1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 17

1Kɛ̀ Edii, Tisibii ɛì kou, Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkouu nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù bomu kɛ̀ n tu ku kóo tɔ̃ntì. Timɑɑ̀ntì í yóó mɑntɛ̀, fɛtɑɑfɛ̀ mɛ nyí yóó ni, kɛ̀ míì sɑ̀ɑ̀ í bɛ́i nkɛ tú fɛ̀ɛ ni. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Edii kɛ dɔ̀: 3Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́nsɔri Keditii kó tɛkóntɛ̀ miɛkɛ tɛ̀ɛ̀ bo Suditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 4A yó ntɛ nyɔ̃ nkɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ yɛkɑ̃kɑ̃ ndɑ duɔ̀ mmudiì. 5Kòo dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Keditii kó tɛkóntɛ̀ miɛkɛ Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 6Kɛ̀ yɛkɑ̃kɑ̃ níí ò duɔ́ mudiì nɛ̀ imɑɑ ndikṹnweńnì nɛ̀ kuyuoku. 7Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ tɛkóntɛ̀ kó mɛniɛ nkṹṹ kɛ yɛ̃́ fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ do í niùmɛ̀. 8Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 9Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Sitɔ̃ɔ̃ tempɛ̃ nSɑdɛputɑɑ ɛì kɛ́mbo, n nɑ̀kɛ́mu okúpokù mɔù dɛborɛ̀, kòò bo ndɑ duɔ̀ nkɑ̀ɑ yo. 10Mɛm̀mɛ kòo ítɛ́ kɛ́pĩ́ nSɑdɛputɑɑ kó kucɛ, kɛ́tuɔkoo dihɛì kó dibòrì kɛ́yɑ̀ okúpokù mɔù kòò kɑu idɛí. Kòo o yu kɛ dɔ̀: M pɑ̃ mɛniɛ nkɛ̀ n yɑ̃. 11Kòo nitipòkù nkɔri kɛ bo yɛ̃ntɛ́ní kòo wɛ̃tɛ kóò yu kɛ dɔ̀: Á m pɑ̃ní mudiì. 12Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù yɛ̃́mu n yí mɔkɛmɛ̀ mudiì mɑmù mùù bèńnɛ́, muyuo mmuù kpɑɑ́ tɛconkutɛ miɛkɛ kɛ mɑ̀nnɛ̀ ɑ bo pikúmɛ̀ dinɑcɛkutiri, mɛkùɔ̀ nsɑ́m̀pɔ́ dikɔdénnì miɛkɛ. M mɛ̀ nkɑu idɑbí kɛ yóó dɛ ndɔɔ̀, nɛ̀ m birɛ kɛ̀ ti di kɛ́deè kɛ́mbɑɑ mukṹṹ. 13Kɛ̀ Edii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ ɑ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀mɛ̀, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ ɑ́ ketɛ́ kɛ́kɑkɛ dikɑ̀tìndɑ̀ɑ̀ sɑ́m̀pɔ́ kɛ́kɔtɛnní kɛ́ n duɔ́ nkɛ nɛ́ nɑ kɛ́kɑkɛ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ birɛ di kpɛri. 14Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù bɛ́immu kɛ tú: Muyuo nyí yóó deè tɛconkutɛ miɛkɛ, mɛkùɔ̀ mmɛ nyí yóó deè dikɔdénnì miɛkɛ, kɛ̀ kù yɑ̀ɑ duɔ́nnɛ̀nní fɛtɑɑfɛ̀. 15Kòo kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ Edii ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ bɛ̀ nyo mbɛmɔu wenwe nɛ̀ o birɛ nɛ̀ Edii. 16Muyuo nyí ndèè tɛconkutɛ miɛkɛ, mɛkùɔ̀ mmɛ nyí ndèè dikɔdénnì miɛkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ Edii kòo ti bɛ́i. 17Kɛ̀ okúpokù Edii bo wèè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo birɛɛ muɔkɛ kɛ̀ dɛ ncɛ̃́ɛ̃̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ kú. 18Kòo nɑ́kɛ́ Edii kɛ dɔ̀: Ti kpɛti dòmmɛ mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkóo nìtì? A kɔ̀tɛní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo dentɛ n yɛi mmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́kuɔ m birɑɑ̀? 19Kɛ̀ Edii dɔ̀: N duɔnní ɑ birɛ. Kòo dɛ̀ cɔutɛ́ onitipòkù nɔu miɛkɛ kɛ́dekɛnɛ̀ kudɑ̀nkù kudieku nhò ɑ̃ dɛ̀, kɛ́ dɛ̀ dɔú nho dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, 20kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie n tũ nkù, ɑ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀mu mɛyɛi nhonitipòkù yie nkɛ kùɔ o birɛ, wenwe wèè n cɔutɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɑɑ̀? 21Kɛ̀ Edii nhokù dɛbirɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ bɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie n tũ nkù, n dɑ bɑ́ɑ́mmu yóu kɛ̀ dɛbirɛ wɛ̃nnìi wɛ̃tɛní dɛ miɛkɛ. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɔutɛ́ Edii bɑ́ɑmmìi, kɛ̀ dɛbirɛ wɛ̃nnìi wɛ̃tɛní dɛ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ foutɛ. 23Kòo dɛ̀ cùtɛ́nní kɛ́duɔ́ ndɛ yɔ̃ kɛ dɔ̀: A birɛ fòùmu! 24Koò nitipòkùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì m bɑntɛ́mu kɛ dò nhɑ tú Kuyie nkóo nìtì, kɛ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ duɔ̀ ntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\