'O FILIPI 1

1Ngoi 'o Paulus tolefo 'o surati ne'ena. De ngoi de 'o Timotius gee ma Kristus mile-leleani, miosidingoto nginika ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umati gee nimanoa-noa 'o Filipi ma kotaka, de gee nimarimoiokau de ma Kristus Yesus. Ge'ena dau ma dodaka 'o jamati ma balu-balusu de 'o jamatioka yoriwo-riwo. 2Ngomi mioga'asoko tanu ma Jo'oungu ma Dutu to ngone nanga Dea, de ma Jou Yesus Kristus nikula 'o barakati de 'o rasai. 3Gee tininganonie ma noimi, tokasamaowa ma Jo'oungu ma Dutuka. 4De gedagee tinisilahidoa ngini nioodumu, ka ma noimi 'ai singina kaimore-morene. 5Ngoi tokasamaowa ma Jo'oungu ma Dutuka sababu ka ma wange ma di-disirakasi ngini niongakuoka 'o Yesusika sigado ne'ena, ngone pomarimoiokau posikawasa 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno. 6Ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete wosikuruekau womanarama 'isure-sure 'ania singinaka, de ngoi tanako 'una 'asa wosigila womanarama sigado wosiduanga gee ma 'orasi ma Yesus Kristus woboali. 7Ma goungu yadaene to ngoi 'ai ro-rasa koge'ena nginika, sababu ngini nioodumu katinisi-singina. De sababu 'o manarama gee ma Jo'oungu ma Dutu wokulakau ngoino, ge'ena ngini mita nioriwo, gee ma 'orasi ne'ena ngoi 'o buioka bolo gee ma 'orasi tosupuka ma ngale tosiwaiti 'ato 'o Habari ma Owa ge'ena 'itiai, de tosikuata la 'o nyawa tatapu yongaku. 8Ma Jo'oungu ma Dutu wanako ma gou-goungu, ngoi de ma Kristus Yesus 'awi dora katinisi-singina ngini. 9De ngoi tinisilahidoa konee: Tanu ngini kawinisimara'ai monga ma Jo'oungu ma Dutuka de mita ngini de nginika, de kaidogo monga nianako 'okia sonaa 'iti-tiai, de nia di-dibangi 'isure-sure. 10La ngini nianako niairiki 'okia naga gee 'ifoloi yaowa, de 'asa 'o dorou ka ma eta ma koi'iwa nginioka so nia sala koi'iwa ma 'orasi ma Kristus woboali. 11Nia di-diai 'iodumu ge'ena 'asa ma gou-goungu 'isure ma sababu ma Yesus Kristus, la 'o nyawa wihoromati de wisiarene ma Jo'oungu ma Dutu. 12'Esa moi riaka dodoto pongaku-ngaku ma Kristusika! Ngoi tomau ngini nianako, ngoi 'isikasangisarakau, ma ge'enau so 'o nyawa manga gudai yo'isene de yongaku 'o Habari ma Owa. 13Ma duanguku 'o solodado 'o kadatoka yojaga-jaga de 'o nyawa 'iregu ne'ena ma kotaka gee yoodumu yanako 'itiaiokau 'ato ngoi 'ibui sababu towileleani ma Kristus. 14De sababu ngoi 'ibui, so 'o nyawa yongaku-ngaku ne'enaka manga gudai 'ifoloi wingaku ma Jou, so 'ifoloi yomoroini yosihabari ma Jo'oungu ma Dutu wi demo. 15'Onaka naga munuka wisihabari ma Kristus ge'ena sababu kayakitu'uduku ngoino de yomau 'iributu, ngano 'okia naga tadi-diaiokau gee ma sowoko de ma 'enau. Ma naga munuka wisihabari ma Kristus ge'ena sababu manga dumutu 'iti-tiai. 16'O nyawa no'ona wisihabari ma Kristus sababu widora ma Jo'oungu ma Dutuka de ngoino, sababu yanakokau 'ato ngoi ne'ena ma Jo'oungu ma Dutu woisuloko tomanarama ma ngale tosidumutu 'ato 'o Habari ma Owa ge'ena 'itiai. 17Ma 'o nyawa 'iregu 'ona wisihabari ma Kristus ge'ena ma ngale manga dumutu 'itorou. 'Ona wisihabari ma Kristus ge'ena ma ngale ka to 'ona ma sirete manga paraluu, de ge'enau 'ona yomau ngoi 'ifoloiosi 'isisangisara 'o buioka. 18Ma koyado'oawa! Sababu ngaro yosihabari kokia naga bato, manga dumutu 'iti-tiai bolo 'isowo-sowono, ma kawisihabarioka ma Kristus. So ngoi kaimorenoka de dua katomore-morene. 19Sababu ngoi tanakokau ngini kaitaurika nisilahidoa, de ma Yesus Kristus 'awi Ngomasa 'iriwo so ngoi 'asa 'isipidili. 20Sababu gee ngoi todua-duaka de tongano-nganonou ge'ena la ngoi 'idadi tadiai 'iodumu gee salingou tadiai, la 'uwa 'imaeke. De ngoi tomau la 'o 'orasi 'isinoi-noimi, 'ifoloiosi ma 'orasi ne'ena, ngoi 'ifoloiosi tomoroini la de to ngoi 'ai 'ahu, towango bolo tosongene, ngoi salingou todiai la 'o nyawa wisitedene ma Kristus. 21Sababu moteke ngoi, ngoi to'ahu ge'ena ma ngale ma Kristus! De tosongene ge'ena to'utungu. 22Ma nako kato'ahuosi 'o duniaka ne'ena, ngoi 'idadi tosigila tadiai 'ai manarama gee ma faedaa posironga ma amoko, so kotanakowa ka'ena salingou tairiki. 23Ge'ena modidi 'ai singina yodagi. Tomau tosongenou la tomanoa de ma Kristus sababu ge'ena 'ifoloi yaowa, 24duga ma ngale tiniriwo ngini, so 'ifoloi yaowa to'ahuosi 'o duniaka. 25Ngoi tamao salingou koge'ena, so tanako 'ato ngoi dua kato'ahuosi 'o duniaka, la 'idadi tiniriwo, la 'ania ngo-ngaku ma Jouka kaikuata monga de kaniomorene monga. 26Ma sababu ge'enau, nako ngoi dua taikali nginika, ngini gee nimarimoiokau de ma Kristus Yesus, 'asa niamao niomorene ma ngale ngoi. 27Aa, 'ifoloi 'iparaluu ge'ena la ngini nio'ahu moteke kokia naga 'ingosekau 'o Habari ma Owaka ma ngale ma Kristus, la nako kogee pomakamakeli bolo ko'uwa, 'asa to'isene ma ngale ngini ma gou-goungu nimarimoi de nimariwo ma ngale nia dumutu ka moi de nia du-duaka ka moi, ge'ena la 'o ngo-ngaku gee moteke 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno. 28Ngini salingou kaniomo-moroini de 'uwa niakidodato godagee konisa-sanangiwa. Koge'ena niodiai ge'ena niosidumutu 'ato 'ona ma raiokau yotorouoka, de ngini 'asa niamake 'o laha ma Jo'oungu ma Dutuno. 29Sababu ma Jo'oungu ma Dutu winikulakau 'o co-catu ma ngale niongaku ma Kristusika, ma kage'enawa duga, so 'ena niosangisara sababu winimoteke ma Kristus. 30Ge'enau so ngini mita niomoteke de de ngoi ma ngale pomariwo posikuata 'o Habari ma Owa, gee 'isoka ma sira niamakekau ngoi tomariwo tosikuata. De si'ado ne'ena ngoi tatapu tosikuata 'isoka gee nio'ise-'isene ne'ena naga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\