1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 6

1Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do yóó ketɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mumɑrimù, kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìni ndi nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti o kpɑ̀tì benni nɑɑnnì, otɑ̃̀nkù odɛ́rì bɛ̀ do tú wè Sifi. 2Sɑdomɔɔ do mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ okùmɛ̀ do bo mɛ́tìrì sipísìtɑ̃ɑ̃ti ndi, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀, mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. 3Kòo mɑɑ́ kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɑ kù kɛ nɛ́ tuɔkɛ kudieku diɛkù, Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔku. Kɛ̀ dɛ kó kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀, kudieku okùmɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù, kudieku pɛ̃kùmɛ̀ bíɛ́kɛ̀, mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù. 4Kòo keú sibòo kɛ́ɑ̃nnɛ́ simɑ́tìdìi, 5kɛ́mɑɑ́ ditou mɑrì kɛ́kpeénnɛ̀ kudieku diɛkù nɛ̀ dɛ fũ̀ɔ̃̀ kɔku kɛ́ kù mùnnɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. 6Kɛ̀ kudieku dɛ fũ̀ɔ̃̀ kɔku mmɔkɛ mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè, kɛ̀ dɛ cuokɛ̀ kɔku mɔkɛ mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè, kutɑ̃ɑ̃́nkù mɛ́tìrì mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó imɑrí cɛ̃́ɛ̃̀ ndo í mɑmɛ̀ imɔu dɛ fũ̀ɔ̃̀ nɛ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀. Fɛmɑrifɛ mɑfɛ̀ do í mɑ̀nnɛ̀ fɛtɛfɛ̀ mɛcɛ̃́ɛ̃̀ nnɛ̀ dɛ kpɛ́í mbɛ̀ kpeé nkùù dieku ku kó tipĩ́mpĩ́ntì í nkɑ́ɑ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó imɑrí. 7Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ pɑ́íí nwe, kɛ́deè kɛ nɛ́ nɑ kɛ́ketɛ́ mumɑrimù, bɛ̀ mɑɑ̀ dìì mɔ̀nnì dihenkɛ̀rì yoo tɛtũ̀ũ̀tɛ̀ kó kunɑmpoo í mbo, yoo timɑ́tì kó kutɔ̃nnɛnkù tɛkù mɑkù. 8Ditou dìì kpekɛ́ dɛfũ̀ɔ̃̀ kó kudieku kó dibòrì do bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑkù cɑ̃̀nku nku. Kɛ̀ yɛdɛtìsɑ̀kɛ̀ bo ku miɛkɛ yɛ̀ɛ̀ dèkùnɛ̀ kudɛ́ríkù, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ tùɔ̀kɛ kutɑ̃ɑ̃́nkù. 9Bɛ̀ mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́deè, kɛ̀ Sɑdomɔɔ tɛ̀ mùnnɛ nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó imundɛí nɛ̀ dɛ kó tidɑbɛɛtì. 10Bɛ̀ do mɑɑ́ dìì tou kɛ́kpeénnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ dì mùmmu kɛ́sɔɔ́ ntidieti, bɑ́ kùù dieku kɛ̀ ku cómmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì mùnnɛ nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó imundɛí, kɛ́tɑunnɛ̀ ti Yiɛ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: 12A mɛ̀ nni mmɑɑ́mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɑ̀ɑ tũ̀ n kuɔ́ kɛ dɔɔri n dɑ nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɑkɛ kɛ yíé n tɑnnɔ̀ yɛmɔu, m bo dɑ dɔɔ̀ n do nɑ̀kɛ́ tì ɑ cicɛ Dɑfiti ɑ kpɛ́í. 13M bo mbo n kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, m bɑ́ɑ́ bɛ̀ yóu. 14Sɑdomɔɔ mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́deè, 15kɛ́cónnɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì kɛ̀ dɛɛ̀ ntú kumɑrí, dɛ miɛkɛ kɛtenkɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ timùmmùntì, kɛ́deè kɛ́nɛɛ́ ndɛtekperɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì dɛ kó tidɑbɛɛtì kɛtenkɛ̀, 16kɛ́dínnɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì dɛ miɛkɛ kó kufɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ ku okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kù dɑ̀ri tidɑɑbɛɛtì dɛ fũ̀ɔ̃̀ nɛ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó kufɑ̃́ɑ̃́ nku bɛ̀ do túmɛ̀ ikuɔ́ nɛntì dieku. 17Bɛ̀ do totɛ́ kutempìèti kɛ́deè, kɛ̀ kùù dieku nkpɑɑ́ ku okùmɛ̀ do bo mɛ́tìrì sipísìdɛ́ ndi. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ kù dɑ̀ri tidɑbɛɛtì, kɛ́kerí tifèntì ti ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ tì ndònnɛ̀ yɛyɑɑ̀ nnɛ̀ yɛ póó, tì do dɑ̀ri kufɑ̃́ɑ̃́ nkumɔu ndi bɑ́ kumɑrí í nfeí. 19Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ kɛ́tũntɛ kufɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́ kù wèńkùnnɛ kɛ́tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu. 20- 21Dɛ kó kufɑ̃́ɑ̃́ mpɛ̃kùmɛ̀ do bo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ ntɛ, mɛokùmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, mɛcómmɛ̀ mɛɛ̀ mɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kù dɑ̀ri mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí, kɛ́ dì dɑ̀ri mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ isɔɔwɛ̃ĩ kɛ núnnɛ́ ikuɔ́ nɛntì dieku kó dibòrì. 22Mɛm̀mɛ bɛ̀ do dɑ̀rimɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu mɛsɔɔ, tɛmɔu pɑ́í pɑ́í nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo kufɑ̃́ɑ̃́ mbòrì. 23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́cíɛ́kɛ́ odìfíè, dikpɑ́ɑ̀ kou kó idɛí sitenkɑɑnìi, kɛ̀ sì ndò mbɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀, kɛ̀ si okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù. 24Kɛ̀ tɛketitɛ̀ fìɛ̀ti okùmɛ̀ mbo bɑ́ kù mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè, kɛ̀ ì wɛ̃nnɛ́ ì mbo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù. 25Kɛ̀ tɛtɛtɛ̀ kó ifìɛ̀ti okùmɛ̀ múnkɛ mmɛ mmɑ̀, mɛokùmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀. 26Sidɛ́ kɛ̀ si okùmɛ̀ mmɑ kɛ bo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù. 27Kòo sì tɑnnɛ́ kufɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́cónnɛ́ dɛ cuokɛ̀ kɛ̀ tiɛ̀ nkó kufìɛ̀ti nkɑ́ɑ́ nkummɑrí, kɛ̀ tɛtɛtɛ̀ kɔku nkɑ́ɑ́ nkutɛkù kɛ̀ ì kɔ̀tɛní kɛ mɑ̀ɑ́ dɛ cuokɛ̀ 28kòo sì dɑ̀ri mɛsɔɔ. 29Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tidieti tidɛ́ miɛkɛ, kɛ́dɔɔ̀ tifèntì kɛ̀ dɛ kó tifèntì ndònnɛ̀ tipuonti nɛ̀ mutepóó mmùù tìtɛ. 30Kòo dɑri mɛsɔɔ nfɛcɑ̀rìfɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dieti tidɛ́, kuketikù nɛ̀ kufɑ̃́ɑ̃́. 31Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ dicɑ̀ù dìì kpetírí mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ bo kpetínnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu bo kùù dieku, kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ odìfíè dikpɑ́ɑ̀ kou kó tidɑbɛɛtì, kɛ́dɔɔ̀ tidɑbɛɛtì tìì pĩ̀ńnɛ̀ dicɑ̀ù kɛ̀ tì pɛ̃kùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo yɑrímɛ̀ kudieku kó kumɑrí mɛ̀nùmmù diyɑrì dìmɑ́ɑ̀ kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́kɛ́ tifèntì yɛcɑ̀kɛ̀ yɛ̀dɛ́ kó tidɑbɛɛtì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ ti ndònnɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ nɛ̀ tipuonti nɛ̀ mutepóó mmùù tìtɛ, kɛ́deè kòò dɛ̀ dɑ̀ri mɛsɔɔ. 33Kɛ múnkɛɛ dɑri kudieku kó dicɑ̀ù nɛ̀ iì dɛí mɑ́ɑ̀. Kɛ̀ di kó tidɑbɛɛtì tìì dì pĩ̀ńnɛ̀, kɛ̀ tinti kó mɛpɛ̃kùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ bo yɑrímɛ̀ kudieku kó kumɑrí mɛ̀nɑ̀ɑ̀ diyɑrì dìmɑ́ɑ̀ kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀. 34Kɛ̀ dɛ kó yɛcɑ̀kɛ̀ ntú idɛí bɛ̀ tu ì sìpɛ̀rɛ́sì i kó tidɑbɛɛtì, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ yɛ̀ ntɑu nyɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ bɑ́ kùù píkù, kɛ́ yɛ̀ pĩ̀ńnɛ́nɛ̀ yɛcɑubɛ kɛ̀ yɛ̀ nyɛ̀ fiinko. 35Kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́kɛ́ dɛ kó yɛcɑ̀kɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tifèntì kɛ̀ tì ndònnɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ nɛ̀ tipuonti nɛ̀ mutepóó mmùù tìtɛ. Kòo dɛ̀ dɑ̀ri mɛsɔɔ. 36Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́fii nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ kù mɑɑ́nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ diɛyɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ ndɔ́kɛ́ inɑú ìtɑ̃ɑ̃ti kɛ sɔkɛ́ sɔkɛ́ yɛtɔbɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́deè kɛ́cónnɛ́ dɛtekperɛ̀ kó tidɑbɛɛtì yɛ ĩ́nkɛ̀. 37Sɑdomɔɔ kpɑ̀tì benni dinɑɑnnì miɛkɛ do nkɛ, otɑ̃̀nkù bɛ̀ tu wè Sifi o miɛkɛ, bɛ̀ pũ̀ṹtɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 38O kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, dɛ kó dibenni otɑ̃̀nkù oniínwè bɛ̀ tu wè Buudi, kɛ́ tɛ̀ dèè tɛmɔu pɑ́íí ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ tɛ̀ ndòmmɛ̀. Bɛ̀ do tɛ̀ mɑɑ́ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\