'O MATIUS 17

1'O wange butanga 'ipasa de 'o Yesus waki'asa 'o Petrus, 'o Yakobus, de ma dodoto 'o Yohanes, ka 'ona yosau 'o gigie moi 'ikuru-kurutieka. 2Manga bionoka, de 'o Yesus 'awi lugo 'ingali. 'Awi biono 'ikinitara 'isoka 'o wange ma ako, de wi baju 'i'arese daungie 'iletongo. 3Ge'enaka de 'o do-domoteke yaruange go'ona yakimake 'o Musa de 'o Elia yomabi-bicara de 'o Yesus. 4De 'o Petrus wongose, "Jou, 'ena ma sureka ngone ne'enaka. Nako noduaka, de 'asa todiai 'o da-darusu ngai sa'ange. Moi to ngona, Jou, moi to Musa, de moi to Elia." 5'O Petrus kawobicarasi de 'o sauramo yakisao de ma sauramono doka 'o 'ilingi 'isupu 'ingose, "Nu'una to ngoi 'ai Ngowaka towisiboso-bosono. 'Una 'ai singina wasanangi. Niosigisene 'unaka." 6'O demo ge'ena 'o do-domoteke yo'isenoka de yakimodongo so yomapagaruku dau 'o tonaoka. 7Ma gee 'o Yesus woboa de wakitigi de wongose, "Niomomikieu; 'uwa nimodongo!" 8Ge'enaka de yomalega 'ena 'iregu komoiwau so ka 'o Yesusou womatengoka. 9Gedagee yo'uti ma gigieku ge'ena, de 'o Yesus wakisitiari wongose 'ato, " 'Uwa niosikademo ka moika ma 'okia naga gee niamakekau kangano, ma 'orasi 'o Nyawa ma Ngowaka kowomomikuawasi 'o songenino." 10'O Yesus wi do-domoteke yosano, " 'Ido'oa so 'o 'agamaka yodoto-dotoko yongose 'ato ma Jo'oungu ma Dutu Wiiri-iriki gu'una kowoboawasi 'ena 'o Elia salingou woboakau?" 11'O Yesus wosango, "Ma goungu 'o Elia woboa de wosikadiai 'okia sonaa 'iodumu. 12Ma ngoi tinidongose nginika 'o Elia woboakau duga 'o nyawa kowinakowa; de widiai moteke ka to 'ona manga singina ma suka. De koge'enali mita dua yodiai 'o Nyawa ma Ngowakika." 13Ge'enaka de 'o do-domoteke yasahe 'o Yesus 'awi bicara ma ngale 'o Elia ge'ena la 'o Yohanes Wo'osi-'osiki. 14Ge'enaka de 'o Yesus de 'awi do-domoteke yaruange yolio 'o nyawa yoku-kudaino gee, de wimoi waino 'o Yesus wi bionoka wosuba de wongose, 15" 'Aba, tanu nosingina 'ai ngowaka! 'Una wimusu-musuku widofoloi de wosangisara ma sala, do'oaka wootaka 'o 'ukuku de mita do'oaka 'o 'akeruku. 16Ngoi towi'asakau 'ani do-domoteika ma koya'akunuwa wisilaha." 17'O Yesus wongose, " 'Etei, kaifoloiou ngini ne'ena! Ngini koniongaku-ngakuwa. Sigado kokiasi ma do'ingo ngoi de de ngini, de kokiasi ma do'ingo tosabari nginika? Nia'asano 'o ngowaka ge'ena." 18Ge'enaka de 'o Yesus wodorofu 'o tokata gee 'o ngowakoka ge'ena 'isupu, so 'isupu de ma ngowaka ge'ena 'isanangiokau. 19Ge'enaka de 'o Yesus wi do-domoteke ka 'ona yoma'uraku yaino 'unano de yosano, " 'Aba, 'ido'oa so ngomi komia'akunuwa mioginiiki 'o tokata ge'ena?" 20'O Yesus wosango, "Sababu nia ngo-ngaku koikuatuwa. Niongano-nganono! Ngaro nia ngo-ngaku ma amoko 'isoka 'o sawi ma dodani, ma nako 'o diko ne'ena niosuloko, 'Nomato'oraka dokangika!' ma raiokau dua 'imato'oraka. 'Okia naga bato niodiai 'iodumu kaidadi. [ 21Duga 'o tokata koge'ena nioginiiki, ge'ena 'idadi duga kapolahidoa de popuasa.]" 22Ma 'orasi 'o Yesus wi do-domoteke yomatoomuno 'o Galileaka, de 'o Yesus wosidemo 'onaka, "Koito'ingowau de 'o Nyawa ma Ngowaka widukula 'o nyawa manga giama ma soatika. 23'Una 'asa wito'oma, duga ma wange sa'angeka 'asa de womomikokali." So 'awi do-domoteke manga singina 'ifoloi 'isusa. 24Ma 'orasi 'o Yesus de wi do-domoteke ya'adonino 'o Kapernaumoka, de ma Jo'oungu ma Dutu wi Woa ma lewo yoga-ga'asoko yosano 'o Petrusika, "Nia guru wofangu bolo ko'uwa ma Jo'oungu ma Dutu wi Woa ma lewo?" 25'O Petrus wosango, "Ia, wofangu!" Ge'enaka de 'o Petrus wowosama 'o woaka, de 'isira ka 'o Yesus wosano, "Simon, kokia moteke to ngona ni di-dibangi? Nago'ona salingou yofangu 'o lewo bolo 'o balasitengi 'o duniaka ma koa-koanika? 'O kawasa bolo 'o nyawa ma dudunino?" 26'O Petrus wosango, " 'O nyawa ma dudunino." Ge'enaka de 'o Yesus wongose, "Nako koge'ena de 'o kawasa koiparaluuwau yofangu. 27Duga 'uwa sigado ngone podiai 'ona yomadegese ma ngale, so notagi nogumaa 'o talagaka. De ma naoko ma di-disiraka natuono gee, dua ma 'uru ma dodaka namake 'o pipi ya'adonoka to ngone 'inamididi nanga balasitengi. Na'ese ma pipi ge'ena de nofangu nanga balasitengi ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu wi Woa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\