'O MATIUS 8

1'O Yesus wo'utiku 'o gigieku daku, de 'o nyawa manga gudai wimoteke. 2De wimoi wipado-pado mita woboano de wobukuku 'o Yesus wi bionoka de wongose, "Ee 'Aba! Nako nomodeke de noisi'aiki." 3De 'o Yesus wi'aoka de wongose, "Ngoi tomodeke. So ne'ena tonisi'aiki." De kage'ena ma 'orasi de 'o nyawa gu'una wi panyake 'i'aiokau. 4Ge'enaka de 'o Yesus widongose, "Nongano-nganono! 'Uwa nosikademo ka moika ma, ma nosikaika 'o 'imamika de noga'asoko nilega la yanako ma gou-goungu 'ani panyake 'i'aiokau. Deika nosisuba 'o su-suba gee 'isoka 'o Musa wosulokokau ma no-nako 'o nyawaka 'ato ma gou-goungu 'ani panyake 'i'aiokau." 5Ma moi ge'ena 'o Yesus 'o Kapernaumoka waika, de 'o Romaka manga kapita woboa de womasiga'asoko wongose 'ato, 6" 'Aba! 'Ai ro-riwo wimoi woluguku so ka 'o dangiri ma dekuokau, de wosangisara ma sala." 7Ge'enaka de 'o Yesus wongose, "Ngoi 'asa taika towisi'aiki." 8De ma kapita gu'una kawaporoongie, " 'Etei! 'Aba, koyadaenuwa tonisingosama 'ai woaka, so kanosuloko duga la 'ai ro-riwo wi lugu ge'ena 'i'aiki. 9Ge'ena 'isoka ngoioli, ngoi mita tosigisene 'ai dekude manga pareta, de ngoioka deuku de ma 'enali mita 'o tentara salingou yosigisene 'ai pareta. Nako ma tentara wimoi towisuloko, 'Notagi!' ge'ena 'una mita wotagi, de nako tongose wimoikali, 'Nongoka naino!', 'una mita woboa. De nako tosuloko 'ai gilaongika, 'Neda nadiai!', ge'ena 'una mita wadiai." 10'O Yesus wo'isenoka koge'ena, de woherangi so wakisidemo gee wimote-motekino ge'enaka, "Tinisidemo nginika, koma'iwasi tamake 'o ngo-ngaku kone'ena ma amooka 'o Israeloka. 11Tinisidemoli, dua manga gudai yoboa dinaoko 'o wange ma siwaroko de daiisa 'o wange ma dumunisa, ma ngale yomarame de 'o Abraham, 'o Ishak, de 'o Yakub, ma Jo'oungu ma Dutu wi Dunia ma Sungioka. 12'Ena momongo gee tanu yodadi ma Jo'oungu ma Dutu wi ngowa-ngowaka, 'ona ge'ena yakisisupu yaki'umo 'o darusika. Ge'enaka dau dua 'ona yo'ari de yosangisara." 13Ge'enaka de 'o Yesus wosuloko ma kapitaka gee, "Noliou! 'Okia naga gee nangakuokau dua 'idadi." De kage'ena ma 'orasi de 'awi ro-riwo gu'una wi lugu 'i'aiokau. 14Ge'enaka de 'o Yesus wa'adonika 'o Petrus wi woaka, de womimake 'o Petrus ma toroa moma'iduoka 'o dangiroka sababu migogamino. 15Ge'enaka de 'o Yesus wa'ao mi giamika, de mi panyake ge'ena 'i'aiokau so momomikie de mileleani. 16'Iobirou, de 'o nyawa yakitoka-tokata manga gudai yaki'asa 'o Yesusino, de ka 'o betongo moi woginiiki ma tokata ge'ena, de wosi'aiki manga panyake. 17Koge'ena 'idadi la 'isoka ma Nabii Yesaya wosidemokau, " 'Una wamoku to ngone nanga sangisara, de wosi'aiki to ngone nanga panyake!" 18Ma moi ge'ena 'o Yesus wakimake 'o nyawa manga gudaioka wisigilolitino, de wosuloko wi do-domoteika la yosikaika doka 'o talaga ma songonaka. 19Ge'enaka de 'o Yahudioka manga 'agamaka wodoto-dotoko wimoi woboa de kawongosekau 'o Yesusika, " 'Aba Guru, ngoi tonimoteke kiaka naga bato!" 20De 'o Yesus wosango, " 'O haewani 'o joro yabi-binasa mita de ma 'arukoka, de 'o namoro gee kopapi-piarawa mita de ma 'igutu, ma 'o Nyawa ma Ngowaka wi ngii womasiruba-ruba koi'iwa." 21De 'o Yesus wi do-domoteke wimoi wongose, " 'Aba! Tanu tolio 'ai dea towipo'osuikasi 'isira." 22Ma 'o Yesus wosango, "Noimoteke! Madaka la 'o nyawa gee koyamote-motekuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau yapo'osuku manga nyawa 'isonge-songene." 23Ge'enaka de 'o Yesus 'o ngo'otiruku woparene, de wi do-domoteke mita yomoteke. 24De kayasorogano 'irato ge'ena ma talagaka so manga ngo'otiri 'o moku-moku yapoka, 'ena ma 'orasi ge'ena 'o Yesus woma'iduoka. 25So wi do-domoteke yaika witomanga yongose 'ato, " 'Aba! Noriwosi, polutuou so!" 26De 'o Yesus wongose 'onaka, " 'Ido'oa so nimodongo? Ngini koningakuwa rekeni!" Ge'enaka de 'o Yesus woma'okode de wodorofu 'o rato de 'o talaga ge'ena, de ma talaga ge'ena 'iriidokau. 27So wi do-domoteke yoherangi de yongose, " 'Una ne'ena ma kia, sigado 'o rato de 'o talaga ma wisingounu?" 28Ya'adonika doka ma talaga ma songonaka 'o Gadara ma daeraaka, de yamididi yakitokatuku 'o bo'osuku ma sukonino doka yosupu, yaino 'o Yesusino. 'Ona manga singina kaifoloi 'isauku so komoiwa moi yomoroini yaboa ge'enano. 29De yomapoa-poaka, "Ee ngona ma Jo'oungu ma Dutu wi Ngowaka! Dua minido'oau ngomino? 'Ato nomau minisisangisarau ngaro ko ma 'orasuawasi ma?" 30Ge'enaka 'ena koikurutikawa 'o juku 'o gudaioka ma 'inomo 'imadononu. 31'O ngomasa ma dorou ge'ena 'imasiga'asoko 'o Yesusika, "Nako dua nosuloko miosupu, de yaowa nosuloko 'o titika miosikaika." 32De 'o Yesus wongose, "Niosupuka!" De ma ngomasa ma dorou ge'ena 'ikokisupu 'o nyawa yamididioka de 'isikaika 'o juku ma gu-gudaika. De ma juku ge'ena ma 'ikokiowara de 'iotaka 'o ba-bawatuku so dau 'o talagaka 'ilutuku. 33So ma juku yopi-piara go'ona yoowara 'o kotaka de yosijarita 'okia naga yamakekau ge'ena, mita gee 'o nyawa yamididi 'o ngomasa ma dorou yakido-dongosamuku. 34So ma kotaka ge'ena yomasidobootoka yotagi 'o Yesusika. De ge'enaka yaika de yogegoto la 'o Yesus wamadakau manga daeraaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\