1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 21

1Ntɛ tìì do dɔ̀ɔ̀ dɛ kó difɔ̃nkúò: Sisedɛɛdi ɛì kou mɔù weè do bo kòo yètìrì tu Nɑbɔti, kòo pɑku tɔ́kɛ́nɛ̀ Sɑmmɑrii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 2Diyiè mɑrì kɛ̀ Akɑbuu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N duɔ́ nhɑ pɑku kɛ̀ n dɔɔ̀ mupérímù kù mɛ ntɔ́kɛ́nɛ̀mɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m bo dɑ duɔ́ nkupɑku tɛkù kùù kù pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɑ̀ɑ mɛ ndɔ́ n kù dontɛ́. 3Kɛ̀ Nɑbɔtii nɑ́kɛ́ Akɑbu kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ n dɑ duɔ́ n yɛmbɛ̀ tenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀. 4Mɛm̀mɛ kɛ̀ Akɑbu ììkɛ̀ sɔutɛ́ kòo ítɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ Nɑbɔti ò nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì kpɛ́í nkɛ tú ò í yóó ò duɔ́ nho yɛmbɛ̀ kó kɛtenkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ nkɛ̀. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkòò nduɔ́ kɛ cĩmmu o ììkɛ̀ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ́yetɛ mudiì. 5Kòo pokù Sesɑbɛɛdii o bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀nɛ̀ bɑ? Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yetɛ mudiì? 6Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M bɛ́innɛ̀ Nɑbɔti nwe Sisedɛɛdi ɛì kou kɛ tú ò n fítɛ́nɛ̀ o pɑku, kòo mɛ ndɔ́ nhò cèètɛ kutɛkù. Kòo yetɛ kɛ tú ò í yó n duɔ́ nho pɑku. 7Kòo pokù dɔ̀: Kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ bɑɑ tú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Ítɛ́ kɛ́di! Cɑ́tinnɛ ɑ yɛ̀mmɛ̀, mí n yóó kù ndɑ duɔ́mmu. 8Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sesɑbɛɛdii wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yètìrì kɛ́ĩkú okpɑ̀ɑ̀tì kó mɛcɑnnimɛ̀, kɛ́ yɛ̀ duɔ́ ndihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Nɑbɔti bo dìì ɛì. 9Ò do wɑ̃̀ri tì dɛ kó yɛpɑ́tɛ miɛkɛ tiì tu: Dɔúnnɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀ kó diyiè, kɛ̀ dì tùɔ̀kɛ di kɑnnɛ Nɑbɔti dɛ ììkɛ̀, 10kɛ́kɑnnɛ bɛnitiyonkubɛ o ììkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó yĩ́ ò sɑ̃̀ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nku nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ dí ò dènnɛ ditowɑɑ̀ kóò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 11Kɛ̀ Nɑbɔti ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ Sesɑbɛɛdi bɛ̀ wɑ̃̀ri yɛ̀ɛ̀ pɑ́tɛ yɛ̃ mmù. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔú mmɛnùboúmmɛ̀ kó diyiè kɛ̀ dìì tuɔkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑnnɛ Nɑbɔti ditĩ̀nnì ììkɛ̀. 13Kɛ̀ bɛnitiyonkubɛ bɛ̀dɛ́bɛ̀ɛ kɑri kóò wetínnɛ́ kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Nɑbɔti sɑ̃̀ɑ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nku nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dènnɛ dihɛì kóò bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sesɑbɛɛdi kɛ dɔ̀: Ti bùɔ́tímu Nɑbɔti yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ kùɔ. 15Sesɑbɛɛdi kèè dìì mɔ̀nnì Nɑbɔti kumɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Akɑbu kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ Nɑbɔti Sisedɛɛdi kou pɑku ò do yɛ̃ nhò í yóó dɑ fítɛ́nɛ̀ kù. Ò kumu, ò tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ fòù. 16Kɛ̀ Akɑbuu tì kèè kɛ́ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Nɑbɔti Sisedɛɛdi kou pɑku borɛ̀ kɛ bo kù tùótɛ́ kɛ́tiekɛ. 17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Edii Tisibiti ɛì kou kɛ dɔ̀: 18Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Sɑmmɑrii kɛ́yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu, kòo bo Nɑbɔti pɑku miɛkɛ, ò kɔ̀tɛ kɛ bo kù tùótɛ́mu kɛ́tiekɛ. 19Kɔtɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tú ò kùɔ onìtì kɛ dèè kɛ tóú o pɑku yɑ́ɑ̀bɑ? Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú simɔɔ́ dìɛ́ dɛ̀ Nɑbɔti yĩ̀ĩ̀ nsì yóó dɛ ndíɛ́ o kɔ̃mɛ. Kɛ̀ Edii kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Akɑbu. 20Kɛ̀ Akɑbu dɔ̀: Edii n dootitɔù ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ m pĩ̀ḿmɑɑ̀? Kɛ̀ Edii dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, n dɑ pĩ̀ḿmu kɛ́yɛ̃́ ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ sɔ̀nnɛ. 21Kuyie ntu kù yóó duɔ́ nkɛ̀ mɛyɛi mmɛɛ̀ dɑ́ tuɔkɛní, kù yóó kɑ́útɛ́mu ɑ kó kubotí. A cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ òmɔù í yó nkpɑɑ́, onitidɔ̀ù yoo kudɑɑkù yoo wèè te omɑ́ɑ̀. 22Kù yóó dɔɔ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ mɛ̀mmɛ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu kpɛtɛ nɛ̀ Aiyɑ birɛ Bɑsɑɑ kɛ yɛ̃́ ɑ tɑnnɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ kɛ íi ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ. 23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie n nɑ̀kɛ́ tìì yóó tuɔkɛní Sesɑbɛɛdi kɛ dɔ̀: Simɔɔ́ siì yóó cɑ́ɑ́kɛ́ Sesɑbɛɛdi kupɑku bɛ̀ tú ku Sisedɛɛdi ku miɛkɛ. 24Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou wèè bo ku dihɛì miɛkɛ simɔɔ́ siì yóó ò cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ wèè kú dikpɑ́ɑ̀ tinɔ̀tìi ò cɔ̀. 25Òmɔù í bo wèè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù Akɑbu tɛ̃mɛ̀ kɛ dɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ sɔri. O pokù Sesɑbɛɛdi weè do ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkòò mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 26Kòò dɔɔ̀ isɔkɛ dihɛì ò fìémɛ̀ yɛbɔkɛ̀ Amɔriibɛ do dɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ bɛ̀ti kɛ kɑ̀nnɛ Isidɑyɛɛribɛ. 27Mɛm̀mɛ kɛ̀ Akɑbuu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù mɑ́ɑ̀, kɛ́boú dinùù, kɛ́ndɔunɛ̀ dɛ kó kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù, kòò ìtɛ́ wèe bɑ́nnɛ́ kɛ́nkérí mɛyɔɔ̀mmɛ̀. 28Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Edii Tisibiti ɛì kou kɛ dɔ̀: 29A yɑ̀ Akɑbu kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ n yììkɑ̀ɑ̀? Ò mɛ n kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ n yììkɛ̀, n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛyɛi ntuɔkɛní o kó dimɔ̀nnì, o birɛ kó dimɔ̀nnì ndi n yóó yóumɛ̀ kɛ̀ mɛyɛi ntuɔkɛní o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\