1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 22

1Kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɑ́ mudoò í bo Sidii kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ cuokɛ̀. 2Dibenni tɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑtii kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 3Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́mu kɛ dò ntíì te Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃. Ti pĩ́ mbɑ? Ti bo kɔtɛmɛ̀ kɛ́ dì fìètɛnɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: A bo n nɛinɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ Dɑmɔti ɛì Kɑdɑɑdi tempɛ̃ ndikpɑ̀nnɑ̀ɑ̀? Kɛ̀ Sosɑfɑtii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yóó nɛimu, ti dò nhonìtì omɑ́ɑ̀ ndi n nìtìbɛ̀ nɛ̀ ɑ kɔbɛ, n kó sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ ɑ kpɛsi. 5Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sosɑfɑtii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N dɑ bɑ́ɑ́mmu ketɛ́ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yɑ̀. 6Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tíí nti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400), kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ǹ kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti dihɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmudoòɑ̀, yɑ́ɑ̀ n yóu? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ. 7Kɛ̀ Sosɑfɑtii bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù í kpɑɑ́ ti bo nɑ kɛ́kɔtɛ wèè borɛ̀ kɛ́beé nKuyie nti dɔ́ tɑ̀ɑ̀? 8Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɛ̃̀ńnɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: Kuyie nkóo nìtì kpɑɑ́mu ti bo nɑ kɛ́kɔtɛ wèè borɛ̀ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie nti dɔ́ tì, m mɛ nyí dɔ́ o kpɛti nh ɔ̃ɔ̃ í nhò beé ntìmɑtì kòò n nɑ̀kɛ́ tisɑ̀ɑ̀tì, ò ɔ̃ n nɑ́kɛ́ tiyɛiti nti. Imidɑ birɛ Misee nwe. Kɛ̀ Sosɑfɑti dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ nnɑ́ɑ́ mmɛmmɛ. 9Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè kòò tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo kótì kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́yúní Imidɑ birɛ Misee. 10Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kou kɛ̀ bɛ nkɑri bɛ̀dɛ́ bɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́dɑ́ɑ́tí yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɑɑ̀bòrɛ̀ diɛyɛ̀, kɛ kɑri Sɑmmɑrii ɛì kó dibòrì borɛ̀ ditíínkɑrì, kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu nɑ́ɑ́ mbɛ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛ ììkɛ̀. 11Kɛ̀ Kenɑɑnɑ birɛ Sedesiɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ò mɑ́ timɑ́tì mɑtì kɛ̀ tì dò nyɛyìè, kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu nɛ̀ yɛ̀ nyìè nyɛ ɑ yó nkũmmùmɛ̀ Sidii kɔbɛ kɛ yɑ̀ɑ bɛ̀ dèènɛ̀. 12Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ti nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɔtɛ Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃, ɑ yóó di nɑmu, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ. 13Mɛm̀mɛ bɛ̀ tɔ̃ nwè kòo bo yúní Misee kòo kɔtɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ wɛ̃ ndinùù ndi kɛ nɑ́ɑ́ ntìmɑtì mɑ́ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ tũnnɛ bɛ kpɛti kóò nɑ̀kɛ́ weè yóó nɑmɛ̀. 14Kɛ̀ Misee ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu, kɛ̀ kù n nɑ̀kɛ́ tì n yóó ti mbɛ́i! 15Ò tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Misee, ń kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmudoòɑ̀, yɑ́ɑ̀ n yóu? Kòo dɔ̀: Kɔtɛ ɑ yóó bɛ̀ nɑmu, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ. 16Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ yíe ndɔkɛ ndɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ tú ɑ́ n nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì. 17Dɛ mɔ̀nnì ndi Misee bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: N yɑ̀mu Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu cìɛ́tɛ́mɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ dònnɛ̀ tipìètì tìì kpɑ ocɛ̃nti. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ wèè bɛ̀ ni, bɑ́ wè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ kunɑɑtí. 18Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: N do í dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ n dɔ̀ ò ɔ̃ɔ̃ í nni mpɑ̃ɑ̃́ tìmɑtì kɛ̀ tì ntú tisɑ̀ɑ̀tì n kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Ò ɔ̃ n nɑ́kɛ́ tì timɔu bɑɑ ɔ̃ ntú tiyɛiti nti. 19Kɛ̀ Misee sɔɔtɛ́ o nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kéntɛ́ kɛ́keè ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù: N yɑ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù kɑ̀ri ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ còḿmú, biɛ nho bɑkù yoú bɛtɔbɛ̀ kucɑ̃̀nku. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: We mbo kɔtɛ kɛ́soutɛ́ Akɑbu kòo kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ? Kɛ̀ yie ndɔ̀ muu nkòo tɔù dɔ̀ mutɛ̃mù. 21Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ kperíbɛ̀ kóò mɔù còḿmú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí m bo kɔtɛ kóò soutɛ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bekɛ kɛ dɔ̀: A yóó yĩ́mɛ? 22Kòò dɔ̀: M bo nɑɑ́ mmɛyɑ́ɑ̀bìsíyɛ̀mmɛ̀ kɛ́tɑ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu nɔ miɛkɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: A yóó nɑmu, kɔtɛ kóò soutɛ́, kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ mɛmmɛ. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɑ̃nnɛ́ mɛyɑ́ɑ̀bìsíyɛ̀mmɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɔ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ bo ɑ borɛ̀, kù tũ ndɔ́ kɛ dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi mmɛ̀. 24Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kenɑɑnɑ birɛ Sedesiɑ tɔ́ɔ́nko Misee borɛ̀ kóò bèntɛ kɛ dɔ̀: Ɔ̃nkɛ bíɛ́kɛ̀ nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó muyɑɑ́ nyɛ̀mɛ̀ m borɛ̀ kɛ dɑ bɛ́innɛ̀? 25Kɛ̀ Misee dɔ̀: A yóó dɛ̀ yɑ̀mu ɑ bo ntɑti dìì yiè sicɛ̃́ĩ kɛ sɔɔti kɛ wɑnti ɑ bo sɔri dɛ̀. 26Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Pĩ́nnɛ̀ Misee, kɛ́duɔ́ nhAmɔɔ wèè do tú dɛ kó dihɛì kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nSoɑsi, 27kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu di kpetínnɛ́ dɛ kóo nìtì kɛ́ nhò duɔ̀ mpɛ̃́ɛ̃̀ sɑ́m̀pɔ́ nɛ̀ mɛniɛ nkɛ́mbɑɑnɛ̀ ò bo wɛ̃tɛnnímɛ̀ nɛ̀ kukɔ̃ǹnɑɑtí. 28Kɛ̀ Misee dɔ̀: Kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛnní kukɔ̃ǹnɑɑtí nɛ̀ míì kó dinùù dɔkɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́immɛ̀ kɛ́deè kɛ dɔ̀: Díndi bɛnìtìbɛ̀ dimɔu kéntɛ́nɛ̀ n tú mù. 29Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kou kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ mudoò. 30Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: N yóó ceetɛ m mɑ́ɑ̀ ndi kɛ́tɑ mudoò miɛkɛ, kɛ̀ fɔ̃́ nní nhɑ̃ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì. Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì cèètɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ́tɑ mudoò miɛkɛ. 31Dɛ̀ do sɔ̃́ nSidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɑ̀kɛ́mu o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni bɛ̀ɛ̀ dekɛ o kpɑrìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ yĩ bɛ̀ bɑ́ nwɑnti bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ yoo iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, bɛ̀ nwɑnti Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɑ́ɑ̀ ndi. 32Bɛ̀ɛ̀ ni sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kó bɛdèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Sosɑfɑti kɛ́nyɛ̃́ kɛ tú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe, kɛ́kétóo o bíɛ́kɛ̀, kòo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ kùu ò teennɛ̀. 33Bɛ̀ɛ̀ ni sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kó bɛdèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔkɛ kóò yóu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. 34Kòo nìtì mɔù ntɔ mutɑ̃mmù kɛ́tɑ̃ũ cɛ̃́nkoo kɛ́mɑ́ɑ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ kupie ntɑ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì mɑ̀nku dì tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ ibɑɑtí. Kòo nɑ́kɛ́ wèè piú o kpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Tũntɛ tɛsɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ tí yɛ fɛkpɑ̀rìnɑfɛ miɛkɛ, bɛ̀ n kɔ̀ùtɛmu. 35Kɛ̀ mudoò bintɛ́ dɛ yiè kòo kpɑ̀ɑ̀tì mbo o sɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ò pĩ nkɛ́cómmúnɛ̀ kɛ wetí Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. Kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nyìɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nyóó yĩ́ kuyuoku kòo kú. 36Diyiè tɑti dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ dɔ̀: Bɑ́ wè wèe kò nho ciɛ, o ɛì, 37okpɑ̀ɑ̀tì kumu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̀tɛnɛ̀ Sɑmmɑrii kɛ́kũnnɛ́, 38kɛ́kɔtɛnɛ̀ o kpɑ̀rìsɑ̃ntɛ̀ kubinkɛnkɛnkù mɑkù Sɑmmɑrii ɛì mɛniɛ nsũ dɛ̀ kɛ tɛ̀ ɔ̀ú, kɛ̀ simɔɔ́ diɛ́ dɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wuɔ, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti bɛ́immɛ̀. 39Akɑbu borimɛ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, ò do mɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ tɛ̀ dɑ̀ri yɛpɑ́pɑ́nìì nnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ ò mɑɑ́ yɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 40Akɑbu do ku kòo birɛ Aɑsiɑ weè sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 41Asɑɑ birɛ Sosɑfɑti do nɑɑ́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni nɑɑnnì miɛkɛ nkɛ. 42Sosɑfɑti do mɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi kɛ́di tikpɑ̀tì, kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù. Sidii kóo sɑpɑ̀ɑ̀ Asubɑ weè do ò pɛitɛ́. 43Kòo tũnnɛ ò cicɛ Asɑɑ kó mɛborimɛ weti weti kɛ́ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀. 44Yɛtɔ̀rɛ̀ yɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ do kpɑɑ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀nnɛ̀ tihúúntì. 45Sosɑfɑti nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑrikɛ. 46Sosɑfɑti kó mɛborimɛ tɛ̃mɛ̀, ò do mɔkɛ dìì kɔ̃m̀bùɔ̀ nɛ̀ ò dokɛ́ mùù doò. Dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. 47Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do sùɔ́ nho cicɛ Asɑɑ kó dimɔ̀nnì, kòo bɛ̀ dènnɛ o ɛì. 48Okpɑ̀ɑ̀tì do í bo Edɔmmu. 49Kɛ̀ Sosɑfɑtii dɔɔ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ diɛbɛ̀ tɛpíítɛ̀ Esiyonni-Kebɛɛ kɛ̀ bɛ̀ bo nkɔrì Ofii kɛ wɑɑ̀nní mɛsɔɔ. Dɛ kóo bɑ̀tóòbɛ̀ mɛ nyí nnɑ kɛ bo kɔtɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ Esiyonni-Kebɛɛ. 50Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Akɑbu birɛ Aɑsiɑ nɑ́kɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ nɛinɛ̀ ɑ kɔbɛ kóo bɑ̀tóòbɛ̀, kɛ̀ Sosɑfɑtii yetɛ. 51Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sosɑfɑtii kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti ɛì. Kɛ̀ Yodɑmmuu sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 52Kɛ̀ Akɑbu birɛ Aɑsiɑ nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́mbo Sɑmmɑrii. Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diyiénnì ndi ò do nɑɑ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀, 53kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ́tũnnɛ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ̀ do tũ nkùù cɛ nɛ̀ Nɛbɑti birɛ Sedeboɑmmu do tũ nkù kɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ. 54Ò do fìé iwũɔ̃ nyi dibɔɔ̀ Bɑɑdi kɛ́nninku di ììkɛ̀ kɛ́yíi nti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù miɛkɛ, o cicɛ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\