1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 4

1Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu. 2Ntɛ bɛ̀ɛ̀ do ni o kpɑ̀tì miɛkɛ bɛ yètɛ̀: Sɑdɔki birɛ Asɑdiɑ, weè do tú ikuɔ́ nìùtì. 3Kɛ̀ Sisɑɑ bí Ediodɛfu nɛ̀ Aiyɑ, kɛ̀ bɛ̀ ntú bɛpɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀. Kɛ̀ Aidudi birɛ Yoyɑfɑti ntú dikpɑ̀ɑ̀tìtɔ̃nnì. 4Kɛ̀ Yeyoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ kɛ̀ bɛ̀ ntú ikuɔ́ nìùbɛ̀. 5Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ birɛ Asɑdiɑ mbɑkɛ́ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀. Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ birɛ tɛrɛ̀ Sɑbudi ntú ikuɔ́ nìùtì, okpɑ̀ɑ̀tì nɛ́po, wèè ò duɔ̀ nyitié. 6Kɛ̀ Aisɑɑ mbɑkɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ Abudɑ birɛ Adonnidɑmmu bɑkɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 7Sɑdomɔɔ do mɔkɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ndi o kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, kɛ̀ bɛɛ̀ nte bɛ̀ bo nduɔ̀mmɛ̀ tidiitì okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu, bɑ́ wèè kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ kòò níí nte otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ dibenni miɛkɛ ò bo nduɔ̀mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ tidiitì. 8Ntɛ dɛ kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ yètɛ̀: Uuri birɛ dɛɛ̀ do te Efɑdɑimmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 9Kɛ̀ Dekɛri birɛ nte Mɑkɑɑ tempɛ̃ nɛ̀ Sɑdibimmu kɔku nɛ̀ Bɛti-Semɛsi kɔku nɛ̀ Edonni Bɛti-Anɑnni kɔku. 10Kɛ̀ Esɛti birɛ nte Adibɔti Sokoo tempɛ̃ nnɛ̀ Efɛɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 11Kɛ̀ Abinnɑdɑbu birɛ nte Dɔɔ tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ kɔku, kɛ́puokɛ Sɑdomɔɔ birɛ Tɑfɑti. 12Kɛ̀ Aidudi birɛ Bɑɑnɑ nte Tɑnɑki ɛì nɛ̀ Mɛkidoo kpɛri nɛ̀ Bɛti-Seɑnni kó kutempɛ̃ nkumɔu kùù tɔ̀kɛ́nɛ̀ Sɑditɑnni Sisedɛɛdi bɑkù cɑ̃̀nku kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Abɛdi-Mɛodɑɑ nɛ̀ Yokindeɑmmu. 13Kɛ̀ Kebɛɛ birɛ nte Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nnɛ̀ Yɑii Mɑnɑnsee birɛ kó sihɛkɛsí, kɛ̀ weè nte Adikɔbu Bɑsɑ̃ɑ̃ tempɛ̃, ndɛ kó kutempɛ̃ ndo mɔkɛ yɛhɛkɛ̀ sipísìkuɔ̀ ndi kɛ̀ iduotí yɛ̀ fitɛ́ kɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ kpetí kɛ pɑ́kɛ́ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó imɑ́tìdɛí. 14Kɛ̀ Ido birɛ Ainnɑdɑbu nte Mɑɑnnɑimmu tempɛ̃. 15Kɛ̀ Ayimɑsi nte Nɛfutɑdii tempɛ̃. Ò múnkɛ do po Sɑdomɔɔ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe, kòo yètìrì tu Bɑsimɑti. 16Kɛ̀ Usɑii birɛ Bɑɑnɑ nte Asɛɛ tempɛ̃ nnɛ̀ Beɑdoti ɛì. 17Kɛ̀ Pɑduyɑɑ Yosɑfɑti birɛ nte Isɑkɑɑ tempɛ̃. 18Kɛ̀ Edɑɑ birɛ Simɛii nte Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃. 19Kɛ̀ Uudi birɛ Kebɛɛ nte Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nnɛ̀ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni ɛì nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku kpɛri. Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ diɛwè mbo òmɑ́ɑ̀ wèè bɑkɛ́ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 20Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ do sũ kɛ dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú mmu kɛ mɔkɛ kɛ yo nkɛ yɔ̃ nkɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\