1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 17

1Kɛ̀ Dɑfiti ḿbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Ntɛ mí nkɛ ɑ̃ dɛtekperɛ̀ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ĩ́ĩ́kú ditou bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì tiyɑ̀ɑ̀tì. 2Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ́ dɔɔ̀ tìì kó dimɑ̀ɑ̀, dɔɔ̀ tì, Kuyie ndɑ bonɛ̀mu. 3Dɛ kó kɛyènkɛ̀ kɛ̀ Kuyie nnɑ́kɛ́ Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: 4Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, weè í yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yó nhɑ̃ tɛ̀. 5Nɛ̀ n dènnɛní dìì yiè Isidɑyɛɛribɛ Esibiti ɛì miɛkɛ n yí tɑ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ yíenní. N do bɛ̀ nɛínɛ̀, kɛ ɑ̃ mɛtɑummɛ̀ tou ndi. 6Nɛ̀ m bonɛ̀ dìì dɑɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cèmmu miɛkɛ kɛ bɛ̀ duɔ̀ mbɛbɑɑtíbɛ̀, m bɑ́ mbekɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo nìùtì mɔù, kɛ tú ò m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí? 7Á kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu ò do cɛ̃mmù ipe nyi kɛ̀ nh ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 8Kɛ̀ nní nhò niɛ̀nɛ̀ ò kɔ̀rì yɛ̀ɛ̀ bòrɛ̀ yɛmɔu, kɛ̀ míì kùɔ o dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò wetí bɛmɔu. Kɛ dɛ̀úkùnnɛ o yètìrì kɛ̀ dì mɑ̀ɑtɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛyɛ. 9N yóó duɔ́mmu n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dikɑrì kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ bo kɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ̀ ibotí yɛiyi kó bɛnìtìbɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ fɛ̃́ũ, bɛ̀ do bɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ botí. 10N kɑ̀nnɛ dìì mɔ̀nnì bɛbɑɑtíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ bɑkɛ́. N yóó duɔ́mmu kòo dootitɔbɛ̀ɛ ò bɔ̀útɛ́. M bɛ́immu kɛ tú n yóó ò duɔ́mmu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Ò we bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì, kòo kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, o kó difɔ̃nkúò m bo tɑ̃ɑ̃tɛ́ o bí o pɛitɛ́ ì miɛkɛ o birɛ mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì kɛ̀ n tì fìí. 12Dɛɛ̀ yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ n fíí ndɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ̀ dì mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 13Kɛ̀ nni ntú dɛ cicɛ kɛ̀ dɛ̀ tu m birɛ, n yí yóó nɔ́ɔ́tɛ́ n kó mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ ĩ́nkɛ̀ n do mɛ̀ nɔ̀ɔ́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí okpɑ̀ɑ̀tì wèè ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì. 14Dɛɛ̀ yó mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ n kpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ̀ dɛ kpɑ̀tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 15Mɛm̀mɛ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Dɑfiti Kuyie nhò bɛnkɛ tì timɔu. 16Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ Kuyie ntɑummɛ̀ tou borɛ̀ kɛ́tɑ kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Áú n Yiɛ̀ nKuyie, n tú we? N cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tu ɔ̃̀ntɛ, kɑ̀ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ɑ mɛ̀ nni ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀, 17kɛ wúó nkɛ̀ dɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀ kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́ ndɛ̀ yó mboní kɑ̀ɑ dɔɔ̀ dɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie ɑ n wèńtɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dò n tú onitidiɛwè mɔù nwe. 18Mí nDɑfiti n tɛ̃́nkɛ nɛ́ bo dɑ bɛ́innɛ̀ ɔ̃̀nti? A n yɛ̃́mɛ̀mu mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ bɑɑ nɛ́ dɔ́ kɛ́ n dɛ́úkùnnɛ. 19Ti Yiɛ̀ nKuyie! A n dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɑ̀ɑ pĩ ndɛ kó mutɔ̃ndiɛmù kɛ bo bɛnkɛ ɑ dɛumɛ̀ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie! Òmɔù í bo wèè dɑ dònnɛ̀. Bɛ̀ ti nɑ̀kɛ́mu ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, òmɔù í bo wèè dɑ dònnɛ̀. 21Kubotí mɑkù í bo kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀ kùù dònnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ɑ kɔ̀tɛní kɛ dɛɛtɛ́ bɛ̀ Esibiti kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kɛ ni kɛ̀ bɛtì ibotí tɛì. A yètìrì bo dɛukɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ dɑ yɔtɛ dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ pĩ ndɛ kó mutɔ̃ndiɛmù. 22A tɑ̃ɑ̃tɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ntú ɑ nìtìbɛ̀ mbɛ sɑ̃́ɑ̃̀. Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ bɛ̀ te. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie, ɑ bɛ́i ntì mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n kpɛ́í nnɛ̀ ɑ dɔúnnɛ̀ dìì nùù n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í ndì pĩ nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀, ɑ bɛ́i nkɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀. 24Á ntì pĩ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ yètìrì ndɛu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè te Isidɑyɛɛribɛ, kɑ̀ɑ fíí mmí nhɑ kóo tɔ̃ntì Dɑfiti n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 25Kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́i nkɛ tú ɑ bo n duɔ́ ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó sɔɔtɛ́ n kpɑ̀tì, kɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɑ̀ɑ́tí kɛ dɑ bɑ́ɑ́. 26Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie, kɛ bɛ́i mmɛsɑ̀ɑ̀ ɑ yó n dɔɔ̀ mɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì. 27A dɔ́mu kɛ́dɔɔ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nsɔkɛ́ tikpɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ɔ̃ nkɑ̀ɑ pɑ̃ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mɛ̀ ɔ̃ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\