'O MATIUS 18

1Ma 'orasi ge'ena 'o Yesus wi do-domoteke yaino 'unano de yosano, "Nago'ona dua 'ifoloi yoamoko naga ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kawasaka?" 2'O Yesus wa'eseno 'o ngowaka ma dingoono moi de wa'okode manga bionoka. 3De wongose, "Tinisidemo, duga kanimangali de nimadiai 'isoka 'o ngowa-ngowaka, ge'ena 'asa niodadi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kawasa. 4Nago'ona manga singina yositipokoku yomadiai 'isoka 'o ngowaka ne'ena, 'ona 'ifoloi yoamoko ma Jo'oungu ma Dutu wi kawasa ma sigoronaka. 5De nago'ona yadawongo 'o ngowaka 'isoka ne'ena sababu ngoi, ge'ena ma ngale 'idawongo ngoi." 6"Nago'ona yodiai sigado 'o ngowaka ma dingoono moi yongaku-ngaku ne'ena la koyongakuwau ngoino, ge'ena yaowa manga tomaroka 'o teto yosidupusuika de yakitapu 'o ngooto ma lukuku. 7Tei, 'o dunia ne'ena ma raiokau 'itorouou, sababu 'o sagala moi-moi gee ma duanguku 'o nyawa yosowono. Ma raiokau ma hali 'isoka koge'ena ge'ena dua kaitaurika de ma 'ena, duga yotorouoka gee nago'ona yodadi sababu! 8Nako nia giama bolo nia dou nisi'asa 'o sowonika, nia'ogu la nia'umoka. 'Ifoloi yaowa nio'ahu de ma Jo'oungu ma Dutu de nia giama bolo nia dou ka ma songonaka, ma 'uwa sigado nia giama de nia dou 'itoto-totomo de ni'umo 'o narakaka. 9De nako nia ako nisi'asa 'o sowonika, niapeleuru la nia'umoka. Yaowa nio'ahu de ma Jo'oungu ma Dutu de nia ako ka ma songonaka, 'uwa sigado de nia ako 'itoto-totomo ni'umo 'o narakaka." 10"Niongano-nganono! 'Uwa niakisiti-tingoono 'o ngowa-ngowaka ma di-dingoono no'ona ka moioni ma, sababu to 'ona manga mala'ekati daku 'ai Dea wi bionoka 'o sorogaaka. 11Sababu 'o Nyawa ma Ngowaka woboa, ma ngale wakisilaha 'o nyawa yoliba-liba. 12Kokia to ngini nia di-dibangi? Nako wimoi wi domba 'o ratusu moioka de 'o ngai moi 'iisangoka, dua kokia ma dutu? Ma raiokau dua wamada ma domba 'o nagi siwo de siwo ge'ena 'o dikoka daku de wotagi wanonu gee 'iisa-isangoka. 13Tinisidemo ne'ena! Nako wamakeli wi domba ge'ena, dua 'ifoloiosi wodomorene ngaro de 'o nagi siwo de siwo gee koiisa-isanguwa ma. 14Koge'enali mita 'ania Dea 'o sorogaaka. Wooluku 'o nyawa moi yongaku-ngaku gee yoliba." 15"Nako 'ani manai 'o sowono wodiai ngonaka, ge'ena naika 'unaka de nosidumutu 'awi sowono ka ngini nimididioka nimasiriidino. Nako la wodomoteke 'ani demo-demo, ge'ena ma ngale niodagakunu winisigilio 'ani manai gu'una. 16Ma nako kowodomotekuwa, naki'asa moioli bolo yamididioli 'unaka. Sababu 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku: 'Salingou yaino ma kurangi yamididi bolo yaruange yasakisii ma ngale 'isinyata 'una wosowono.' 17Nako 'una kowosigisenuwa 'o nyawa go'ona manga demo, niosidemo 'o jamatika. De nako 'o jamati manga demo mita kowosigisenuwa, winidiai 'una ge'ena kaimatero de 'o balasitengi yoga-ga'asoko bolo ma Jo'oungu ma Dutu kawinako-nakowa. 18Ngoi tinisidemo, 'okia naga gee koniosidabiwa 'o duniaka, ge'ena 'o sorogaaka mita koge'ena. De 'okia naga niosimoteke 'o duniaka, dua 'o sorogaaka mita koge'enali. 19De tinisidemo mita, ngini 'o duniaka ne'ena nako la yamididi manga singina ka moi 'o kianikia bato yoparaluu de yosilahidoa, manga lahidoa ge'ena 'asa 'ai Dea 'o sorogaaka gee wosimoteke. 20Sababu kiaka yamididi bolo yaruangeka yomatoomuno ma ngale ngoi, ngoi naga de de 'ona." 21Ge'enaka de 'o Petrus waino 'o Yesusino wosano, "Jou, nako 'ai manai yosowono ngoino de ma muruo salingou takisipidilika de kotomadonoakuwa? Ma tumudiingi?" 22'O Yesus wosango, "Ko'uwa komatumudiinguwa, ma 'ena ma nagi tumudiingi 'isigali ma tumudiingi. 23Sababu nako ma Jo'oungu ma Dutu wopareta, ge'ena 'isoka 'o 'ade-'ade ne'ena: Ma Koana wimoi womau wi ro-riwo manga nagimi wakokipolu. 24Ma 'orasi wokurue wodoimi, de wimoi wi'asano wi nagimi de ma juta. 25Sababu kowa'akunuawau wafangu, so ma Koana wosuloko la 'una de wi wekata de wi ngowaka de wi kia sonaa 'iodumu yawukunu la wi nagimi yosifangu. Deika 'ona yodadi yongosi. 26De 'o ro-riwo gu'una wosuba ma Koana wi bionoka de womasiga'asoko wongose, 'Jou, nosabariosi! Ngoi 'asa takokifangu 'ai nagimi ge'ena!' 27Ge'enaka de ma Koana gu'una widora wi ro-riwoka gu'una so wi nagimi 'iodumu ge'ena kowongano-nganonuwau. 28Gedagee 'o ro-riwo gu'una wosupuokau ma Koanoka so wotagika, de yomakadaene de wimoi ka 'o ro-riwoli mita gee wonagimoka 'unaka 'o caana muruo naga. Ge'enaka de wico'okoko wonagi-nagimi wi tomaroko, de wongose, 'Kone'enasi nofangunou!' 29De wi manai gu'una wosubaku wi bionoka de wongose, 'Nosabariosi, 'Esa moi, 'iodumu ge'ena 'asa tafangu!' 30Ma 'una wooluku. 'Una wisingosama wi manai gu'una 'o buika sigado wafangu wabootoka 'awi nagimi. 31Gedagee 'o ro-riwo 'iregu yamake ge'ena de manga singina 'isusa so ma Koanika yokalaki. 32De ma Koana wi'asoko 'o ro-riwo woti-tingkai gu'una de widongose, 'Ee ngona 'o ro-riwo noti-tingkai! 'Ani nagimi 'iodumu koi'iwau sababu nomasiga'asoko ngoino. 33Ko ngonawa? mita salingou nakidora ni manaika 'isoka ngoioli tonidora ngonaka?' 34Ma Koana wi do'otasa 'irama so 'o ro-riwo woti-tingkai gu'una wisingosama 'o buika sigado wi nagimi 'iodumu wafanguoka. 35Koge'enali mita dua 'ai Dea 'o sorogaaka wodiai nginika moi-moi, nako ngini koniakisimadawa nia 'esa moi manga sowono nginika de nia singina ma gou-goungu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\