1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 19

1Kɛ̀ Akɑbuu nɑ́kɛ́ Sesɑbɛɛdi Edii dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, nɛ̀ ò fìémɛ̀ Bɑɑdi pɑ̃ɑ̃bɛ̀ bɛmɔu. 2Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sesɑbɛɛdii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Edii kɛ dɔ̀: Sesɑbɛɛdi tu kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ kɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkòò í dɑ kùɔ ɑ kùɔ mɛ̀ɛ̀ botí Bɑɑdi pɑ̃ɑ̃bɛ̀ o bɔkɛ̀ɛ ò dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ dɔ́mɛ̀! 3Kɛ̀ Edii tì kèè kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò pĩ nkòò cokɛ́. Ò tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Bɛɛrisebɑɑ Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ dɛ nyóu o kóo tɔ̃ntì, 4kɛ́ntṹṹ kɛ centì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ́tuɔkoo mutie mɑmù tɑkɛ́ kɛ́kɑroo kɛ́bekɛ Kuyie mmukṹṹ nkɛ dɔ̀: Dɛ̀ ǹ tontɛ́mu! N Yiɛ̀ nKuyie túótɛ́ n wɛ̃ǹnì, n yí wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n yɛmbɛ̀. 5Mɛm̀mɛ kòo duɔ́, kɛ̀ munɔndɔmmúu ò pĩ kòo yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì mɑrìi kɔtɛní kóò bɑ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́di! 6Kòo ítɛ́ kɛ́wéntɛ́ kɛ́nsɔ̃́ nkupɛ̃́mpɛ̃nkù duɔ́ o yuu do bo kùù píkù, kɛ̀ mɛniɛ nyĩ́ĩ́kú nɛ̀ didénnì, kòo kù tùótɛ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́, kɛ́yɑ̃̀ mɛniɛ nkɛ́wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi wɛ̃tɛní kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kóò bɑ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́di! A cɛ kpɑɑ́ dɛ́tirìmu mɛdiɛ̀. 8Kòo ítɛ́ kɛ́di kɛ́yɑ̃̀, kɛ̀ dɛ kó tidiitìi ò duɔ́ mmuwɛ̃rímú kòo ncentì kɛ dɔ̀ iyie nsipísìnɑ̀ɑ̀, dɛyènnɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃rì Odɛbu. 9Kɛ̀ Edii tuɔkoo Odɛbu tɑ̃rì kɛ́tɑ kutɑ̃dènkù kɛ bo yié nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Edii ɑ dɔ́ bɑ diɛ? 10Kòo kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔ̃̀ntì yɑumu fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ ɑ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ ǹ yóù Isidɑyɛɛribɛ dootóomɛ̀ ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀, kɛ pùɔ nhɑ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, kɛ kùɔ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ n kpɑɑ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔ. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Yɛ̀nní kɛ́cómmú ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ n yììkɛ̀, n yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu. Mɛm̀mɛ kuyɑɑkù diɛkù ìtɛ́nímɛ̀ kɛ́nfuutí ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ yɑú, kɛ̀ yɛpèrɛ̀ pùɔ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie mɛ nyí bo dɛ miɛkɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ ɑɑ́, Kuyie mmɛ nyí mbo dɛ miɛkɛ. 12Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́, ti Yiɛ̀ nKuyie mɛ nyí mbo mu miɛkɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ muyɑɑ́ nyɔɔ̀mmù mɑmùu tuɔ̀kɛní. 13Edii mù kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nho yɑɑ̀bòrì o ììkɛ̀, kɛ́yɛ̀nní kɛ́ncómmú kutɑ̃dènkù bòrì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Edii ɑ dɔ́ bɑ diɛ? 14Kòo kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔ̃̀ntì yɑumu fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ ɑ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ ǹ yóù Isidɑyɛɛribɛ dootóomɛ̀ ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀, kɛ pùɔ nhɑ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, kɛ kùɔ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ ǹ kpɑɑ́ m mɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔ. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wɛ̃tɛ kɛ́tũnnɛ kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kɛ kɔrì Dɑmɑɑsi. Kɑ̀ɑ tùɔ̀koo ɑ pĩ́ nhAsɑyɛɛdi tikpɑ̀tì kòò mbɑkɛ́ Sidii. 16Kɑ̀ɑ cóú mmɛkùɔ̀ nNimmusi birɛ Seuu kóò pĩ ntikpɑ̀tì kòo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Kɑ̀ɑ pĩ́ nSɑfɑti Abɛdi-Mɛodɑɑ kou birɛ Edisee, kòo cɔutɛ́ ɑ fɔ̃̀tìrì kɛ́ntú m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. 17Kɛ̀ wèè yentɛ́nɛ̀ Asɑyɛɛdi siè Seuu ò kùɔ, kɛ̀ wèè yentɛ́nɛ̀ Seuu kpɛri Edisee ò kùɔ. 18N soómmu Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) bɛ̀ɛ̀ í nìńkú dibɔɔ̀ Bɑɑdi tenkɑɑnìtɛ̀ ììkɛ̀ kɛ tɛ̀ dɔu nkɛ tɛ̀ wɑɑrɛ. 19Kɛ̀ Edii kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sɑtɑti birɛ Edisee kɛ́sɔ̃́ nhò dùɔ̀nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìdɛ́ì dɛì titɔ̃ntì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ tìdɛ́tì kòo tɔ kutɔ̃nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ kudɛ́ríkù kpɛyi, kɛ̀ Edii dɑ́tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́ dì dootóo o ĩ́nkɛ̀. 20Kɛ̀ Edisee yóu o nɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́cokɛ́ tũnnɛ Edii, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ n kɔtɛ kɛ́cɑu n cicɛ nɛ̀ n yɔ̃ kɛ́wɛ̃tɛní kɛ dɑ tũnnɛ. Kɛ̀ Edii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ nɛ́ nyɛ̃́ n dɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 21Kɛ̀ Edisee kɔtɛ kɛ́túótɛ́ inɑ̀ɑ̀kɛ ò do duɔ̀nɛ̀ ì, kɛ́ i fèútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́túótɛ́ kudɔú ì do bukú kù kɛ́tɔtìnnɛ kɛ́ ì bèńnɛ́, kɛ́duɔ́ nho kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́. Kòo ítɛ́ kɛ́tũnnɛ Edii kɛ́ntú o kóo tɔ̃ntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\