'O MATIUS 16

1'O Farisioka de 'o Sadukioka yamuruo naga yaino 'o Yesusino wibole ma timi-timi. 'Ona yoga'asoko la wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi la 'isinyata 'una ge'ena ma Jo'oungu ma Dutuoka de waino. 2'O Yesus wosango, "Nako 'o wange 'itumunou de 'o diwanga 'itereboko ge'ena niongose wangede dua 'iogoro. 3De 'o ngoru-ngorumika, niongose 'ato 'o wange ne'ena dua 'ibesaka sababu 'o diwanga 'itereboko de 'ilobi. Ngini 'idadi niosikanako 'ibesaka bolo ko'uwa ka 'o diwangoka niamake, ma 'o no-nako 'ihera-herangi 'idadi-dadi ne'ena naga ngini konianakowa to 'ena ma ngale. 4'O nyawa-nyawa ne'ena naga posironga yotingkaioka ma de koyosingou-ngounuwa. 'Ona yoga'asoko 'o no-nako 'ihera-herangi todiai, dua ka moi ma kotinisidumutuwa, tosidumutu duga 'isoka ma Nabii Yunus 'awi no-nako 'ihera-herangi." Ka koge'ena wongoseka de wotagi so wakimadakou 'ona ge'enaka. 5Ma 'orasi 'o Yesus wi do-domoteke ya'adonika 'o talaga ma songonaka, 'asa de yonganonie 'ato 'o roti yamongoruku. 6'O Yesus wongose, "Niomanako-nako 'o Farisioka de 'o Sadukioka manga ragika." 7Yogi'isene 'o Yesus wi demo ge'ena, de moi-moi yomakadongose, " 'Una koge'ena wongose sababu ngone 'o roti kopo'asawa." 8'O Yesus wanako 'okia naga 'ona yomasikademo, so wongose, " 'Ido'oa so ngini niatibangi ma ngale 'o roti konio'asawa? Ngini koniongakuwasi rekeni! 9Koniasahewasi? Konionganoninowau? 'o roti ngai motoa takide-deeta yacaana motoa? 'O pa'udi muruo ma baili niapoluno? 10De kokiali gee 'o roti ngai tumudiingi de yacaana soatoka? 'O pa'udi 'ila-laagomo muruo ma roti ma baili niatoomuno? 11'Ido'oa so ngini koniasahewa 'ato ngoi tobi-bicara nginika ge'ena ma dumutu ko 'o rotiwa? Nimasitiari 'o Farisioka de 'o Sadukioka manga ragika." 12Ge'enaka 'asa de yasahe ma ngale 'o Yesus wakisuloko yomasitiari 'o ragika gee ko 'o rotiwa ma ragi yosidi-diai, ma 'ena 'o Farisioka de 'o Sadukioka manga do-dotoko. 13'O Yesus wotagi 'o Kaisarea Filipi ma kota ma daeraa ma dateoka. Ge'enaka 'una wakisano wi do-domoteika, "Moteke 'o nyawa manga demo, 'o Nyawa ma Ngowaka ge'ena nagu'una?" 14'Awi do-domoteke yosango, "Munuka yongose 'o Yohanes Wo'osi-'osiki, de munuka yongose 'o Elia, de munukali yongose, 'o Yeremia, bolo 'o nabii wimoi." 15"Ma moteke ngini ma sirete, ngoi ne'ena nagu'una?" 16De 'o Simon Petrus wosango, " 'Aba, ngona ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngiriki, ma Lahatala wowango kaisi'ado-'adonika wi Ngowaka." 17'O Yesus wongose, "Nosanangioka Simon, 'o Yunus wi ngowaka. Sababu ko 'o nyawawa nisidemoka ma hali ge'ena, so 'ena 'ai Dea 'o sorogaaka. 18Sababu ge'ena tonisidemo, ngona ge'ena 'o Petrus, 'o teto 'ikua-kuata. De 'o teto ne'ena ma dekude dua 'ai jamati tosigoko de koidadiwa yaisanga ngaro ka 'o songenou ma pareta ma. 19Ngoi 'asa tokula ngonaka ma Jo'oungu ma Dutu wi Dunia ma Sungi ma ngorana ma kuci. 'Okia naga konosidabiwa 'o duniaka, dua 'o sorogaaka mita. De 'okia naga nosidabi 'o duniaka, dua 'o sorogaaka mita." 20Ge'enaka de 'o Yesus wakisitiari wi do-domoteika, la 'uwa yosikademo 'ato 'una ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngiriki. 21'Ikurue ma 'orasi ge'ena, 'o Yesus kawositarangikau wosidemo wi do-domoteika, 'ato 'una salingou wotagi 'o Yerusalemuka de ge'enaka wamake 'o sangisara ma gudaiku gee 'o Yahudioka ma balu-balusino de 'o 'imam ma saekino, de 'o 'agamaka yodoto-dotokino. 'Una 'asa wito'oma, ma 'o wange sa'angeka de womomikoli. 22Ge'enaka de 'o Petrus 'o Yesus witobakino wi gagaroka de witawanono wongose, " 'Aba, tanu ma Jo'oungu ma Dutu wonisikurutu ma hali ge'ena! 'Uwa sigado nidutuku!" 23'O Yesus womapulutuka 'o Petrusika de wongose, "Ee, ngona matero ka 'o Tokata ma Koana gee de! Noma'aikika ne'enaka! 'Uwa noitatoko; ni di-dibangi ge'ena ko ma Jo'oungu ma Dutunowa so ka 'o nyawano!" 24Ge'enaka de 'o Yesus wobicara wi do-domoteika, wongose 'ato, "Nago'ona yomau 'imoteke ngoi, salingou 'uwa yamoteke ka to 'ona ma sirete manga mau, de salingou yamoku 'o salip de tatapu yomoteke de de ngoi. 25Sababu nago'ona manga 'ahu yosingina, dua 'asa manga 'ahu 'iisanga. Ma nago'ona manga 'ahu 'iisanga ma ngale ngoi, 'asa yomadamake. 26'Okia ma faedaa, 'o nyawa wimoi ngaro 'o dunia moi ne'ena ka to 'una, ma nako wi 'ahu 'iisanga? 'Idadi? 'o 'ahu positero de 'o kianikia? 27Koito'ingowau de 'o Nyawa ma Ngowaka de wi mala'ekati yomasidoboau de ma Dea wi kuasa. Ma 'orasi ge'ena dua de wosibalasi 'o nyawa moi-moi moteke manga di-diai. 28Niongano-nganono! Ngini ne'enaka gee, dua naga de ma 'ena koyosongenuawasi nako koyamakewasi 'o Nyawa ma Ngowaka woboa wodadi Koana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\