1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 8

1Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tíí nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ iwuɔ nnɛ̀ tinɑɑ̀mùntì kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ Dɑfiti ɛì bɛ̀ tu dì Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́túótɛ́ní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu. 2Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu tíínní okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ borɛ̀. Dɛ kó dibenni tɑ̃̀nkù oyiénwè do nwe bɛ̀ tu wè Etɑnimmu, kɛ̀ bɛ̀ mɔkɛ dibɑnni. 3- 4Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu tíí ndìì mɔ̀nnì kɛ dèè, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́tɔ, kɛ́túótɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou nɛ̀ tikɔutɛ́nɛntì tìì bo di miɛkɛ. 5Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu borɛ̀ kɛ́fíé inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe kɛ̀ dɛ̀ nsũ kɛ í dò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè. 6Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ di tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́ĩ́nnɛ́ di kó kufɑ̃́ɑ̃́ mbɛ̀ tú kù ikuɔ́ nɛntì dieku, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tìì fèntì kɛ donnɛnɛ̀ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ ti fìɛ̀ti dɛ́ɛ̀. 7Bɛ̀ do ti dɔ̀ɔ̀ tìdɛ́ kɛ̀ ti fìɛ̀ti nyuo kɛ kɑ̃nkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu ndi nɛ̀ di pɑ̀ɑ̀ti. 8- 9Dɛ kó ipɑ̀ɑ̀ti do dɛumu, kɑ̀ɑ tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudieku diɛkù, ɑ nyì wùó, nkɑ̀ɑ mɛ mbo ditowɑɑ̀ ɑ bɑ́ nyì wùó. Titɑ̃́píɛ̀tì tìdɛ́tì mɑ́ɑ̀ tiì do bo ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu miɛkɛ, kù do bɛ̀ dènnɛ Esibiti kɛ́duɔ́ ntì Mɔyiisi, kù bɛ̀ tɑ̀unnɛ̀ dìì mɔ̀nnì kumɑ́ɑ̀ ditɑ̃rì Odɛbu kɛ̀ tì kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní. 10Ikuɔ́ nìùbɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ diwɛtirìi tɛ̀ píɛ. 11Bɑ́ bɛ̀ í nnɑ kɛ́sɔɔtɛ́ bɛ tɔ̃mmú. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì tiì do píɛ nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 12Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sɑdomɔɔ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ dɔ́ kɛ́mbo diwɛtisɔ̀ùrì miɛkɛ nkɛ. 13Kɛ̀ n nɛ́ dɑ mɑɑ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ yó mbo tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀! 14Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ wɛ̃ɛ̃tɛ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì còḿmú dɛ̀ kɛ́mɔɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ kpɛ́í, kɛ́deè kɛ dɔ̀: 15Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù, kuù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ku wɛ̃rímú kù do nɑ̀kɛ́ tì n cicɛ Dɑfiti kɛ dɔ̀: 16Nɛ̀ ǹ dènnɛ dìì yiè n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti, n yí tɑ̃ɑ̃tɛ́ diyiè mɑrì Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ miɛkɛ dìmɑrì, kɛ tú bɛ̀ m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yó mbo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. N tɑ̃ɑ̃tɛ́ Dɑfiti nwe kòo bo mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 17Kɛ̀ n cicɛ Dɑfiti yɛ̀mmɛ̀ɛ ò pɑ̃ kɛ́ndò nwèe mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù. 18Kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ ndɑ pɑ̃mɛ̀ kɛ dò nhɑ́ m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ wennimu. 19Dɛ̀ nɛ́ í tú fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tɛ̀ nni mmɑɑ́, ɑ yóó pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ dɛɛ̀ yóó tɛ̀ nni mmɑɑ́. 20Kù ti ndɔ̀ɔ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ n sɔɔtɛ́ n cicɛ Dɑfiti kpɑ̀tì, kɛ kɑ̀ri o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́ndònnɛ̀ kù do ti nhò nɑ̀kɛ́mɛ̀. M mɑɑ́ tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kó diyètìrì kpɛ́í nkɛ, 21kɛ ɑ̃nnɛ́ kudieku ditɔu ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tɑ̀unnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kù bɛ̀ dènnɛ dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nyìì kuɔ́ ɑ̃ dìì miɛkɛ. 22Kɛ̀ Sɑdomɔɔ cómmú diwũɔ̃tɔ̀nnì ììkɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀, kɛ́youtɛ o nɔu kɛĩ́nkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: 23Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, otɔù mɔù í bo kɛ dɑ dònnɛ̀ bɑ́ kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ bɑ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Fɔ̃́ nwèè pĩ mmɛtɑummɛ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ dɑ tũ nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 24A dɔ̀ɔ̀mu ɑ kóo tɔ̃ntì n cicɛ Dɑfiti ɑ do ò nɑ̀kɛ́ tì. A ti ndɔ̀ɔ̀ yíe nnɛ̀ ɑ wɛ̃rímú. 25Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ do nɑ̀kɛ́ tì ɑ kóo tɔ̃ntì n cicɛ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Kòo bí yie nkɛ tũ nhɑ kó kucɛ ò kù tũ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí, iì yó nsɔkɛ́ o kpɑ̀tì kɛ́mbɑkɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 26Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, dɔɔ̀ di mmɔ̀nnì ɑ do nɑ̀kɛ́ tì ɑ kóo tɔ̃ntì n cicɛ Dɑfiti. 27Kɛ̀ Sɑdomɔɔ sɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ̀nkɛ bo nɑ kɛ́mbonɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛtenkɑ̀ɑ̀? Kɛĩ́nkɛ̀ kiɛ dɛu kɛ í nɑ kɛ tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m mɛ̀ mmɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛɛ̀ bo nɑ kɛ́ kù tɔɑ̀? 28Ti Yiɛ̀ nKuyie nkéntɛ́ kɛ́keè mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀ yíe! 29A nɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ ṹṹ nkɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie ntɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ĩ́nkɛ̀, ɑ bɛ́i nkɛ tú ɑ yètìrì yó mbo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. Kéntɛ́ ɑ kóo tɔ̃ntì yóó dɑ bɑ́ntɛ̀ ìì bɑ́ɑmmìi tɛ miɛkɛ. 30Ti Yiɛ̀ nKuyie, n kéntɛ́ mí nnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ ti dɑ bɑ̀ńtɛ̀ tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, ɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́ ti cĩ́ɛ̃́. 31Kòo nìtì cɑ̀ɑ̀rɛ̀ otɔù, kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nyĩ wèe pɑrìkɛ̀, kòò kɔ̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ pɑ̀rìkɛ̀ ɑ wũɔ̃tɔ̀nnì ììkɛ̀, 32ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè, kɛ́ bɛ̀ pùtɛ́, kɛ́kpetínnɛ́ osĩ̀nwè kɛ́dɛɛtɛ́ wèè nɑɑti. 33Kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɑ yetɛ́nɛ̀, kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ nɑ, kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ mɔɔ mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀, kɛ dɑ sɑ̃ntɛ, kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀. 34Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́cĩ́ɛ̃́ nhɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ kpɛ̃nnɛ́ní dihɛì ɑ do duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀. 35Kɛ̀ bɛ̀ mɛ mbo dɑ yetɛ́nɛ̀mu, kɑ̀ɑ kpetínnɛ́ iwɛtibori kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nniu, kɛ̀ bɛ̀ bɑntɛ́ bɛ̀ yetɛ́mɛ̀ ɑ bɛ̀ potɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ kɔ̀tɛní tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃ntɛ. 36Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀, kɛ́cĩ́ɛ̃́ nhɑ kóo tɔ̃ntì nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù bɛ̀ dò nkɛ́tũnnɛ kù, kɛ́yɔɔrɛ mɛniɛ nkɛtenkɛ̀ ɑ duɔ́ nkɛ̀ ɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ te. 37Kɛ̀ dikònnì diì mɛ ntɑnní dihɛì yoo mutenkṹṹ, kɛ̀ tidiitì tiì mɛ nfɑ̃ũ ndɛpɑɑ nyoo kɛ̀ fɛtùɔ̀rìfɛ̀ fɛɛ̀ mɛ ntì pĩ. Kɛ̀ yɛcɑ́dúɔ̀ nyɛɛ̀ mɛ ntɑnní yoo fɛcofɛ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ mɛ mbo bɛ̀ pi bɛ ɛì kɛ́ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko. Kɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ tɑnní yoo mumɔmmú bɑ́ mù. 38Kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɛ yɛi nkpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ wèe wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀, bɑ́ kòò dɑ mɔɔ mù, yoo ò dɑ bɑ̀ńtɛ̀ tìmɑtì kpɛ́í. 39Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ ɑ kɑrì, kɛ́keè, kɛ́cĩ́ɛ̃́, nkɛ́teennɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ bɑ́ wè o borimɛ dòmmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ɑ yɛ̃́mɛ̀mu o yɛ̀mmɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀. 40Ǹdɔɔri mɛmmɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ndɑ dé bɛ fòmmu mumɔu, bɛ̀ yó nfòù mù dihɛì ɑ duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ di miɛkɛ. 41- 42Bɛnìtìbɛ̀ yóó keèmu ɑ yetidiɛrì nɛ̀ ɑ kpeńnìmɛ̀ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ muwɛ̃rímú. Bɑ́ opɔ̀ɔ̀ wèè í tú Isidɑyɛɛri, kòò ìtɛ́ní dɛdɛ́tirɛ̀ kɛ kɔ̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ yètìrì kpɛ́í nkɛ dɑ bɑ́ɑ́. 43Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́dɔɔ̀ o yɛ̃ mmù. Mɛm̀mɛ kutenkù kumɔu kɔbɛ bo bɑntɛ́mɛ̀, kɛ dɑ depɛ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɑ dé mɛ̀ɛ̀ botí. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò n dɑ mɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛ̀nkɛ tú ɑ kpɛtɛ. 44Kɑ̀ɑ duɔ́ nkɑ̀ɑ kɔbɛ dokɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ɑ bɛ tɔ̃ nkɛ̀ kɛ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní ɑ ɛì ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì, n dɑ mɑɑ́ dì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ di bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀, 45Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè bɛ bɑ́ɑmmìi kɛ́ bɛ̀ teennɛ̀. 46Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛɛ̀ mɛ ndɑ yetɛ́nɛ̀, kɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ wèè bo yĩ́ ò bɑ́ɑ́ yetɛ́. Kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛ̀ dɑ yetɛ́nɛ̀, kɑ̀ɑ miɛkɛ bɛ̀ pɛikɛ, kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀ dɛdɛ́tirɛ̀ yoo dɛ tɔ́ɔ́nnɛ̀, kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì, 47kɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ bo kɛ totí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ dɑ bɑ́ntɛ̀ kɛ tú: Tíì do kpénkùnnɛ ti to, ti yetɛ́mu, ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu. 48Kɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ bo kɛ dɑ mɔɔ mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní dihɛì ɑ duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀ di bíɛ́kɛ̀, ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì, n dɑ mɑɑ́ dì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɑ bɑ́ɑ́, 49ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè bɛ bɑ́ɑmmìi kɛ́ bɛ̀ teennɛ̀. 50Á bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ̀ dɑ yetɛ́nɛ̀mɛ̀, nɛ̀ bɛ yetɛmɛ̀ ɑ kpɛti, ɑ́ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. 51Bɛ̀ tú ɑ kɔbɛ mbɛ, kɑ̀ɑ bɛ̀ te, kɛ bɛ̀ dènnɛ Esibiti mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ. 52A nɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti ĩ́nkɛ̀. Nyo ti bɑ́ɑmmìi, ti yóó nkuɔ̀ nkɛ dɑ bɑ́ɑ́ nyì. 53Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ ti tɑ̃ɑ̃tɛ́ ibotí tɛì miɛkɛ kɛ̀ ti bo ntú ɑ kɔbɛ, kɛ́ndònnɛ̀ ɑ do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi, ɑ dènnɛ dìì mɔ̀nnì ti yɛmbɛ̀ Esibiti. 54Sɑdomɔɔ kuɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kù sɑutɛnɛ̀, kɛ́deè kɛ́ítɛ́ ò do nínkú dɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì ììkɛ̀ kɛ yuo o nɔu kɛĩ́nkɛ̀ bíɛ́kɛ̀, 55kɛ́cómmú kɛ́mɔɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: 56N sɑ̃ntímu ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù òmpùnnɛ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ndònnɛ̀ kù do ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi. Timɔu ti tì dɔ̀ɔ̀mu tìmɑtì í sùɔ́. 57Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nti bonɛ̀ ɑ do bonɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí ti yɛmbɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ ti bɔntóo! A bɑ́ɑ́ ti yóu! 58Yṹɔ̃́nní ti yɛ̀mmɛ̀ ɑ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ti ndɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀, kɛ́ntũ nhɑ kuɔ́ nɛ̀ ɑ tɑnnɔ̀ ɑ duɔ́ nyɛ̀ ti yɛmbɛ̀. 59Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n dɑ bɑ́ɑ́ nyìì bɑ́ɑmmìi, yóu kɛ̀ ì mbo ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ nteénnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì yɛwe yɛmɔu. 60Mɛm̀mɛ ibotí imɔu bo bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò nfɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie, kòò mɔù í bo kɛ dɑ dònnɛ̀. 61Díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ di duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́nyíé nku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑnnɔ̀, kɛ́ndònnɛ̀ dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe. 62Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ bɑ̀ńtɛ̀ mɛmmɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́deè, wenwe nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃. 63Bɛ̀ kpetírí dìì yiè ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Sɑdomɔɔ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi. Yɛnɑɑdɑkɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (22000) ipe tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (120000). 64Disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì í nsɑ̀nnɛ̀, kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudɑ̀nkù, kɛ́ dɛ ntùɔ nyiwũɔ̃ ìì dò nkɛ́tuɔ nnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tú tidiitì nɛ̀ bɛ̀ fìé ìì wũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi kó mɛkùɔ̀ mmɛkùɔ̀ nkpɛrɛ. 65Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ do tíkú ditĩ̀nnì diɛrì ndi, kɛ bɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni. Bɛnìtìbɛ̀ do ìtɛ́ní Debo-Amɑti nwe kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Esibiti kó kukó nkɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ̀ ndɛ kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 66Diyiè niínnì yiè kòo kpɑ̀ɑ̀tìi cɑu mbɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nho ĩ́nkɛ̀ bɑ́ wè kòo kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nku kóo tɔ̃ntì Dɑfiti nɛ̀ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\