1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 2

1Dɑfiti bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì ò duúnnɛ̀mɛ̀ mukṹṹ nkɛ́duɔ́ nyitié nsɔnyi o birɛ Sɑdomɔɔ, 2kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tɔ̀ɔ́nnɛ̀ m bo tũnnɛ mɛ̀mmɛ ti yɛmbɛ̀ kó kucɛ. Túótɛ́ tikɔ̃nyɑuti ɑ kòtɛ́mu. 3Á ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù dɔ́mɛ̀, ɑ́ ntũ nku kó kucɛ, kɛ́ntũ nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀, kɛ́ntũ nku bɛ́i ntì nɛ̀ ku kuɔ́ ìì wɑ̃̀ri Mɔyiisi pɑ́tɛ miɛkɛ. Mɛm̀mɛ ɑ dɔɔri dɛ̀ dɛmɔu bo nyíémmɛ̀. 4Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo dɔɔ̀mɛ̀ kù do n nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ yɑɑ̀bí dɔɔri n dɔ́mɛ̀ kɛ tũ n kó kucɛ nɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ n tũnnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. 5Dɛ kó difɔ̃nkúò ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nYeduyɑ birɛ Soɑbu n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, weè kùɔ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ bɛ̀dɛ́, Nɛɛ birɛ Abunɛɛ nɛ̀ Yetɛɛ birɛ Amɑsɑ. Bɛ̀ do kɑri bɑ̀mmùù nwe bɑ́ mudoò í bo, kòo bɛ̀ kùɔ. Dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ dònnɛ̀ ò tɛí mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ n nɛùtì nɛ̀ n nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀. Dɛ kó mɛyɛi mbo o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 6Dɔɔ̀ mɛciì nhɑ bɑ́ɑ́ ò yóu kòo kótɛ́ kɛ́kú. 7Á nyɛ̃́ Bɑdisidɑii bí nKɑdɑɑdi ɛì kɔbɛ kpɛ́í. N do cokù ɑ kóo kótì Abusɑdɔmmu kɛ̀ bɛɛ̀ kɔtɛní kɛ́ n teennɛ̀. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhɑ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 8A múnkɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ mBɛnsɑmɛɛ botí kou Kedɑɑ birɛ Simɛii kpɛ́í mBɑudimmu ɛì kou. N do cooti dìì mɔ̀nnì kɛ kɔri Mɑɑnnɑimmu kɛ̀ weè ní nni mbɔmmù kusĩ̀nkù kɛ tú m bo yɑ̀! Kɛ n wɛ̃tɛ kɛ́nkũntiní kòo kɔtɛní Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́ n co. N dɛ nhò dɔúnnɛ̀ dinùù ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ dɔ̀: M bɑ́ɑ́ ò kùɔ. 9A tú mɛciì nyiɛ̀ nwe ɑ bɑ́ nhò wùó nhosɑ̀ɑ̀wè bɑ́ ò mɛ nkòtɛ́mɛ̀, ɑ nyɛ̃́ ɑ bo yĩ́mɛ̀ kóò dɛ̀itɛ. 10Kɛ̀ Dɑfitii kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o ɛì Sedisɑdɛmmu. 11Ò do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ ndi. Ò do bo Ebunɔɔ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑdomɔɔ sɔɔtɛ́ o cicɛ Dɑfiti kó tikpɑ̀tì, kòo kpɑ̀tìì dɛukɛ mɛdiɛ̀. 13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Adonniyɑɑ, Dɑfiti pokù Akiti do ò pɛitɛ́nɛ̀ wèe kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Bɑtisebɑɑ Sɑdomɔɔ yɔ̃, kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: A kɔ̀tɛnní kusɑ̀ɑ̀kù nku bɑkɑɑ̀? Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, 14kɛ́deè kɛ dɔ̀: M mɔkɛ tìmɑtì nti kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́. Kòò dɔ̀: Bɛ́i! 15Kɛ̀ Adonniyɑ dɔ̀: A yɛ̃́mu ɑ mɔ́mmuɔ, mmíì do dòmmɛ̀ kɛ́di tikpɑ̀tì. Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu do bɑɑ míì bo nɑɑ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. Dɛ̀ mɛ nyí yie nkɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ n tebitɛ Sɑdomɔɔ weè tì di, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɛ nyɛ̃. 16N dɔ́ ɑ n dɔɔ̀ tìmɑtì nti, ɑ bɑ́ɑ́ yetɛ! Kɛ̀ Bɑtisebɑɑ dɔ̀: Bɛ́i! 17Kɛ̀ Adonniyɑ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu, mɔɔ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kòo n duɔ́ nhAbisɑki Sunɛmmu ɛì kou kɛ̀ m puokɛ, n yɛ̀mmɛ̀ dò nhò bɑ́ɑ́ wè ndɑ yetɛnɛ̀. 18Kɛ̀ Bɑtisebɑɑ dɔ̀: Dɛ̀ wenni, m bo kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kóò bɛ́innɛ̀ ɑ kpɛ́í. 19Mɛm̀mɛ kòo kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Sɑdomɔɔ kɛ bo ò bɛ́innɛ̀ Adonniyɑ kpɛ́í. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi Sɑdomɔɔ ítɛ́ o kɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́kétɛ́ní o bíɛ́kɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kɑri, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dɔú ndikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì tɛrì o bɑkù yoú, kòo yɔ̃ɔ̃ kɑri kóò pɛ̀ɛ́nnɛ̀, 20kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́ kɛ dɑ mɔɔ tìmɑtì nti sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ yetɛ dò! Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɔ̃ mɔɔ ɑ dɔ́ dɛ̀ n yí yóó dɛ̀ ndɑ yetɛnɛ̀. 21Kòo yɔ̃ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ duɔ́ nhAbisɑki Sunɛmmu kou Adonniyɑ kòo puokɑɑ̀? 22Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ tu n duɔ́ nhAbisɑki Sunɛmmu kou Adonniyɑ kòo puokɛ? A pɑ̃̀nkɛ nɑ nyĩ nh ò duɔ́ ntikpɑ̀tì, weè mɛ ntúmɛ̀ Mpo. Duɔ́ nkɛ̀ nh ò duɔ́ ntikpɑ̀tì wenwe nɛ̀ o kɔbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Soɑbu. 23Kɛ̀ Sɑdomɔɔ pɑrìkɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɔ̀: Adonniyɑ mɛ ndɑ̀ɑ́tí kɛ bekɛ tì, kɛ̀ n yí ò kùɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mpotɛ́! 24Nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù n kɑ̀nnɛ n cicɛ Dɑfiti kó dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ fìí n kpɑ̀tì, kɛ bɛ́i nkɛ yĩ́: Tikpɑ̀tì bo mbo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. M pɑ̀rìkɛ̀mu nɛ̀ ku yètìrì kɛ tú Adonniyɑ bo kú yíe, 25kɛ́tɔ̃ nYeoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ kòo ò kùɔ. Mɛm̀mɛ Adonniyɑ kumɛ̀. 26Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ diɛ nkɛ́kò nhAnɑtɔti ɑ ciɛ. A dò nkɛ́kuɔmu. M mɛ nyí dɔ́ kɛ dɑ kuɔ kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ do tɔumɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu n cicɛ Dɑfiti kó dimɔ̀nnì, kɛ̀ di wɛ̃nnɛ́ kɛ tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ. 27Mɛm̀mɛ Sɑdomɔɔ ò bɛ̀timɛ̀ bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í ntú ikuɔ́ nìùtì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì Sidoo ɛì kɛ dɔ̀ tì yóó tuɔkɛní Edii cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 28Kɛ̀ Soɑbuu keè tìì tùɔ̀kɛní Adonniyɑ nɛ̀ Abiɑtɑɑ kɛ́cokɛ́ kɛ́tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ́ncómmú kɛ́pĩ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀. Soɑbu do kómmúmu Adonniyɑ nɛ̀ dimɔ̀nnì, ò mɛ ndo í kómmú Abusɑdɔmmu. 29Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Soɑbu cokɛ́ kɛ kɔ̀tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou kɛ cómmú kɛ́pĩ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀. Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tɔ̃ nYeoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kóò kùɔ. 30Kɛ̀ Bennɑyɑ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Soɑbu kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu ɑ yɛ̀nní dɛndɛ, kòo yetɛ kɛ dɔ̀: N yí yɛtì! N dɔ́ kɛ́kú diɛ ndɛ. Kɛ̀ Bennɑyɑ wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Soɑbu nɑ̀kɛ́ tì. 31Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Dɛ̀ wenni, kuɔ we dɛborɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ò bɛ́i ntì, kóò kũnnɛ́. Kòò kùɔ bɛ̀ɛ̀ nitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ bɑ́ɑ́ ti bɔntɛ́ kukúsĩ̀nkù, mí nnɛ̀ n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 32Nɛɛ birɛ Abunɛɛ Isidɑyɛɛribɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì nɛ̀ Amɑsɑ Sudɑɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì. Bɛ̀ do tú bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ mbɛ koò pɛ̃ɛ̃tɛ́, kòo bɛ̀ kùɔ disɔ̀rì bɑ́ n cicɛ í yɛ̃́. Dɛ kó mɛyɛi mbo do o yuu ĩ́nkɛ̀. 33Bɛ̀ɛ ò bɔntɛ́ kusĩ̀nkù wenwe nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔboo sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o yɑɑ̀bío ìì yó nsɔkɛ́ o kpɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. 34Mɛm̀mɛ kɛ̀ Yeoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ kɔtɛ kóò kùɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ o kũnnɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ do bo dikpɑ́ɑ̀ ndi. 35Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tìi túótɛ́ Bennɑyɑ kɛ́cónnɛ́ Soɑbu fɔ̃̀tìrì kòò mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ́túótɛ́ Sɑdɔki kɛ́cónnɛ́ Abiɑtɑɑ fɔ̃̀tìrì kòo ntú ikuɔ́ nìùtì. 36Kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Simɛii, kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɑɑ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́mbo, ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̀ kɛ́ntú ɑ bo kɔtɛ dɛ̀mɑrɛ̀. 37Kɑ̀ɑ yɛ̀ diyiè mɑrì kɛ sèńtɛ́ kukó nSetinɔɔ ɑ nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ kumu, dɛ̀ mɛ mbɑ́ ntú n kpɛti, nɛ̀ ɑ yuu ndi. 38Kɛ̀ Simɛii dɔ̀: Dɛ̀ wenni okpɑ̀ɑ̀tì, n yóó dɔɔ̀mu ɑ bɛ́i ntì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Simɛii mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́mɔntɛ. 39Yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò kòo kó tidɑɑtì mɑtì tidɛ́tìi cokɛ́, kɛ́kɔtɛ Mɑɑkɑ birɛ Akiisi Kɑti kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Simɛii kɛ dɔ̀: A dɑɑtì bo Kɑti nwe. 40Kòo dekɛ o sɑ̃mmɑrímú kɛ́kɔtɛ Kɑti, kɛ́cɔutɛ́ o dɑɑtì Akiisi borɛ̀, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 41Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Simɛii kɔ̀tɛ Kɑti kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ kò nSedisɑdɛmmu. 42Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò yùní kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N sòò duɔ́ nkɑ̀ɑ pɑrìkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ dɔ̀: A í yɛ̀tì dihɛì, kɛ̀ n dɑ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ yɛ̀ bɑ́ kɛ kɔ̀tɛ kupíkù mɑkù, ɑ kumu. Kɑ̀ɑ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, ɑ kèèmu. 43Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ nɛ́ í pĩ́ nhɑ dɔúnnɛ̀ dìì nùù ti Yiɛ̀ nKuyie? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yetɛ n sòò dɑ nɑ̀kɛ́ dìì nùù? 44Kòo yíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Simɛii kɛ dɔ̀: A mɔ́mmuɔ nhɑ yɛ̃́mu, ɑ yɛ̀mmɛ̀ dɑ nɑ́ɑ́mmu mɛyɛi nhɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ n cicɛ Dɑfiti, mɛɛ̀ do ɑ yuu ĩ́nkɛ̀, 45ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nyó nni ndɔɔrimu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ Dɑfiti kpɑ̀tì nfííkú sɑ̃́ɑ̃̀. 46Mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Yeoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ dennɛ Simɛii kóò kùɔ. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sɑdomɔɔ kpɑ̀tì nɛ́ dɔkɛ fííkú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\