1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 9

1Sɑdomɔɔ mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́deè nɛ̀ ò dɔ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kóò bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ kù do o bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ botí kumɑ́ɑ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃, 3kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kèèmu ɑ m bɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ n kuɔ̀nnɛ̀. N cɑ̃̀ńnɛ́mu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ m mɑɑ́ tɛ̀ n yó mbomu tɛ miɛkɛ, n yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ n nuɔ ndɛ̀ í yóó ítɛ́ tɛ ĩ́nkɛ̀ bìtì! 4Fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ nhɑ cɛ̃́nkɛ ntũ n kó kucɛ nɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́, kɛ dɔɔri n dɑ nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kɛ tũ n kuɔ́ nɛ̀ n tɑnnɔ̀ ɑ cicɛ Dɑfiti do dòmmɛ̀. 5A kpɑ̀tì yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́ndònnɛ̀ n do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ ɑ cicɛ Dɑfiti kɛ dɔ̀ o bí iì yó nsɔkɛ́ o kpɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 6Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí kɛ̀ di mɛ nni mbùtínnɛ́, kɛ̀ di í pĩ́ n tɑnnɔ̀ nɛ̀ n kuɔ́ n di duɔ́ ndɛ̀, kɛ̀ di kɔ̀tɛ kɛ nìńkú yɛbɔkɛ̀ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ fìé. 7Dɛ mɔ̀nnì m bo di bɛti díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛtenkɛ̀ n di duɔ́ nkɛ̀ miɛkɛ, kɛ́dootóo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ m mɑɑ́ tɛ̀, kɛ́ di wɑ́mpùnnɛ, kɛ̀ ibotí tɛì di dɑɑ́, 8dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo mpɛ̃nkù tɛcɛ̃diɛtɛ̀ tiɛ mborɛ̀, dɛ̀ bo bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ mbékú mùù kpɛ́í nte kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ mɛbotí dɛ kó dihɛì nɛ̀ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ do dɛu kɛ wenni. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ dootóo bɛ Yiɛ̀ nKuyie nku, kùù do dènnɛ bɛ yɛmbɛ̀ Esibiti kɛ ninku kɛ feu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ kɛ pĩ́ nyɛ tɔ̃mmú. Dɛɛ̀ te kɛ̀ kù yóu kɛ̀ dɛ kó mɛyɛi mmɛmɔu bɛ̀ tùɔ̀kɛní. 10- 11Idɑmmu Tiiri kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do duɔ́ nSɑdomɔɔ dɛtekperɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ sìpɛ̀rɛ́sì nɛ̀ mɛsɔɔ nhò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí, kòò yɑ̀ɑ mɑɑ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ miɛkɛ. Sɑdomɔɔ dèè dìì mɔ̀nnì mumɑrimù kɛ́pɑ̃ Idɑmmu yɛhɛkɛ̀ sipísìdɛ́, yɛ̀ɛ̀ bo Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 12Kɛ̀ Idɑmmuu ítɛ́ Tiiri kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀, ò mɛ nyí nyɛ̀ pɛ́nsìrì, 13kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N nɛ́po Sɑdomɔɔ, ɑ mɛ̀ nni mpɑ̃ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ í tú yɛ̀mɑyɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Kɑbudi ɛkɛ̀. Nɛ̀ yíenní kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀ yu kɛ tú Kɑbudi ɛkɛ̀. 14Kɛ̀ Idɑmmuu pɑ̃ Sɑdomɔɔ mɛsɔɔ ntɔ́nnì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè. 15Ntɛ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do pĩ̀ńnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí bɛnìtìbɛ̀ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, nɛ̀ kudɑ̀nkù bɛ̀ do tú kù Midoo, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó iduotí, nɛ̀ Asɔɔ nɛ̀ Mɛkidoo nɛ̀ Kesɛɛ kó yɛhɛkɛ̀. 16Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do bɛ̀ do kɛ́pɔntɛ Kesɛɛ, kɛ́cɔ́u ndihɛì kɛ́kuɔ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo, kɛ́pɑ̃ dɛ kó dihɛì o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhò yɛ̀tì dìì mɔ̀nnì o dɔù Sɑdomɔɔ. 17Dɛɛ̀ te kɛ̀ Sɑdomɔɔ do wɛ̃̀tɛ kɛ́mɑɑ́ Kesɛɛ ɛì kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́nɛ̀ Bɛti-Onɔɔ ɛkɛ̀ dɛfũ̀ɔ̃̀ kpɛyɛ. 18Nɛ̀ Bɑdɑti kpɛri, nɛ̀ Tɑmɑɑ kpɛri yɛ̀ɛ̀ bo bɛ tenkɛ̀ tempɛ̃ ntɛdɔntɛ̀ kɔku. 19Nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ o diitì do ɑ̃ yɛ̀ nɛ̀ o kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ do bo yɛ̀ nɛ̀ o sɛ̃ĩ́. Kòo mɑɑ́nɛ̀ ò dɔ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ Sedisɑdɛmmu, nɛ̀ ditɑ̃rì Dimɑɑ, o tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ cɛ̃́nkɛ. 20Bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ do kpɑɑ́ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ: Amɔriibɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ. 21Dɛ kó ibotí do kpɑɑ́ bɛ cuokɛ̀ kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ do í nɑmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu. Sɑdomɔɔ do bɛ mpĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ kɛ mù pĩ nnɛ̀ yíenní. 22Kɛ̀ Sɑdomɔɔ soó nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ ndɔɔ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì ò bɑ̀ɑ, iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dèkù sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ bɛ kpɑ̀rìnɛntì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bɑkɛ́. 23Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ɛ wɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yó mbɑkɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìnùmmù (550) kɛ̀ bɛɛ̀ nni ditĩ̀nnì dìì pĩ mmutɔ̃mmú. 24Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nyìtɛ́ dìì yiè Dɑfiti ɛì kɛ́tɑ Sɑdomɔɔ mɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, dɛ mɔ̀nnì ndi Sɑdomɔɔ mɑɑ́mɛ̀ kudɑ̀nkù bɛ̀ tu kù Midoo. 25Kɛ̀ Sɑdomɔɔ níí fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti dibenni miɛkɛ. Kɛ níí fíé ii nkɛ́tuɔ nkɛ́fíé itɛì mɛtɑummɛ̀ kpɛyi kɛ́mpĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni. 26Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀mu bɑ̀tóòbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo Esiyonni-Kebɛɛ Edɔti borɛ̀, tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ Edɔmmu tenkɛ̀. 27Kɛ̀ Idɑmmuu duɔ́ nSɑdomɔɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmɛniɛ mmɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ pĩ́ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛinɛ̀ Sɑdomɔɔ kó bɛtɔ̃mbɛ̀. 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ofii ɛì kɛ́wɑɑ́ mmɛsɔɔ ntɔ́nnìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́tɔ kɛ́duɔ́ nSɑdomɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\