'O ROMA 13

1'O nyawa 'iodumu salingou yosingounu 'o pamaretaka, sababu 'o pamareta 'iodumu yomadamake 'o kuasa ma Jo'oungu ma Dutuno, de 'o pamareta ne'ena naga ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wositatapu. 2Ge'enau so 'o nyawa gee yomalawani 'o pamaretaka, ge'ena ma ngale yalawani 'okia naga gee ma Jo'oungu ma Dutu wositatapuokau. De 'o nyawa gee koge'ena yodiai 'asa yamake 'o hukumani. 3Sababu 'o nyawa gee yodiai yaowa-owa ge'ena 'uwau yakimodongo 'o pamaretaka. Duga ka 'o nyawa gee 'o dorou yodi-diai salingou yakimodongo. Nako ngini niomau 'uwa niamao nimodongo 'o pamaretaka, ge'ena ngini salingou niodiai yaowa-owa la ngini 'asa nisiarene. 4Sababu 'o pamareta ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi gilaongo gee yomanarama ma ngale to ngini 'ania laha. Ma nako ngini niotingkai, ge'ena ma goungu ngini salingou nimodongo 'onaka, sababu koiparacumawa 'ona yopareta ma ngale 'o nyawa yakihukumu. 'Ona ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi gilaongo, 'onau ge'ena 'o hukumani yakidu-dubutusu 'o nyawaka gee 'o dorou yodi-diai. 5Ge'enau so ngini 'Esa moi salingou niosingounu 'o pamaretaka 'uwa duga kaniomau la 'uwa nihukumu, ma mita sababu 'ania singina ma dodaka niasahe 'ato salingou niakisingounu 'o pamareta. 6Ge'enau mita ma sababu so ngini niofangu 'o balasitengi. Sababu 'o pamareta yosidagi 'o manarama ge'ena ma ngale wileleani ma Jo'oungu ma Dutu. 7So ngini salingou niofangu 'o pamaretaka 'okia naga gee salingou niofangu. Salingou niofangu 'o balasitengi gee ma balasitengi yoga-ga'asoika. De salingou niofangu 'o lewo kiaka naga gee 'o lewo yoga-ga'asoika. Niaki'isene 'ona gee yadaene niaki'isene, de niakihoromati 'ona gee yadaene niakihoromati. 8'Uwa nionagimi 'okia naga bato ka moika ma, ma nako nionagimi ge'ena duga ka 'o dora, ma ngale salingou nimakadora moi de moi. Sababu 'o nyawa gee yakidora-dora 'o nyawaka, ge'ena yatotomokau 'o Musa 'awi besesongo 'iodumu. 9Sababu 'o besesongo ge'ena 'ingose 'ato: 'Uwa niosongou, 'uwa nioto'oma, 'uwa niotosiki, 'uwa niotaleana 'o nyawa manga rongamoi, ge'ena 'iodumu 'isikatoomu de 'o besesongo 'iregu-regu 'imadadi ka 'o besesongo moioka ge'ena la, "Niakidora 'o nyawa-nyawa 'isoka ngini ma sirete nimadora." 10'O nyawa gee yakidora-dora 'o nyawa 'ireguka, ge'ena ma raiokau koyodiaiwa 'o dorou 'o nyawaka go'ona. So 'o nyawa gee yakidora-dora 'o nyawaka, 'ona ge'ena yatotomokau 'o besesongo gee 'o Musa wositota-totara ma mau 'iodumu. 11'Iregu de ge'ena, ngini nianakokau 'ato ma 'orasi ne'enau ngini salingou nimanako-nako. Sababu ma 'orasi ma ngale 'inasilaha 'isori 'ifoloiokau ne'ena naga, positero ma 'orasi gee ngone 'asa kaikurue pongaku. 12'Isi'ade-'ade 'o obiri rekeni 'ibibinoka de rekeni 'iwangekau. So yaowa ngone pomaogoro podiai 'o darusu ma manarama. Ngone salingou pomasi'omanguku de 'o darangi ma dae. 13Ngone salingou padiai 'okia sonaa 'isure-sure gee 'o nyawa yadi-diai 'o darangioka, 'uwa niorame kaniosidogosangou, bolo ni'eto. 'Uwa nimakapake kanio'itimaronga, bolo niamoteke nia nyafisuu ma dorou, 'uwa niosiru-ruahe bolo nimakataleana. 14Ma tanu ma Jou Yesus Kristus wositantuu 'okia naga gee salingou ngini niadiai. De 'uwa niamoteke 'o nyawa 'isowo-sowono ma mau ma ngale niomau niadiai 'ania nyafisuu ma mau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\