1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 5

1Sɑdomɔɔ weè do bɑkɛ́ kukó ndiɛkù Efɑdɑti kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tenkɛ̀ Esibiti kó kutempɛ̃ mmɑ̀nku. Kɛ̀ dɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔuu ò bɔ̀útɛ́, kɛ́ nhò yietì dɑ̀mpóò. 2Kɛ̀ bɛ̀ ndò nkɛ́ nhò duɔ̀ mbɑ́ dìì yiè muyuo mmùù nɑ̀ɑ nkɛ í yɔ̀kɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ncìdóòbɛ̀ sikɔupísìwɛi (9000), mùù yɔ̀kɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ncìdóòbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔùpísìni (18000), 3yɛnɑɑdɑkɛ̀ bɛ̀ soó nyɛ̀ kɛ yɛ̀ duɔ̀ ntidisɑ̀ɑ̀tì tɛpíítɛ̀, cɛ̃́nkoo kpɛyɛ sipísìdɛ́, ipe tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). Bɛ̀ í kɑ̀ɑnnɛ̀ iwũɔ̃ tɛì, siweí iwɑurìi nɛ̀ ipɛrí nɛ̀ sikoó bɛ̀ soó nsì kɛ sì duɔ̀ ntidisɑ̀ɑ̀tì. 4Sɑdomɔɔ weè do bɑkɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀, kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kó kutempɛ̃ nkumɔu kɛ́túótɛ́ Tifisɑɑ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑsɑɑ, kɛ̀ dɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔuu ò bɔ̀útɛ́. Mudoò í mbo bɛ cuokɛ̀ wenwe nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ ò tɔ̀kɛ́nɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti. 5Sɑdomɔɔ kpɑ̀tì bie mmiɛkɛ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo bɑ́ bɛ̀ í yĩɛ̃̀kù bɛ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. Bɑ́ wè kòo fiiku o tie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ fìkíè. 6Sɑdomɔɔ do mɔkɛ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ ndi (12000) nɛ̀ yɛtuo sisɛ̃ĩ́ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ bo nɑ kɛ tɑ yɛ̀ (4000). 7Kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo nhò duɔ̀ ntidiitì bɑ́ wè otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀ dibenni miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ndɑkɛ kɛ́ ntì nhò duɔ̀ mbɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í nhò dónnì, wenwe nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀, 8kɛ́ nhò tɔuní sisɛ̃ĩ́ kó tidiitì nɛ̀ timútì o sɛ̃ĩ́ kpɛ́í nnɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìì dùɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ tɔuní bɑ́ wè o kó mɛfíè nnɛ̀ dɛ̀ dò nkɛ́mmɑ̀mɛ̀. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nSɑdomɔɔ mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì ndɛ do í sénní, kòo nyɛ̃́ kɛ̀ dɛ̀ sũ kɛ dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mubirímú. 10Sɑdomɔɔ ciì ndo pɛ̃ɛ̃tɛ́mu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kó mɛciì nyɛmbɛ̀ nɛ̀ Esibiti kɔbɛ bɛmɔu kɔ̃mɛ. 11Ò do pɛ̃nkùmu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu mɛciì, nkɛ́mpɛ̃nkùnɛ̀ Etɑ̃ɑ̃ mɔ́mmuɔ nhEdɑɑsi ɛì kou, kɛ́mpɛ̃nkù mɛciì mMɑodii kó ibí, Emɑɑ nɛ̀ Kɑdikɔɔdi nɛ̀ Dɑdidɑɑ. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkòo yètìrìi feitɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ yɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fitɛ́. 12Kòo ɑ̃nnɛ́ yɛkotinɔ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) iyiɛ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ ìnùmmù (1005). 13Kòo nɑ́kɛ́ dɛtie nkpɛ́í, kɛ́túótɛ́ dɛtie ndiɛrɛ̀ Dimɑɑ kpɛrɛ, kɛ́tɑunnɛ̀ tifɑ̃pèùtì tìì yìɛ̀ imɑrí ĩ́nkɛ̀, kɛ́nɑ́kɛ́ tiwɑnwɑntì itɑ̀ɑ̀kɛ ìnɑ̀ɑ̀ kpɛti kpɛ́í nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ nɛ̀ siyĩĩ. 14Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nyiitiní ibotí imɔu miɛkɛ kɛ kɔrìní kɛ bo keè mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì Sɑdomɔɔ nɑ̀ɑ́ ntì. Kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu keè o kpɛ́í kɛ́ntũɔ̃̀nní bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀rìní kɛ yo o nɑ́ɑǹtì. 15Idɑmmu Tiiri kóo kpɑ̀ɑ̀tì do ɔ̃ ndɑ́púnɛ̀mu Dɑfiti. Ò kèè dìì mɔ̀nnì bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ Sɑdomɔɔ tikpɑ̀tì kòo bo sɔɔtɛ́ o cicɛ Dɑfiti kpɑ̀tì kɛ́dɛitɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo ò dɔu nSɑdomɔɔ. 16Kɛ̀ Sɑdomɔɔ múnkɛɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 17A yɛ̃́mu kɛ dò n cicɛ Dɑfiti do í nɑ nɛ̀ o dootitɔbɛ̀ kɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ kù mɛ nduɔ́ nkòò bɛ̀ nɑ. 18Di mmɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nni nhòmpùmmu, dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í n kɔɔ́nnɛ̀. 19N yɛ̀mmɛ̀ dò ndi mmɔ̀nnì m mɑɑ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ yó nkù bɑ̀ɑ́ ntɛ̀ɛ̀ miɛkɛ kɛ́ndònnɛ̀ kù do ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ n cicɛ Dɑfiti kɛ dɔ̀: A birɛ dɛ̀ɛ̀ bo sɔɔtɛ́ ɑ kpɑ̀tì dɛɛ̀ yó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 20N dɑ bɑ́ɑ́mmu duɔ́ nkɑ̀ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ n kɔ̃ṹ Dimɑɑ tɑ̃rì kó dɛtekperɛ̀. N yóó duɔ́nkomu n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ teènnɛ̀ ɑ kɔbɛ, kɑ̀ɑ yĩ́ n yietí ìdɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀, m bɛ̀ yietí. A yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ̀mɑbɛ̀ í bo n ciɛ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmutekɔ̃ũ̀ kɛ dònnɛ̀ ɑ kɔbɛ Sidonniibɛ. 21Kɛ̀ Idɑmmuu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ɛ o nɑrikɛ, kòo sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu kunku kùù duɔ́ nDɑfiti dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ ciì, kɛ̀ dɛ̀ bɑkɛ́ kubotí kudiɛkù Isidɑyɛɛribɛ. 22Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu ò kèèmu ɑ yɛ̃ mmù, kɛ tú ò bo dɑ pɑ̃ dɛtekperɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́tìrì ɑ dɔ́ dɛ̀ mmɑmɛ̀. 23O tɔ̃mbɛ̀ yóó dɛ̀ cṹũnkomu ditɑ̃rì Dimɑɑ kɛ́kɔtɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ́ dɛ̀ boú kɛ́tɑnnɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ ɑ dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ cṹũ kɑ̀ɑ dɛ̀ tùótɛ́. Ò dɔ́ tìì yeti tú: A bo nhò duɔ̀mmɛ̀ tidiitì kòo piúnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 24Mɛm̀mɛ kɛ̀ Idɑmmuu duɔ́ nSɑdomɔɔ dɛtekperɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì, ò dɔ́ dɛ̀ mmɑ̀mɛ̀. 25Kɛ̀ Sɑdomɔɔ mɛ nni nhò duɔ̀ ntidiitì bɑ́ dìì benni tɔ́nnì sikɔupísìkuɔ̀ (6000), dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè dɛ kó mɛkɔsɑ̀ɑ̀mɛ̀ dítìrìbɛ̀ sikɔupísìni (8000). Sɑdomɔɔ do dɛ nhò duɔ̀ mbɑ́ dìì benni. 26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nSɑdomɔɔ mɛciì nkɛ́ndònnɛ̀ kù do tì nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ nnɑɑti wenwe nɛ̀ Idɑmmu kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mɛtɑummɛ̀. 27Kɛ̀ Sɑdomɔɔ pĩ́nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000) muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú, 28kɛ́ mbɛ̀ duɔ̀nko ditɑ̃rì Dimɑɑ bɑ́ wèè tɑ̃̀nkù bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000). Bɑ́ dìì tĩ̀nnì kɛ̀ dì níí dɔ̀ otɑ̃̀nkù òmɑ́ɑ̀ ditɑ̃rì Dimɑɑ, bɛ̀dɛ́bɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Adonidɑmmu weè do bɛ̀ bɑkɛ́ bɛ̀ pĩ ndɛ̀ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 29Bɛ̀ɛ̀ te mutɔù kɛ̀ bɛmbɛ mbo sikɔupípísìyiekɛ̀ (70000). Bɛ̀ɛ̀ pùɔ̀ nyɛtɑ̃́rɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛ mbo sikɔupípísìni (80000). 30Kɛ nɛ́ mbúútí bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mpokoo bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛtɔ̃mbɛ̀, bɛmbɛ do bo sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti ndi (3300). 31Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ndɛì yɛtɑ̃́sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ̀ yɛ̀ ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ dɛu, bɛ̀ bo pṹṹtɛ́nɛ̀ yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 32Mɛm̀mɛ Sɑdomɔɔ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ Idɑmmu kɔbɛ nɛ̀ Bibudo ɛì kɔbɛ, bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ yɛtɑ̃́rɛ̀ tɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri yɛtɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ idɛí kɛ dɛ̀ tũ̀nni ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\