1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 11

1Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ yíɛ́ kɛ́túókɛ́ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́mbúútí Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀. Ntɛ ò do tùókɛ́ ìì botí kɔbɛ: Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Edɔmiibɛ nɛ̀ Sidoniibɛ nɛ̀ Itiibɛ. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndo nɑ̀kɛ́mu Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ túótɛ́ dɛ kó ibotí miɛkɛ bɛnitipòbɛ̀. Kù do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu weti weti kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ tɑ bɛ miɛkɛ, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ tɑ di miɛkɛ. Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ bɛ̀ bo di yṹɔ̃́ nkɛ̀ di fíé bɛ bɔkɛ̀. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Sɑdomɔɔ bɛ dɔkɛ kɛ́ bɛ̀ tɑ̀unnɛ̀. 3Kòo mmɔkɛ o pobɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ (700) bɛ̀ɛ̀ tu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ o pocĩɛ̃̀ nsikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300), kɛ́tũnnɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀. 4Ò kòtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yṹɔ̃́ nho yɛ̀mmɛ̀ kóò tɑnnɛ́ mubɔɔféù miɛkɛ. Ò tɛ̃́nkɛ í ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nhò cicɛ Dɑfiti do kù tũ mmɛ̀ɛ̀ botí. 5Kòo fíé Sidoniibɛ bɔɔ̀ Asitɑditee nɛ̀ Amɔniibɛ kó dibɔɔ̀ yɛiri Midikɔmmu, 6kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò tɛ̃́nkɛ í nkù tũ nsɛi o cicɛ Dɑfiti do kù tũmmɛ̀. 7Yɛɛ̀ mɔ̀rɛ̀ miɛkɛ nkɛ Sɑdomɔɔ mɑɑ́mɛ̀ ditɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu ììkɛ̀ dɛ kó ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Mɔɑbiibɛ kó dibɔɔ̀ yɛiri Kemɔɔsi kpɛ́í, kɛ múnkɛɛ mɑɑ́nɛ̀ ditɔ̀nnì Amɔniibɛ kó dibɔɔ̀ yɛiri Midikɔmmu kpɛ́í. 8Ò do mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ mɑɑ́ o pobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ yɛtɔ̀rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntuɔ̀ ntihúúntì kɛ feu iwũɔ̃. 9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ pɛikɛ Sɑdomɔɔ ò kù bùtínnɛ́mɛ̀ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kunku kùù ò bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀, 10kóò nɑ̀kɛ́ weti weti kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ tũnnɛ yɛbɔkɛ̀. Sɑdomɔɔ mɛ nyí nyie nkɛ tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì. 11Kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A í mɛ̀ nyiemmɛ̀ kɛ pĩ́ mmɛtɑummɛ̀ n dɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀, ɑ mɛ nyí yie nyitié n dɑ duɔ́ nyì, n yóó cɔutɛ́mu ɑ kpɑ̀tì kɛ́duɔ́ nhɑ tɔ̃mbɛ̀ kóò mɔù. 12A cicɛ Dɑfiti kpɛ́í nte kɛ̀ n yí yóó mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɑ̀ɑ kpɑɑ́ fòù, n yóó ti cɔutɛ́ ɑ birɛ nɔu miɛkɛ nkɛ. 13N yí yóó cɔutɛ́ tikpɑ̀tì timɔu, n yóó súɔ́mmu kubotí kùmɑ́ɑ̀ ɑ cicɛ Dɑfiti kpɛ́í nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu dihɛì n tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kpɛ́í. 14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Sɑdomɔɔ mɔɔtɛ o dùɔ̀ntɔù Edɔmiibɛ kó tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou, kòo yètìrì tu Adɑdi. 15Dɑfiti do pɔ̀ntɛ dìì mɔ̀nnì Edɔmmu, ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Soɑbu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ bo kũnnɛ́ bɛcíríbɛ̀, mɛmmɛ bɛ̀ kùɔmɛ̀ Edɔmmu ɛì kó bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu. 16Bɛ̀ do kɛ̀ bo kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ bɛ̀ kɔ̀ù kɛ yɑ̀ɑ bɛ̀ dèènɛ̀ bɛmɔu pɑ́íí. 17Dɛ mɔ̀nnì ndi Adɑdi do cokɛ́mɛ̀ kɛ́nɛinɛ̀ Edɔmiibɛ mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tú o cicɛ kó bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Esibiti, dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑɑ́ tú dɛdɑpùmbirɛ. 18Bɛ̀ do ìtɛ́ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ nwe kɛ́tuɔkɛ Pɑdɑnni kɛ́túótɛ́ dɛ kó dihɛì kɔbɛ mɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́tuɔkɛ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. Kòo duɔ́ nhAdɑdi tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ nhò piú kóò pɑ̃ kɛtenkɛ̀. 19Kɛ̀ dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi pɛ́nsìrì Adɑdi mɛdiɛ̀ nkóò duɔ́ nho pokù Tɑpenɛsi nɑntɛ̀ kòo puokɛ. 20Kòo kpɑ̀ɑ̀tì pokù Tɑpenɛsi nɑntɛ̀ɛ pɛitɛ́ Adɑdi dɛnitidɑbirɛ kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Kennubɑti. Kɛ̀ Tɑpenɛsi ndɛ̀ piú okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ńwɛ̃ńnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bí kɛ bo. 21Adɑdi kèè dìì mɔ̀nnì kɛ dò nDɑfiti ku kɛ̀ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Soɑbu múnkɛ ku, kòo nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ n kò n tenkɛ̀. 22Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Bɑ ndɑ dòńtɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́kò? Kòò dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ í n dòńtɛ́, m bɑɑ dɔ́ kɛ́kòmmu. 23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Desɔ̃ Ediɑdɑ birɛɛ nɑɑ́ nSɑdomɔɔ dootitɔù. Desɔ̃ do tú Tisobɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adɑdesɛɛ kó kudɑɑkù nku kɛ́cokɛ́, 24kɛ́wɑɑ́ nho kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì kɛ̀ Dɑfiti mbɛ̀ kɔù kòo kɔtɛ Dɑmɑɑsi kɛ́mbo kɛ yɑ̀ɑ kɛ̀ nɑɑ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. 25Ò do dokùnɛ̀mu Isidɑyɛɛribɛ Sɑdomɔɔ fòmmu mumɔu miɛkɛ. 26Sedoboɑmmu do tú Nɛbɑti birɛ ndɛ Efɑdɑimmu nɑɑ̀mùnkù kou, Sededɑ ɛì kou. Kòo yɔ̃ ntú okúpokù, kòo yètìrì tu Seduyɑ. Sedoboɑmmu do tú Sɑdomɔɔ kóo tɔ̃ntì nwe, kɛ́yetɛ o kpɛti. 27Ntɛ dɛ̀ wũɔ̃kɛ́mɛ̀ kòo yɑ̀ɑ yetɛnɛ̀ Sɑdomɔɔ kpɛti: Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì kudɑ̀nkù bɛ̀ tu kù Midoo kɛ́nfiɛti o cicɛ Dɑfiti ɛì kuduotí kó iyiɛ. 28Kɛ̀ Sedoboɑmmu ntú wèè kpeńnì kòo kɔ̃̀ntì nɑɑti kòo nɔ mmutɔ̃mmú kɛ mù pĩ́ nkɛ̀ dɛ̀ wenni. Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ò pɛ́nsìrì kóò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòo mbɑkɛ́ Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú. 29Diyiè mɑrì kɛ̀ Sedoboɑmmuu yɛ̀ Sedisɑdɛmmu mucèmmu, kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Aiyɑ Sidoo ɛì kouu ò conɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ bɛdɛ́ borɛ̀, kɛ sɔ̃́ nhAiyɑ dɑ̀ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì pɑ̀nnì mɑrì. 30Kòo dì dɑ̀tɛ́ kɛ́kɛ̃tɛ́ yɛkɛ̃tíyɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, 31kɛ́nɑ́kɛ́ Sedoboɑmu kɛ dɔ̀: Túótɛ́ yɛyɑɑ̀bòkɛ̃tíyɛ̀ tɛpíítɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu, kù yóó fietɛmu dikpɑ̀ɑ̀tìyuu Sɑdomɔɔ borɛ̀, kɛ́ dɑ bɑɑ́ nyibotí tɛpíítɛ̀. 32Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ku yóó súɔ́ nkubotí kùmɑ́ɑ̀ ndi ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kpɛ́í nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu dihɛì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì ibotí imɔu miɛkɛ di kpɛ́í. 33Bɛ̀ kù bùtínnɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ fìé yɛbɔkɛ̀ Sidoniibɛ bɔɔ̀ Asitɑditee nɛ̀ Mɔɑbiibɛ kpɛri Kemɔɔsi nɛ̀ Amɔniibɛ kpɛri Midikɔmmu, bɑ́ bɛ̀ í tũ̀nnɛ ku kó kucɛ, bɛ̀ í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, bɛ̀ í tũ nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ bɛ cicɛ Dɑfiti do yɛ̀ tũ̀mmɛ̀. 34Dɛ̀ nɛ́ í tú kù yóó fietɛnɛ̀ Sɑdomɔɔ nwe tikpɑ̀tì, ò yó nkpɑɑ́ kɛ tì tɔmu o fòmmu mumɔu miɛkɛ ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kòò yìé nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀ o kpɛ́í. 35O birɛ ndɛ kù yóó fietɛnɛ̀mɛ̀ tikpɑ̀tì kɛ́duɔ́ nfɔ̃́ nSedoboɑmmu ibotí tɛpíítɛ̀ kɑ̀ɑ mbɑkɛ́. 36Kù yóó yóumu kubotí kùmɑ́ɑ̀ kòo nkù bɑkɛ́, kɛ̀ ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti fuku bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì wèè bo mbo Sedisɑdɛmmu ku ɛì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ bo mbo. 37Fɔ̃́ nSedoboɑmmu kù yóó dɑ duɔ́mmu tikpɑ̀tì ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɑ̀ɑ mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 38Kɑ̀ɑ yie nkù dɑ nɑ́ɑ́ ntì timɔu, kɛ tũ̀ nku kó kucɛ kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ dɔɔri ku kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ tũ nkù tɑnnɔ̀ ku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti do dòmmɛ̀. Kù yó ndɑ bonɛ̀mu kɑ̀ɑ yɑɑ̀bí ntú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ Dɑfiti kó iyɑɑ̀bí dòmmɛ̀, kɛ̀ kù dɑ duɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ, kɑ̀ɑ mbɛ̀ bɑkɛ́, 39kɛ̀ kùu yɑ́úkùnnɛ Dɑfiti yɑɑ̀bí kpɑ̀tì, dɛ̀ nɛ́ í yó ntú sɑ̃́ɑ̃̀. 40Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑdomɔɔ nwɑnti kɛ bo kuɔ Sedoboɑmmu, kòo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Esibiti, kɛ́mbo bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sisɑki borɛ̀ kɛ̀ Sɑdomɔɔ yɑ̀ɑ kúnɛ̀. 41Sɑdomɔɔ tɔ̃mmú tɛ̃mù nɛ̀ o ciì ndɛ̀ wɑ̃̀rimu o tɔ̃mmú pɑ́tíri miɛkɛ. 42Sɑdomɔɔ do bo Sedisɑdɛmmu nwe kɛ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀, 43kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o cicɛ Dɑfiti ɛì, kòo birɛ Odoboɑmmuu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\