1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 10

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sebɑɑ tenkɛ̀ kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tìi keè Sɑdomɔɔ ciì nkpɛ́í nkɛ́kɔtɛ kɛ bo ò yɑ̀ɑ́kɛ́ nɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀, 2kɛ́tuɔkoo Sedisɑdɛmmu kɛ nɛinɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ pɛ́u nɛ̀ yòyóbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntɔ mɛsɔɔ mpɛ́u nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku dɛu, kɛ́tuɔkɛ Sɑdomɔɔ borɛ̀ kóò bìékɛ́ tinɑ́ɑǹtì o tɔní tì pɛ́u. 3Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ò tɛ̃̀ńnɛ́ ti timɔu ò tɔnní tì, kɛ í nyĩɛ̃kɛ tìmɑtì. 4Kòo nitipokpɑ̀ɑ̀tìi keè Sɑdomɔɔ nɑ́ɑǹtì mɛciì nkpɛti, kɛ́yɑ̀nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò mɑɑ́ tɛ̀, 5nɛ̀ tidiitì ò yo ntì, nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ ɑ̃ sìì cɛ̃́ĩ nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ pĩ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú, nɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ tìì yɑ̀ɑ̀tì, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò duɔ̀ mmɛnɑɑ̀, kɛ́yɑ̀nɛ̀ bɛ̀ feu ìì wũ̀ɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ tuɔ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ ò di mɛdiɛ̀ nkóò kpeí. 6Kòo nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N do kpɑɑní n ciɛ kɛ̀ bɛ̀ n nɑ̀kɛ́mu ɑ kpɛ́í nnɛ̀ ɑ ciìmɛ̀. Kɛ̀ ǹ tùɔ̀kɛní kɛ mɛ̀nkɛ sɔ̃́ ndɛ̀ mɛ ndo. 7M mu ndo í yie, nkɛ̀ n do í mɛ̀ ntùɔ̀kɛní kɛ yɑ̀ nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀. N yɑ̀mu ɑ ciì ndɛumɛ̀ nɛ̀ ɑ mɔkɛ dɛ̀ nɛ̀ ɑ yetìdiɛrì, kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ do n nɑ̀kɛ́ tì í tùɔ̀kɛ n yɑ̀ dɛ̀ kó dikéè. 8A kɔbɛ nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ bonɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ kémmú ɑ nɑ́ɑǹtì tì bɛ̀ duɔ́ diwɛ̀ì ndi. 9A Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu, kùù dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɑ dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Kù dɔ́mu Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃́ɑ̃̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ kù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɑ̀ɑ bo mbɛ̀ bekùnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sebɑɑ kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tìi pɑ̃ Sɑdomɔɔ mɛsɔɔ mmɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ tɔ́nnìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè, nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ̀ dɛ̀ í mmɔkɛ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀, nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku dɛu. Dɛ kó difɔ̃nkúò tùdɑ̀ɑ̀rí tɛ̃́nkɛ í tùɔ̀kɛní mɛbotí Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀. 11Okpɑ̀ɑ̀tì Idɑmmu kóò bɑ̀tóòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ Ofii ɛì kɛ́tɔní mɛsɔɔ, bɛ̀ múnkɛ do tɔnímu idɛí pɛ́u bɛ̀ tú ì sɑ̃̀ntɑ́dì nɛ̀ yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku dɛu. 12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ túótɛ́ iì dɛí kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ tikùtìdùùtì nɛ̀ tibómbonti bɛyɛndèmbɛ̀ kpɛ́í. Nɛ̀ dɛ kó diyiè idɛí bɛ̀ tu ì sɑ̃̀ntɑ́dì ì tɛ̃́nkɛ í tùɔ̀kɛní Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ mɛ kó kubotí. 13Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ pɑ̃mmú Sebɑɑ kóo nitipokpɑ̀ɑ̀tì ò yɛ̃ nhò dɔ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ́deè kóò pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ òmɔù tɔù í yóó nɑ kɛ́pɑ̃ yɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú wenwe Sɑdomɔɔ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kò nho ciɛ nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀. 14Mɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ tuɔkɛní Sɑdomɔɔ borɛ̀ dibenni dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ mɛ cɛ̃́ɛ̃́kù do ɔ̃ mbo tɔ́nnì sipísìdɛ́ ndi. 15Kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ bɛpotɑmbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ do ɔ̃ nyietì ìì dìítí bɛ potɑntì kpɛ́í nnɛ̀ Adɑbii kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ cuɔ́ wèè dɑ̀mpóò kóò duɔ́. 16Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ dɔɔ̀ tidɔpììtì diɛtì sikɔusìdɛ́ (200) kɛ̀ tì ntú mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀ bɛ̀ yìɛmmɛ̀ kɛ utɛ́, bɑ́ kùù dɔpìkù kó mɛsɔɔ ncɛ̃́ɛ̃́kù do bo cìdóò bɛ̀kuɔ̀ ndi. 17Tidɔpììtì sɑ́m̀pɔ́tì sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300) bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tì mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀, bɑ́ kùù dɔpìkù mɛsɔɔ ncìdóò òmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dikéè. Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ́ tì tɑnnɛ́ kudieku bɛ̀ tu kù Dimɑɑ kó kutúúkù. 18Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì yɛpɑ́pɑ́nìì nkɛ́ dì dɑ̀ri mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀. 19Kɛ̀ dì mmɔkɛ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ kòò níí yó nkɑri kɛ dírí dɛ̀ ndò ncírícírí, kɛ mɔkɛ o bɑɑ̀ nníí yó nyĩkú dɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́kɛ́ yɛcìrícìrɛ̀ kó tifèntì tìdɛ́tì, kɛ́cónnɛ́ kuu nho bɑkù yoú kutɛkù kucɑ̃̀nku. 20Kɛ̀ yɛtɛyɛ̀ ndɔ́kɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì dɛtìsɑ̀kɛ̀ kɛ cútóo, ku mpíkù yɛ̀kuɔ̀ kutɛkù yɛ̀kuɔ̀, kɛ̀ tìi wɛ̃nnɛ́ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìdɛ́tì. Bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ mɛ kó kubotí dikpɑ̀ɑ̀tìyuu tɛrì mɑrì miɛkɛ. 21Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kó ibòòkɛ do tú mɛsɔɔ mmɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ yɛbɔ yɛ̀ɛ̀ bo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Dimɑɑ kó kutúúkù, kɛ̀ yɛ̀ ntú mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀. Dɛ̀mɑrɛ̀ do í tú timɑ́tì pɛ́ítì kpɛrɛ, kɛ yɛ̃́ Sɑdomɔɔ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ dɔ̀kɛ do í wúó ntimɑ́tì pɛ́ítì dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀. 22Ò do mɔkɛmu bɑ̀tóòbɛ̀ pɛ́u kɛ̀ bɛ̀ niɛ̀nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Idɑmmu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ri dɛdɛ́tirɛ̀, kɛ níí dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́nwɛ̃tiní kɛ tɔ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, nɛ̀ yɛpɑ́pɑ́nìì, nnɛ̀ iwɑɑ́ nnɛ̀ sinɔɔ sɑ̀ɑ̀sì. 23Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do pɛ̃nkùmu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɔmbɛ mɛciì nnɛ̀ tikpɑ̀tì. 24Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɛ̀nkɛ do ò duɔ́ mmɛciì mmɛdiɛ̀, nnɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nyiitiní tipíìtì timɔu kɛ kɔrìní o borɛ̀, kɛ kemmu mɛciì nKuyie nhò duɔ́mɛ̀. 25Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ nhò tɔuní yɛbie yɛmɔu duɔ́mɛ̀ tinɛntì mɛsɔɔ nkpɛti, nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kpɛti, nɛ̀ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ tikpɑ̀rìnɛntì, nɛ̀ tihúúntì nɛ̀ sisɛ̃ĩ́, nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ tɛsì mɑsì, sisɛ̃ĩ́ dekɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ pɛitɛ́ sì. 26Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tíí nsikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ kɛ̀ dɛ̀ mbo sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (1400) bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000) kòo dɛitɛ sìmɑsì kɛ̀ sì mbo o borɛ̀. Kòo totí sitɛsì yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀ tɛyɛ̀. 27Nɛ̀ Sɑdomɔɔ kpɛ́í nkɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì mbo Sedisɑdɛmmu kɛ sũ kɛ dònnɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ dɛtekperɛ̀ nsũ kɛ mɑnnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sikomɔɔ, dɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee pɛɛ́mmɛ̀. 28Sɑdomɔɔ kó sisɛ̃ĩ́ do bonní Esibiti nɛ̀ Sidisii nwe, o kó bɛpotɑmbɛ̀ do kɛ nkɔrì kɛ sì nhò donní. 29Bɛ̀ do fiiti dɛ kó sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛdítíbii nsikɔusìkuɔ̀ ndi (600), tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛdítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150). Bɛpotɑmbɛ̀ bɛɛ̀ do sì tɔu kɛ múnkɛ fiitinɛ̀ Itiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sidii kɔbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\