1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 14

1Kɛ̀ Sedoboɑmmu birɛ Abiyɑ muɔkɛ. 2Kòo nɑ́kɛ́ o pokù kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Sidoo ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Aiyɑ borɛ̀. Weè do n nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ n yóó di tikpɑ̀tì. Á ceetɛ ɑmɑ́ɑ̀ kòò bɑ́ɑ́ bɑntɛ́ ɑ túmɛ̀ m pokù. 3Ntɔ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ tɛpíítɛ̀, nɛ̀ yɛkɑ̀tìndɑ̀, nɛ̀ mɛcekùɔ̀ ndidénnì, kɛ́kɔtɛ kóò yɑ̀ kòo dɑ nɑ́kɛ́ tìì yóó tuɔkɛní dɛbirɛ. 4Kòo pokùu dɔɔ̀ ò ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́ítɛ́ kɛ́nkɔri Sidoo Aiyɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Aiyɑ do kòtɛ́mu kɛ tɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ wúó. 5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndiɛ nkóò nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Sedoboɑmmu birɛ dɛɛ̀ mɔ nkòo pokù kɔ̀riní ɑ borɛ̀ kɛ bo pɑ̃ɑ̃́, kòò tùɔ̀kɛní ɑ́ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ muu, ò í yó ndɔ́ ɑ́ ò bɑntɛ́. 6Aiyɑ kèè dìì mɔ̀nnì o nɑcɛ̀nɑ̀ dibòrì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Tɑnní fɔ̃́ nSedoboɑmmu pokù. Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ í dɔ́ bɛ̀ dɑ bɑntɛ́? N yóó dɑ nɑ́kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì cɛ̃́ɛ̃̀mu. 7Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Sedoboɑmmu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu kuù ò dɛ̀itɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ koò dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. 8Kuù fìètɛ Dɑfiti kó tikpɑ̀tì kɛ tì nhò duɔ́, ò mɛ nyí yie nkɛ tũ nku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti yɛ̀mmɛ̀, ò do tũmmu ku tɑnnɔ̀ yɛmɔu, kɛ kù tũnnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀ mɑ́ɑ̀. 9Kɛ̀ wenwe mɛ ndɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì, kɛ dɔɔ̀ yɛbɔkɛ̀, kɛ mɑɑ́ sitenkɑɑnìi, kɛ́yíi nti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kɛ kù bùtínnɛ́. 10Dɛɛ̀ te kɛ̀ kù yóó yóu kɛ̀ mɛyɛi ndo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kù tu kù yóó kuɔmu o fuku kó bɛnitidɑɑbɛ̀, bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ibí bɛmɔu, tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì kɛ́kɑ́útɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɑ́útɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí tiyontì nɛ̀ kuhɑɑ. 11Sedoboɑmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kú dihɛì simɔɔ́ siì yóó bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku dikpɑ́ɑ̀ tinɔ̀tìi bɛ̀ cɔ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i. 12Onitipòkù fɔ̃́ nyítɛ́ kɛ́kò. A nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bo nɑ dìì mɔ̀nnì dihɛì kó dibòrì dɛbirɛ yóó kú diì mɔ̀nnì. 13Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu kɔmmú dɛ kṹṹ nkɛ́ dɛ̀ kũnnɛ́, dɛǹdɛ dɛmɑ́ɑ̀ Sedoboɑmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ yóó kũnnɛ́mɛ̀. Dɛɛ̀ miɛkɛ nkɛ dɛmɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù yɑ̀mɛ̀ mɛborimɛ kù pɛ́nsìrì mɛ̀. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó wɑɑ́mmu okpɑ̀ɑ̀tì Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, wèè yóó kuɔ Sedoboɑmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. Dɛ̀ yóó dɔɔ̀mu bɑ̀mbɑ̀. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó potɛ́mu Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀ tipèntì ɔ̃ɔ̃ sɑ̃ntɛ̀mɛ̀ mɛniɛ mmiɛkɛ, kuyɑɑkù nɑmpɛ dìì mɔ̀nnì. Kɛ̀ kùu bɛ̀ bɛ̀ti ku ɛì sɑ̀ɑ̀rì kù duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ ciɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ kukó nyɑ́ɑ̀ bɛ̀ fìíkú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndibɔɔ̀ Asedɑɑ kó itedɛí kɛ íi nku miɛkɛ. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo dootóo Isidɑyɛɛribɛ Sedoboɑmmu dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í nkɛ te kɛ̀ bɛ múnkɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi. 17Kɛ̀ Sedoboɑmmu pokùu ítɛ́ kɛ́nkũnti kɛ́tuɔkɛ Tidisɑɑ, ò nɑ̀ dìì mɔ̀nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì kɛ̀ dɛbirɛɛ kú. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ kũnnɛ́ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɔmmú dɛ kṹṹ nkɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Aiyɑ kòo tì bɛ́i. 19Sedoboɑmmu pĩ mmùù tɔ̃mmú tɛmù, ò dokɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ ò di mɛ̀ɛ̀ botí tikpɑ̀tì dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔrimɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 20Sedoboɑmmu do tú okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsìpísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi kɛ́kú kòo birɛ Nɑdɑbuu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 21Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ nSɑdomɔɔ birɛ Odoboɑmmu tu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsìpísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì ɛì Isidɑyɛɛribɛ botí imɔu miɛkɛ kɛ̀ ku yètìrì bo ndì bo. O yɔ̃ yètìrì do tú Nɑɑmɑ kòò tu Amɔniibɛ botí kou. 22Kɛ̀ Odoboɑmmuu dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kɛ́yíi nku miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o yɛmbɛ̀ kpɛrɛ do dòmmɛ̀. 23Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do mɑɑ́ yɛtɔ̀rɛ̀ kɛ fííkú yɛtɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ dibɔɔ̀ Asedɑɑ kó itedɛí yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ dɛtie ndɛmɔu tɑkɛ́. 24Kòo tontɛ́ kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ titouti kɛ́tɑnnɛ́ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ yó nkɔrì kɛ dɔunɛ̀ bɛ̀ bɛ kó ibɔɔkuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Bɛ̀ do tekíí ibotí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛti ì kó isɔkɛ nyi. 25Mɛm̀mɛ Odoboɑmmu kpɑ̀tì benni nummurì miɛkɛ Sisɑki Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì domɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́ bɛ̀ pɔ̀ntɛ, 26kɛ́túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì, nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛti timɔu pɑ́íí, kɛ́túótɛ́nɛ̀ tisɔɔdɔpììtì Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀ tì. 27Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Odoboɑmmuu dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó tidɔpììtì kɛ́fɔ́ɔ́ ndɛ kó difɔ̃̀tìrì, kɛ́ tì duɔ́ ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì. 28Kòo kpɑ̀ɑ̀tì níí nkɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tì tɔ, kòo kò mbɛ̀ɛ tì kɔ̀tɛnɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti kó kudieku. 29Odoboɑmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 30Odoboɑmmu nɛ̀ Sedoboɑmmu bɛ̀ do dokùmu sɑ̃́ɑ̃̀. 31Kɛ̀ Odoboɑmmuu kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o ciɛ Dɑfiti ɛì, o yɔ̃ yètìrì do tú Nɑɑmɑ Amɔniibɛ ɛì kou, kòo birɛ Abiyɑmmuu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\