1 PIERRE 2

1N kɔbɛ yóunɛ̀ mɛpómmɛ̀, mɛciìmmɛ̀, mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀, ɑ bo ndɔ́mɛ̀ otɔù kpɛrɛ, nɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti. 2Kuyie nnɑ́ɑǹtì wennimu: Ndɔ́nɛ̀ ti ibíbɛ́nní dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí mɛmiɛ̀, kɛ́nɑ kɛ́nkótírí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 3Di yɑ̀ɑ́kɛ́mu kɛ yɑ̀ Kuyie nwennimɛ̀. 4Dí tɔ́ɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kirisi wèè tu ditɑ̃́fòùrì Kuyie mpɛ́nsìrì dì kɛ dì tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo pṹṹtɛ́nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dì yetɛ. 5Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ múnkɛɛ nɑɑ́ nyɛtɑ̃́kperɛ̀ kɛ̀ kù di mɑɑ́nɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ dí ntú Kuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò mpɑ́íí kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kù dɔ́ mù. 6Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: N tɑ̃ɑ̃tɛ́ ditɑ̃́sɑ̀ɑ̀rì ndi kɛ dɔu nSiyɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dì tu dipũũ, wèè dì tɑ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ ò nɑmpɛ. 7Dɛ kó ditɑ̃́rì tu díndi bɛ̀ɛ̀ dì tɑ̃́ di kó disɑ̃nni ndi. Bɛ̀ɛ̀ dì yetɛ tì wɑ̃̀rimu bɛ kpɛ́í nkɛ tú: Bɛmɑribɛ̀ dootóo dìì tɑ̃́rì, diì nɑɑ́ ndipũũ kó ditɑ̃́rì mɔ́mmɔnni. 8Titɛtì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Weè tu ditɑ̃́rì bɛ̀ yó mbétírí dì, dipèrì dìì yó mbɛ̀ buɔ̀ bɛ̀ í tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho kpɛti. Bɛ̀ɛ̀ yetɛ o kpɛti bɛ̀ yó nduòmu, Kuyie nkuù mɛ nyɛ̃. 9Díndi biɛ di tú Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀mbɛ, Okpɑ̀ɑ̀tì kó ikuɔ́ nìùbɛ̀, kubotí kùù cɑ̃̀ɑ̃́, kubotí Kuyie ndontɛ́ kù. Kù di tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ di dènnɛní dibiìnnì, kɛ di tɑnnɛ́ ku kó kuwenniku diɛkù kɛ̀ di bo nɑ́kɛ́ mutɔ̃mmú diɛmù kù pĩ mmù mmu di kpɛ́í. 10Di do í tú Kuyie nkɔbɛ, di mmɔ̀nnì kɛ bɛ̀ nɑɑ́. Kuyie mu ndo í di cĩ̀ɛ̃́, di mmɔ̀nnì kɛ di cĩ̀ɛ̃́. 11N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀, di pɔ̀ɔ̀nímu kɛ tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kɛtenkɛ̀ kiɛ ĩ́nkɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ n di tiè nkɛ tú: Di yóu mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ dɔ́ mɛyɛi, mɛ̀ mɑ̀ùnɛ̀ di wɛ̃nnì ndi dìì dɔ́ Kuyie. 12Di borimɛ nwenni, bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie nkɛ̀ bɛ̀ di sɑ̃́ɑ̃́ mbɛ̀ɛ yɑ̀ mɛ̀ wennimɛ̀, kɛ dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì ku beéntì yiè. 13Di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nti Yiɛ̀, nyíénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ kpɛti, okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè 14nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀, ò kɑ̀nnɛ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tiè mbɛ̀ɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri, kɛ sɑ̃ntí bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀. 15Kuyie ndɔ́ dí ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, bɛ̀ɛ̀ í kù tũ̀ nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ tìmɑtì kɛ di wɑ́tí. 16Kirisi di dènnɛmu ikuɔ́ miɛkɛ, bɛ̀ nɛ́ í yɛ̃ ndí ndɔɔri mɛyɛi di yɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́ miɛkɛ. Di borimɛ nwenni kɛ̀ di dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀. 17Di bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì òmɔù, ndɔ́nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu, kɛ́ndé Kuyie, kɛ yíé nhokpɑ̀ɑ̀tì kpɛti. 18Díndi bɛtɔ̃mbɛ̀ nyíénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di ni bɛ kpɛti kɛ bɛ̀ dé, kɛ̀ bɛ̀ wenni yoo bɛ̀ yóù. 19Kuyie mbo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ di fɛ̃́ũnko kɛ̀ di mi ndi dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ yie nKuyie nkpɛti. 20Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkɛ fɛ̃́ũ̀rì dɛ̀ í mɔkɛ diyètìrì mɑrì, kɑ̀ɑ mɛ ndɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ fɛ̃́ṹrì kɛ mi, dɛ̀ tu Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. 21Kuyie ndi yu dɛɛ̀ kpɛ́í. Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mu di kpɛ́í nkɛ̀ di dò nkɛ́tũnnɛ o cɛ kɛ́fɛ̃́ṹtɛ́. 22Wè í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀, ò mɛ nyí nɑ̀kɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí nɛ̀ ò bomɛ̀. 23Kɛ̀ bɛ̀ nhò sɑ̃̀ɑ̃́, mbɑ́ wè í tɛ̃́nnìnko, koò fɛ̃́ũnko kòò cĩ̀ɛ̃́kɛ́, kɛ ɑ̃nnɛ́ dɛmɔu Kuyie nkùù bekù weti weti ku nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ. 24Weè cɔutɛ́ ti yɛi nkɛ tɔ, kɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ̀ ti bo kú mɛyɛi mbíɛ́kɛ̀ kɛ́nfòù mufòmmu Kuyie ndɔ́ mù. Bɛ̀ we nkɔ̀utɛ kɛ̀ ti miɛtɛ́. 25Bɛ̀ we nkɔ̀utɛ kɛ̀ Kuyie nti dɛɛtɛ́. Di do dò ntipìètì tìì feti tìnti, di mmɔ̀nnì kɛ wɛ̃̀tɛ di cɛ̃nti wèè bɑ̀ɑ di wɛ̃rɛ̀ o borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\