1 PIERRE 1

1Mí mPiɛri Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì, míì wɑ̃̀ri dipɑ́tíri dii nKirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo Pɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Kɑdɑsii nɛ̀ Kɑpɑdoosi nɛ̀ Asii nɛ̀ Bitinnii kó itempɛ̃ mmiɛkɛ. 2Ti cicɛ Kuyie nkuù mɛ̀ dɔ́ kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ di bo ntú ku kɔbɛ, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ di bo nyíé nku kpɛti kɛ̀ Yesu Kirisi di ɔ̀útɛ́ nɛ̀ o yĩ̀ĩ̀. Kuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì mmɛdiɛ̀! 3Ti sɑ̃ntímu Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ, ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ duɔ́ nkɛ̀ Yesu Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ ti pɛ̀tɛ́ mufòmmu pɑ̀mmù, koò bɑ̀ɑnɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 4Kɛ̀ diwɛ̀ì ti bo Kuyie nyóó duɔ́ ndɛ̀ ku kɔbɛ kɛĩ́nkɛ̀ dɛ kpɛ́í. Dɛ̀ í cɑɑri, dɛ̀ í sĩnni, dɛ̀ í ceeri. 5Kuyie mbo teennɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ kù tɑ̃́ kɛ̀ di tuɔkɛ diyiè sɔnni kɛ̀ kù di duɔ́ nkù sɔ̀ri dɛ̀. 6Dɛ̀ tũ nní ndi nɑɑti bɑ́ kɛ̀ di fɛ̃́ũ̀rì kɛ ɑ́ɑ̀rì yɛmɔ̀rɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ. 7Di yɛ̃́mu kɛ dò mbɛ̀ ɔ̃ ndɔ́ kɛ́wénkùnnɛ mɛsɔɔ kɛ́ mɛ̀ pũ̀ńnɛ́mu bɑ́ mɛ̀ í yóó mɛ mmɔntɛmɛ̀. Di tɑ̃́kùmɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu mɛsɔɔ, mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ di yɑ́ú kɛ̀ bo yɑ̀ di tɑ̃́ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. Di yóó kpenkɛmu kɛ̀ Kuyie ndi sɑ̃ntɛ kɛ́ di dɛ́úkùnnɛ Yesu bo wɛ̃tɛní dìì yiè. 8Di ò dɔ́mu bɑ́ di í mɛ nhò wùómmɛ̀, koò tɑ̃́ bɑ́ di í mɛ nhò yɑ̀mɛ̀, kɛ mɔkɛ kuyɛǹnɑɑtí diɛkù onìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ kùù mɑ̀mɛ̀. 9Kɛ yɛ̃́ weti weti kɛ dò ndi tɑ̃́ Kuyie nkɛ̀ kù yóó di dɛɛtɛ́ diyiè sɔnni yiè. 10- 11Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́mu kù yóó dɛɛtɛ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ bɛ̀ bɛnkú Yesu yóó fɛ̃́ṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ Kuyie nhò dɛ̀úkùnnɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ fiɛ́ yɛpɑ́tɛ kɛ bo yɑ̀ dìì mɔ̀nnì ndi nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí nku dɛ̀ yóó dɔɔ̀mɛ̀. 12Kuyie ndo bɛnkɛmu ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyɛ̃́ kɛ dò mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì í yóó dɔɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ fòù. Bɛ̀ tì nɑ̀kɛ́ díì kpɛ́í nkɛ, bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ tì ndi nɑ̀kɛ́ pɑ́íí nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ dɔ́ kɛ́ tì yĩ̀ɛ̃́tɛ́. 13Nwɑ̃kɛ́nɛ̀ kɛ́mpĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú kɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ ndimɑ́ɑ̀, kɛ́mbɑɑnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu Yesu yóó wɛ̃tɛní kɛ di duɔ́ ndɛ̀. 14Nyíénnɛ̀ Kuyie nkpɛti, bɑ́ ntũnnɛ kutenkù kuu nkó mɛborimɛ, di do í yɛ̃́ Kuyie nkɛ dòmmɛ̀. 15Ndònnɛ̀ pɑ́íí di borimɛ mɛmɔu miɛkɛ, Kuyie nkùù di yu kù dòmmɛ̀. 16Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: N dònnɛ̀ pɑ́íí mí nKuyie n dòmmɛ̀ pɑ́íí. 17Di kù yu kɛ tú di cicɛ nwe, nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nkù í bɑɑ̀tì òmɔù, kù yóó bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀ mmɛ. Ndénɛ̀ ku di fòmmu mumɔu miɛkɛ kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀. 18Di yɛ̃́mu kɛ dò ndi do tũ ndi yɛmbɛ̀ kó mɛborimɛ yɛimɛ kɛ̀ Kuyie ndontɛ́ di wũɔ̃, kù nɛ́ í yɛ̀ dontɛ́ nɛ̀ mɛsɔɔ nyoo nɛ̀ idíítí dɛ̀ɛ̀ pɛ̃nkɛ́. 19Kù yɛ̀ dontɛ́nɛ̀ Kirisi kó mukṹṹ mmu. Kirisi do mpɑ́íí nwe, kɛ dò ndipebii dìì kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ kpɑ tɛsɔ̀ùtɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kuɔ dì. 20Kuyie nyóó ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòo bo di dɛɛtɛ́ kɛ mu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù, koò duɔnní yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ kòò bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 21Kɛ duɔ́ nkòo yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ kù ò dɛ̀úkùnnɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti tɑ̃́ Kuyie kɛ bɑɑ kù bo ti dɛɛtɛ́mɛ̀ diyiè sɔnni yiè. 22Di yie ntimɔ́mmɔnti nti kɛ̀ tì di wèńkùnnɛ, kɛ̀ di bo nɑ kɛ́ndɔ́ ditɔbɛ̀. Ndɔ́nɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛdiɛ̀ nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 23Di fòù mùù fòmmu í tú di yɛmbɛ̀ kɔ̃mu, mùù yóó deè. Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì bo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ duɔ̀ mmufòmmu tiì mù ndi duɔ́ nkɛ̀ mù yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 24Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Onìtì dò ntimútì nti, kòo ɑ̃rimɛ dò mmumúpóó. Timútì ɔ̃ɔ̃ kpeímu kɛ̀ ti póó nyotɛ. 25Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tinɑ́ɑǹtì tinti mɛ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. Tiì tu Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\