesika wongose, "Koyadaenuwa ngona moningaamoko ngo Herodias!" 5'O Herodes womau wito'oma 'o Yohanes, duga kawimodongoka 'o nyawa yoku-kudaika sababu 'ona yanako 'o Yohanes ge'ena 'o nabii moi. 6Ma 'orasi 'o Herodes 'awi wange ma gilio wodiai, de ngo Herodias mi ngowaka moroge ge'ena 'o nyawa yoboa-boano manga bionoka. 'O Herodes woduaka ma sala 'ami roge ge'ena, 7so wojaji de wosasi munaka, 'okia naga bato moga'asoko, 'asa womikula. 8De ngano ma 'esa mosuloko ma jojaruka gumuna, so mongose, "Ngoi toga'asoko 'o Yohanes wi saeke nikula 'o bobilanguoka 'isinoaku ka kone'enasi." 9'O Herodes wogi'isenoka mi ga-ga'asoko ge'ena de wi singina 'isusa ma sala. Duga 'una wosasiokau 'o nyawa yoboa-boano manga bionoka, so wopareta la 'o mosolese gumuna mi ga-ga'asoko ge'ena de ma 'ena. 10'Una wosuloko 'o nyawa yotagi 'o buika la ya'ogu 'o Yohanes wi saeke. 11Ge'enaka de 'o Yohanes wi saeke ge'ena yosingosama, 'o bobilanguoka yosinoaku, 'asa de yokula 'o jojaruka gumuna. Ge'enaka de 'o jojaru gumuna mokulali ma 'esaka. 12Ge'enaka de 'o Yohanes wi do-domoteke yoboa ya'ese 'o Yohanes wi songene de yapo'osuku. Yapo'osuoka de yotagi yositotara 'o Yesusika. 13Ma habari ge'ena 'o Yesus wo'isenoka, de womagoraka ge'enaka so wongo'otiri wosikaika womatengo 'o ngii 'irii-riidika. Ma gedagee 'o nyawa yoku-kudai wigi'isene de moi-moi manga soana yamada so wisidu'uru kayolingana. 14Gee 'o Yesus womasabi de wakimake 'o nyawa yoku-kudai go'ona, de wakisingina. Ge'enaka de wakisilaha kiaka gee yopa-panyake. 15'Iobirou de 'o Yesus wi do-domoteke yongose 'o Yesusika, " 'Iobirou de 'o ngii ne'ena 'imatingakino, so yaowa, 'Aba, nakisuloko yokokilio yoku-kudai go'ona, la 'o 'inomo yomadi'ija 'o soa-soanoka." 16'O Yesus wongose, " 'Uwau yotagi, ka nginiou niakikula 'o 'inomo." 17'Awi do-domoteke yosango, "Ngomioka duga ka 'o roti 'o ngai motoa de 'o naoko 'o ngai modidioka!" 18De 'una wongose, "Nia'asano nongoka." 19Ge'enaka de wakisuloko yoku-kudai go'ona 'o 'ubutoka yogogerie, de wa'ese 'o roti ngai motoa de 'o naoko ngai modidi ge'ena, de 'o diwangie womatagade de wo'amalaha ma Jo'oungu ma Dutude. 'Asa deika ma roti ge'ena wakakaeta, deika wokula 'awi do-domoteika la yosibula-bula 'o nyawa yoku-kudaika go'ona. 20'Ona yoodumu yo'odomo sigado yakipunusoka. Ge'enaka de 'o Yesus wi do-domoteke yotoomu ma 'inomo ma baili ge'ena, 'o pa'udi mogiooko de modidioka. 21Ma 'orasi ge'ena gee yo'odo-'odomo manga gudai poilia yacaana motoa, ge'ena koyakidoimuawasi 'o ngeweka de 'o ngowa-ngowaka. 22Ge'ena 'iduanga de 'o Yesus wakiyogo wi do-domoteke 'o ngo'otiruku yoparene de yosirau 'o talaga ma songonaka, 'ena yoku-kudaika go'ona wakisuloko yokokiliou. 23Gedagee yoku-kudai yotagioka, de 'o Yesus womatengo wosau 'o gigiede la wolahidoa. 'Iobirukou 'ena 'o Yesus kage'enakasi womatengoka. 24'Ena 'o ngo'otiri gee 'o Yesus wi do-domoteke yobare-barene 'o gurutikau 'o moku-moku yapoka-poka sababu 'o dadoko yatomo. 25'Isori 'ibibini 'o Yesus woboa 'onaka wotagi-tagi 'o 'akere ma dekuoko. 26Gedagee wi do-domoteke wimake wotagi-tagi 'o 'akere ma dekuoko, de yakitodokana ma sala. Yakimodongo so yopoaka 'ato, "Ididi! 'O tokata!" 27Ma 'o Yesus wongose 'onaka, "Nimarii-riidi! 'Uwa nimodongo. Ngoi ne'ena 'o Yesus." 28Ge'enaka de 'o Petrus wongose, "Jou, ngonau ge'ena? Nako ma goungu ngonau, nosuloko taika ngonaka totagi-tagi 'o 'akere ma dekuka." 29'O Yesus wongose, "Nou!" Ge'enaka de 'o Petrus wo'uti 'o ngo'otiroka de waika 'o Yesusika. 30Ma gee wamao 'o dadoko 'ikuata ge'ena ma talagaka de wimodongo so 'ikurueu wolutu de womasigasoko, "Jou, noiriwo!" 31Ge'enaka de 'o Yesus witagoko de wongose, "Ngona ne'ena konoingakuwa rekeni! 'Ido'oa so ni singina 'ikapula?" 32Ge'enaka de 'o Yesus de 'o Petrus yoparenokau ge'ena ma ngo'otiruku de ma dadoko mita 'iriidokau. 33So wi do-domoteke yosuba 'unaka. 'Ona yongose, "Ma gou-goungu, Jou, ngona ne'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaka!" 34Ya'adonika ma talaga ma songonaka, de yo'uti 'o Genesaretioka. 35De ma nyawa ge'enaka gee wimake 'o Yesus woboa, de yosikawasa ma daeraa yosinoimika ge'ena ma kota ma sidateoka. Ge'enaka de yopa-panyake yakikoki'asa 'o Yesusino. 36De yoga'asoko la wosidabi wi baju 'ikuru-kurutuku yatigi, ngaro ka ma barenika. De gedagee yatigi-tigi yoodumu manga panyake 'ikoki'aiki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\