1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 16

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Anɑnni birɛ Seuu kɛ dɔ̀ wèe nɑ́kɛ́ Bɑsɑɑ kɛ dɔ̀: 2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì ò kũtɛ́ní mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ koò dɔ̀ɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kòò bɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ tũ̀nnɛ Sedoboɑmmu kó mɛborimɛ, kɛ tɑnnɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ kɛ íi mmiɛkɛ. 3N yóó kɑ́útɛ́mu o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ɛ dontɛnɛ̀ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu kpɛtɛ. 4Á ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú n yɛ̃ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou wèè bo kú dihɛì simɔɔ́ siì yóó ò cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ wèè ku dikpɑ́ɑ̀ tinɔ̀tìi ò cɔ. 5Bɑsɑɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɛ̀ ò dokɛ́ mùù doò. Dɛmɔu dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 6Kɛ̀ Bɑsɑɑ kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Tidisɑɑ. Kòo birɛ Edɑɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nkɛ̀ Anɑnni birɛ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Seuu bɛ́innɛ̀ Bɑsɑɑ nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛyɛi kɛ íi nti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ nSedoboɑmmu do dɔ̀ɔ̀mɛ̀, nɛ̀ ò kùɔmɛ̀ Sedoboɑmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. 8Asɑɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ nɛ̀ dikuɔ́nnì miɛkɛ nkɛ Bɑsɑɑ birɛ Edɑɑ nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́mbo Tidisɑɑ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀. 9- 10Kòo kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Simmidi wèè do bɑkɛ́ okpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ dikéè kòo ndɔ́ kóo bɔ. Asɑɑ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì benni sipísìdɛ́ nɛ̀ diyiennì miɛkɛ do nkɛ. Diyiè mɑrì kɛ̀ Edɑɑ mbo Tidisɑɑ wèè bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́muɔ́. Kɛ̀ Simmidii tɑroo kóò potɛ́ kɛ́kuɔ kɛ́cɔutɛ́ tikpɑ̀tì. 11Ò nɑ dìì mɔ̀nnì kɛ́kɑri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ́kuɔ Bɑsɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu pɑ́íí ò í nsùɔ́ nhonitidɔ̀ù mɔù o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ yoo o cɛ̃dɛ́tɛ̀ kou, yoo òmɔù wèè tɑunɛ̀ Bɑsɑɑ. 12Kɛ̀ Simmidii kuɔ Bɑsɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ Bɑsɑɑ kpɛ́í nnɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Seuu nùù miɛkɛ. 13Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ ò tùɔ̀kɛní o yɛi kpɛ́í nkɛ nɛ̀ o birɛ Edɑɑ kɔ̃mɛ ò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ kɛ́yíi nti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ nɛ̀ bɛ kó mubɔɔféù. 14Edɑɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 15Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ nɛ̀ diyiénnì miɛkɛ nkɛ̀ Simmidi nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Dɛ̀ do sɔ̃́ mbɛ̀ pi Kibetɔ̃ɔ̃ nwe Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì. 16Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì bɛ kɑrì kɛ dò nSimmidi bɔ nhokpɑ̀ɑ̀tì koò kùɔ. Dɛ kó diyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pĩ́ nhohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Omidi tikpɑ̀tì dɛndɛ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì. 17Dɛ mɔ̀nnì Omidi nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ bɛ do kɑri dɛ̀ kɛ́pi Kibetɔ̃ɔ̃ kɛ́kɔtɛ kɛ́do Tidisɑɑ. 18Simmidi sɔ̃́ ndìì mɔ̀nnì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ do dihɛì kòo kɔtɛ kɛ́tɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o kó kudieku kɛ́cɔ́u nkɛ̀ tɛ̀ɛ ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́cɔ́útɛ́ kòo kú. 19Dɛndɛ ò tùɔ̀kɛní o yɛi nkpɛ́í nkɛ, ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kɛ tũ̀nnɛ o cicɛ Sedoboɑmmu kó mɛyɛi nhò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi miɛkɛ. 20Simmidi dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀, ò bɔmmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 21Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ totɛ́ kɛ̀ diwɛ́tirìi tũnnɛ Kinɑti birɛ Tibinni kɛ́ we mpĩ́ ntikpɑ̀tì. Kɛ̀ diwɛ́tirì tɛrì nkpɑɑ́ tũ nhOmidi. 22Omidi kó ditĩ̀nnì diì do nɑ Tibinni kpɛri kɛ̀ Tibinnii kú kɛ̀ Omidii nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì. 23Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ nkɛ Omidi nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́mbo Tidisɑɑ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀. Ò do tɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi. 24Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́dontɛ́ Simmɛdi borɛ̀ Sɑmmɑrii tɑ̃rì mɛdítíbii nsikɔupísìkuɔ̀ (6000) kɛ́mɑɑ́ dihɛì dɛ kó ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ dì yú ò dì dontɛ́nɛ̀ wè kó diyètìrì kɛ dɔ̀ Sɑmmɑrii. 25Kɛ̀ Omidii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì. 26Ò do tũ̀nnɛ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu kó mɛborimɛ mmɛ, ò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi miɛkɛ kɛ́yíi nti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ nɛ̀ bɛ kó mubɔɔféù. 27Omidi dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ nɛ̀ ò dokɛ́ mùù doò dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 28Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmmɑrii kòo birɛ Akɑbuu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 29Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ diniínnì ndi, Omidi birɛ Akɑbu nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ bo Sɑmmɑrii. 30Kòo birɛ Akɑbuu dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì. 31Ò tũ̀nnɛmɛ̀ Sedoboɑmmu borimɛ kɛ̀ dɛndɛ ntú mpútì, kòo kɔtɛ kɛ́túótɛ́ Sidoniibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Itibɑɑdi kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nSesɑbɛɛdi kɛ́puokɛ kɛ́nínkú dibɔɔ̀ Bɑɑdi ììkɛ̀ kɛ́ dì fìé iwũɔ̃, 32kɛ́mɑɑ́ dibɔɔ̀ Bɑɑdi ditou Sɑmmɑrii kɛ́mɑɑ́ dɛ kó ditou miɛkɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì, 33kɛ́fíínnɛ̀ ndibɔɔ̀ Asedɑɑ kó kutedɔú kɛ́yíi ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ ò niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì. 34Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ nkɛ Iyɛdi Betɛɛdi kou wɛ̃̀tɛ kɛ mɑɑ́mɛ̀ Sedikoo kó kuduotí kɛ́ nkù pũũku kɛ̀ o kóo po Abidɑmmuu kú, kòo nkpetì yɛcɑ̀kɛ̀ kòo bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀ Sikubuu kú, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mu Nunni birɛ Sosuwee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\