1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 20

1Kɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdii tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nhò bonɛ̀ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pi Sɑmmɑrii kóo do. 2Kòo tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Akɑbu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dihɛì miɛkɛ kɛ dɔ̀: 3Bɛnni-Adɑdi tu weè te ɑ mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ ɑ sɔɔ, nɛ̀ ɑ pobɛ̀ nɛ̀ ɑ nitidɑbí sɑ̀ɑ̀yì. 4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n yiemmu ɑ bɛ́i ntì, fɔ̃́ɔ̃̀ n te nɛ̀ n kpɛrɛ dɛmɔu. 5Kɛ̀ bɛ̀ do tɔ̃nní bɛ̀ɛ yíɛ́ wɛ̃tɛní Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnni-Adɑdi tu, ò do yɛ̃ nhɑ́ ò duɔ́ nhɑ mɑ́tì pɛ́ítì nti nɛ̀ ɑ sɔɔ nnɛ̀ ɑ pobɛ̀ nɛ̀ ɑ bí. 6Dɛ̀ nɑɑ bo nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkòò tɔ̃nní o tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ kpɛsi, kɛ́kuti, kɛ́túótɛ́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ dɛ̀. 7Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tíí nho ɛì kó bɛkótíbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò nhonìtì yie nni ndɔ́nɛ̀ mɛyɛi mmɛ, ò m bekɛ m pobɛ̀ nɛ̀ m bí, timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ m mɛ nyí yetɛ. 8Kòo ɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntì bùútí! A bɑ́ɑ́ tì yie. 9Kòo nɑ́kɛ́ Bɛnni-Adɑdi kó yɛtɔ̃rɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ tú: N yɛ̃ nhò m bekɛ tì mɛketimɛ̀ m bo tì dɔ̀ɔ̀, tiì ntii m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ tì nhò nɑ̀kɛ́. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Bɛnni Adɑdii tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛnni-Adɑdi tu: Kòò pɔ̀ntɛ Sɑmmɑrii, kòo tɑ̃́ɑ̃́ nsɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò nɛinɛ̀ bɛ̀ bo pikúmɛ̀ bɑ́ wè dinɑcɛkutiri o bɔkɛ̀ɛ ò dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ dɔ́mɛ̀. 11Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkɔ̃ti kɛ euti. 12Bɛnni-Adɑdi tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ kɑ̀ri bɛ touti kɛ yɔ̃ mmɛnɑɑ̀ nwenwe nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀. Kòo pɛ́i nho ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè wèe kɔtɛ o cónnì! Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cómmú kɛ́wetínnɛ́ dihɛì. 13Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔùu kɔtɛní Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A wúó nkunitisṹkù kuu nɑɑ̀? Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu kù bɛ̀ ndɑ duɔ́mmu kɛ̀ dɛ̀ bo yie kɑ̀ɑ bɑntɛ́ kɛ do nkù tú ti Yiɛ̀ nKuyie. 14Kɛ̀ Akɑbu dɔ̀: Nɛ̀ we mborɛ̀ ndɛ kù yóó bɛ̀ nti duɔ́mmɛ̀? Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ itempɛ̃ nnɛ̀ bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ borɛ̀ ndɛ. Kɛ̀ Akɑbu dɔ̀: We nyóó ketɛ́ mudoò? Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò dɔ̀: Fɔ̃́ nwe. 15Kɛ̀ Akɑbuu kɑɑ mbɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ itempɛ̃ nnɛ̀ bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (232). Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́kɑɑ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìyiekɛ̀ (7000). 16Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ bo bɛ̀ do, kɛ sɔ̃́ ndiyiè còḿmú yɛyɔ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdi nɛ̀ o kɔbɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri bɛ touti miɛkɛ kɛ yɔ̃ mmɛnɑɑ̀ nkɛ muɔ̀. 17Bɛ̀ɛ̀ ni itempɛ̃ nnɛ̀ bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ do niitɛ́ kɛ́yɛ̀nní. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Bɛnni-Adɑdi kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀nní Sɑmmɑrii. 18Kòo dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀nní kɛ dɔ́ ti nɑrikɛmu dí bɛ̀ pĩ ndi bɑ́ɑ́ bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɔ́ mudoò mmu di bɛ̀ pĩ ndi bɑ́ɑ́ bɛ kùɔ. 19Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ itempɛ̃ mbɛ kó bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀, bɛɛ̀ do ketɛ́ kɛ́yɛ̀nní kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɔmbɛ mbɛ̀ tũ. 20Bɑ́ wè kòo potɛ́ o dootitɔù kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ bɛ̀ti, kɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdii dekɛ o sɑ̃ntɛ̀ kɛ́cokɛ́. 21Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi yɛ̀nní kɛ́túótɛ́ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ́ɑutɛ́ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɛdiɛ̀. 22Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɔ̀tɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ, dɑɑtɛ kɛ́yɑ̀ ɑ yóó dɔɔ̀mɛ̀, dibenni yó nfitiní kɛ̀ Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tìi wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ domu. 23Kɛ̀ Sidii kɔbɛɛ nɑ́kɛ́ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Akɑbu nɛ̀ o kɔbɛ bɛ Yiɛ̀ nKuyie ntu yɛtɑ̃rɛ̀ kɔku nku, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ ti nɑ, ti bɛ̀ do kubiriku ti yóó bɛ̀ nɑmu. 24Ntɛ ɑ dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀: A dennɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ ni itempɛ̃ nkɛ́cónnɛ́ bɛ fɔ̃̀tɛ̀, 25kɛ́pĩ́mmú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ ɑ do mɔkɛ bɛ̀, nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ̀ tí bɛ̀ do kubiriku ti yóó bɛ̀ nɑmu. Kòo yie mbɛ kpɛti. 26Mɛm̀mɛ kɛ̀ dibenni nfitiní kɛ̀ Bɛnni-Adɑdii tíí nSidii kɔbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Afɛki kɛ bo do Isidɑyɛɛribɛ mudoò. 27Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tíí mbɛtɔbɛ̀ kɛ́wɑɑ́ ntidiitì kɛ́nkɔri kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Sidii kɔbɛ, kɛ́tuɔkoo kɛ́bɑ́tɛ́ bɛ ììkɛ̀, kɛ́nkɑri kɛ mɑ̀nnɛ̀ tibɔcɛ̃nti sɑ́m̀pɔ́tì tìdɛ́tì. Kɛ̀ Sidii kɔbɛ pitɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: ti Yiɛ̀ nKuyie ntu Sidii kɔbɛ mɛ̀ mbɛ́immɛ̀ kɛ yɛ̃ nkù tu yɛtɑ̃rɛ̀ kɔku nku kɛ̀ ku í bo kubiriku, kù ɑ̃nnɛ́ dɛ kó ditĩ̀nnì dimɔu ɑ nɔu miɛkɛ nkɛ. Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɑ̀ɑ bɑntɛ́ kɛ do nkù tu ti Yiɛ̀ nKuyie. 29Kɛ̀ bɛ̀ nkɑri kɛ wetí bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ mudoò ketɛ́ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kuɔ Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, tɛkɔupíkɔ̀ùpíítɛ̀ (100000) diyiè dìmɑ́ɑ̀. 30Kɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ fòù kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́tɑ Afɛki ɛì kɛ̀ kuduotíi donní kɛ́ bɛ̀ yɑ̃̀kɛ. Bɛ̀ do bo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (27000) ndi. Dɛ̀ do sɔ̃́ mBɛnni-Adɑdi cokɛ́mu kɛ tɑ dihɛì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ kɛ sɔri kufɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ. 31Kòo kɔbɛɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kèè kɛ̀ bɛ̀ tu Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ mɔ̀kɛ bɛnìtìbɛ̀ kó mɛsémmɛ̀ mmɛ. Ti yóó yi tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì nti kɛ́mpĩ́ nti yɔ kɛ́kɔtɛ kóò yɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti ò dɑ yóu kɑ̀ɑ nfòù. 32Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yi tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ́mpĩ́ mbɛ yɔ, kɛ́kɔtɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A kóo tɔ̃ntì Bɛnni-Adɑdi weè tu ɑ́ yóu kòo nfòù. Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ò kpɑɑ́ fòùmɑɑ̀? Ò tu n tebitɛ ntɛ. 33Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ o yɛ̀mmɛ̀ kɛ́poo nhò yĩmù kɛ dɔ̀: Bɛnni-Adɑdi tu ɑ tebitɛ ntɛ. Kɛ̀ Akɑbu dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kóò yuní! Kɛ̀ Bɛnni-Adɑdii tuɔkɛní kòo ò dèe nho kpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 34Kɛ̀ Bɛnni-Adɑdii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bo dɑ tɛ̃́nnɛ́ n cicɛ do fìètɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ ɑ cicɛ, kɑ̀ɑ dɔɔ̀ yɛkɑ̃̀ɑ̃̀tɛ̀ Dɑmɑɑsi kɛ́ndònnɛ̀ n cicɛ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Sɑmmɑrii. Kɛ̀ Akɑbu dɔ̀: N yóó dɑ fĩ́ĩnkomu, ti nɛ́ dò nkɛ́dɔɔ̀ mɛtɑummɛ̀ mmɛ. Mɛm̀mɛ Akɑbu ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kóò fĩ́ĩnko. 35Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ miɛkɛ òmɔù kɛ dɔ̀ wèe nɑ́kɛ́ otɔù kòo ò potɛ́. Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ɑ́ m potɛ́! Kòo nɛ́poo yetɛ, ò í nhò potɛ́. 36Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A í mɛ̀ nyiemmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì, dicìrícìrì bo dɑ kuɔ. Kòo ítóo kɛ́conɛ̀ dicìrícìrì kɛ̀ dìi ò pĩ nkɛ́kuɔ. 37Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòo kɔtɛ kɛ́yɑ̀ otɔù kɛ dɔ̀: M potɛ́! Kòo ò potɛ́ kóò kɔ̀ùtɛ. 38Kòo kɔtɛ kɛ́mbɑɑ okpɑ̀ɑ̀tì kucɛ. Ò do boú kuyɑ̀ɑ̀kù nku o ììkɛ̀, dɛ̀ í ndò nhokpɑ̀ɑ̀tì bo nɑ kóò bɑntɛ́. 39Kòo kpɑ̀ɑ̀tì mpɛ̃nkɛ́, kòo kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì! Mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n do bo mudoò miɛkɛ nkɛ, kòò mɔùu yɛ̀nní fɛkpɑ̀rìnɑfɛ miɛkɛ kɛ tɔ onìtì kɛ wè nni nduɔ́ nkɛ yɛ̃ nní nhò bɑ̀ɑ, kɛ̀ ǹ yóu kòò cokɛ́, mí nwe bɛ̀ yóó kuɔmɛ̀, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ n yietí mɛdítíbii nsikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000). 40Okpɑ̀ɑ̀tì mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n nɔ̀ùtɛ̀ í nfeí, kòo cokɛ́. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: A bekɛ́nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ ndi. 41Kòo dɛitɛ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do boú o ììkɛ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kóò mɔù nwe mɛ̀. 42Kòo nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu, ɑ mɛ̀ nyóumɛ̀ onìtì kù do yɛ̃ mbɛ̀ɛ kuɔ wè. Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó cómmú o fɔ̃̀tìrì, kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ɛ cómmú o kɔbɛ fɔ̃̀tìrì. 43Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀ɛ sɔutɛ, kòo kò nho ciɛ Sɑmmɑrii nɛ̀ kɛmiɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\