'O MATIUS 4

1Ge'ena 'ipasa de 'o Yesus 'o Ngomasa 'Itebi-tebini wi'asa 'o tonaka 'ika-kakasaka 'iga-gamamuoka la 'o Tokata ma Koana witaili. 2Ge'enaka dau 'o Yesus wopuasa so 'o wange nagi soata de 'o obiri nagi soata kowo'odomuwa so wamao wisawinukou. 3De 'o Tokata ma Koana yaino de kaingosekau 'unaka, "Ngona ne'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaka. So bika nasuloko 'o teto-teto ne'ena 'imadadi 'o 'inomo." 4'O Yesus wosango, " 'O Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku, ' 'O nyawa yo'ahu duga ka de 'o 'inomuwa, ma mita de ma Jo'oungu ma Dutu wi demo moi-moi gee wosidemokau.' " 5Ge'enaka de 'o Tokata ma Koana wi'asa 'o Yerusalemuka, 'o kota 'itebi-tebinika, de kadaku ma Jo'oungu ma Dutu wi Woa ma dekuokau. 6De 'o Tokata ma Koana kaingosekau 'o Yesusika, "Ngona ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaka, bika nomaotaka daunguku; sababu naga 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka konee: 'Ma Jo'oungu ma Dutu 'asa wasuloko 'awi mala'ekati nijaga de nilegono la ka 'ani dou ma 'uwa 'imasitolo 'o tetoka.' " 7'O Yesus wosango, "Ma naga mita 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku, ' 'Uwa wonitaili nanga Jou, ge'ena la ma Jo'oungu ma Dutu!' " 8Ge'ena 'ipasa de 'o Tokata ma Koana 'o Yesus wi'asakauoli 'o gigie 'ikuru-kurutieka de wisidumutu 'o duniaka ma pareta moi-moi de ma kia sonaa 'isure-sure 'iodumu. 9De kaingosekau 'o Yesusika, " 'Iodumu ge'ena 'asa tonisidukula, nako noisuba." 10'O Yesus wosango, "Noma'aiika ne'enaka. 'O Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku: 'Winisuba ma Jou, nia Jo'oungu ma Dutu, de ka 'una duga winileleani.' " 11Ge'enaka de 'o Tokata ma Koana 'o Yesus wimadakau, de 'o mala'ekati 'iboa wileleani. 12Gedagee ma habari 'ato 'o Yohanes wibuiokau, de 'o Yesus womasiditoko 'o Galileaku. 13Ge'enaka de woma'aiki 'o Nazaretioka de wogogere 'o Kapernaumoka 'o Galilea ma talaga ma dateoka, 'o Zebulon de 'o Naftali ma daeraaka, 14moteke ma Nabii Yesaya wongosekau, 15" 'O Zebulon de 'o Naftali ma daeraa gee 'o talaga ma ngekomoko, 'o Yordan ma 'akere ma songonaka, 'o Galileaka, ge'enaka yokudai ka 'o Yahudiokawa. 16'O nyawa gee yo'ahu naga 'o darusoka, yamake 'o siwara ma amoko. 'O nyawa gee 'o darusu yakiparetano yakisi'asa 'o songenika, mita yamakekau 'o darangi!" 17Ma 'orasi ge'ena 'o Yesus wokurue wositotara wongose 'ato, "Nimaogoro 'o sowono niodiai de niolio ma Jo'oungu ma Dutuka sababu 'una wacobou wopareta ma ngale wokoana!" 18Ma 'orasi 'o Yesus wotagi-tagi 'o Galilea ma talaga ma batingoka, de wakimake 'o riaka dodoto yamididi ge'ena la 'o Simon (gee wisironga mita 'o Petrus) de 'o Andreas, 'ona 'o naoko yomadosoma ma gu-gudaioka. 19'O Yesus wongose 'onaka, "Nou, nimoteke ngoi. Ngoi 'asa tinidotoko 'o nyawa niasoma!" 20Ge'enaka de ka manga soma yamada de yomoteokau. 21Deika 'o Yesus wogila-gilali, de wakimakeli 'o riaka de 'o dodoto yamididi, ge'ena la 'o Yakobus de 'o Yohanes 'o Zebedeus wi ngowa-ngowaka. 'Ona de manga dea yoodumu 'o ngo'otiroka manga soma yosidiai. 'O Yesus waki'asoko mita, 22de ka manga ngo'otiri de manga dea yamada de wimotekokau 'o Yesus. 23'O Yesus wakilolituku 'o Galilea ma daeraa, wodotoko 'o lo-lomu ma woa-woaka. 'Una wositotara 'o Habari ma Owa, ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu 'asa wonapareta sababu 'una nanga Koana. De wakisilaha 'o nyawa yopa-panyake de yobo-bolohi. 24'O Yesus wi habari 'o Siriaka yakilolitukou, so ma rai 'o nyawa manga gudai widolomu de yaki'asano 'o nyawa manga panyake 'i'ini-'inioka yosa-sangisara, 'o tokata yakiali-aliti de yakimusu-musuku de yolugu-lugu, yoodumu 'o Yesus wakisi'aiki. 25Ma 'orasi ge'ena 'o nyawa manga gudai 'o Yesus wimoteke. Naga mita 'o Galileano, de mita 'o Kota Mogiookino, 'o Yerusalemino, 'o Yudeano, de mita 'o Yordan ma daeraa ma songonano doka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\