1 PIERRE 3

1Díndi bɛnitipòbɛ̀ dí nyíé ndi dɑɑ̀bɛ̀ kpɛti dɛɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di bo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ í tũ̀ nKuyie, di borimɛ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ kù tũ̀nnɛ. 2Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó yɑ̀mɛ̀ di borimɛ wennimɛ̀ kɛ̀ di bɛ̀ dé. 3Di bɑ́ nsɑ̃rì kɛ pɑ̃ɑ̃tì tiyùtì kɛ do ntiyɑ̀ɑ̀tì idítíkperí kpɛti, yɛtootɔ̃rɛ idítíkperí kpɛyɛ, kɛ bo bɛnkɛ dimɑ́ɑ̀. 4Di wenniku ntú kùù bo di miɛkɛ kùù í ceeri, di yɛ̀mmɛ̀ nwenni kɛ boo, Kuyie ndɔ́ kuù wenniku botí. 5Dimɔ̀nnì kó bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do duɔ́ bɛ mɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ́ nkù bɑ̀ɑ bɛ̀ do mɛ ndò nkɛ yíé mbɛ dɑɑ̀bɛ̀ kpɛti. 6Sɑrɑɑ do mɛ ndò kɛ yu o dɔù Abɑrɑhɑmmu kɛ tú o yiɛ̀. Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ di bo ntú o bí kɛ̀ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù tìmɑtì. 7Díndi bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ dí mpĩ́ ndi pobɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ yɛ̃́ di wɛ̃rímú pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ bɛ kɔ̃mu, kɛ́ mbɛ̀ dé kɛ yɛ̃́ di yóó wɛ̃nnɛ́mɛ̀ kɛ pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ di dɔɔri mɛmmɛ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ dítínnɛ́ di bɑ́ɑmmu. 8Ǹwɛ̃ńnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, dinùù dìmɑ́ɑ̀ kɛ́mmɔkɛ ditɔbɛ̀ kó mɛsémmɛ̀, kɛ dɔ́ ditɔbɛ̀ kɛ dò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ. Kɛ́ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ kɛ̃́kùnko dimɑ́ɑ̀. 9Di bɑ́ nfɔku ditɔbɛ̀ mɛyɛi, kɛ̀ bɛ̀ dɑ sɑ̃̀ɑ̃́ nhɑ bɑ́ɑ́ tɛ̃́nnɛ́, ɑ petìnkɛɛ mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ bɛ kpɛ́í. Kuyie ndɔ́ di mmɛ ndɔɔri kɛ̀ kù di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 10Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Wèè dɔ́ kɛ́mbo kɛ̀ dɛ̀ ò nɑɑti, wèe yóu tinɑ́ɑnyɛiti nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí. 11Kɛ yóu mɛyɛi kɛ́ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́nyetíróo kɛ dɔ́ kɛ́nnɑɑtinɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 12Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyɛ̃́mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kù dɔ́mɛ̀ bɛ kpɛ́í nkɛ, kɛ cɔú bɛ kó mubɑ́ɑmmu, kɛ búútí bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mbɛ kɔ̃mu. 13Kɛ̀ di dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nwe mbo di dɔɔ̀ mɛyɛi? 14Bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ di fɛ̃́ũnko di dɔɔri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛsɑ̀ɑ̀ ndi bɑ́ nyĩɛ̃̀kù òmɔù, kɛ̀ di kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò. Dɛ̀ ndi nɑɑti. 15Ndénɛ̀ Kirisi di Yiɛ̀, kòò mɔù di bekɛ o kó kucɛ kpɛti dí ò nɑ̀kɛ́ diyɔɔ̀nnì kɛ bɑ́ɑ́ ò sènkɛ̀rì. 16Ndɔɔrinɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kɛ̀ ifɛii pĩ́ mbɛ̀ɛ̀ di wɑ́tìrì kɛ di sɑ̃́ɑ̃́, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yóó yɑ̀mɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi. 17Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ Kuyie ndɔ́ ɑ fɛ̃́ṹtɛ́, dɛ̀ wennimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ bo dɔɔ̀mɛ̀ mɛyɛi nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́. 18Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mu ti yɛi nkpɛ́í, wenwe wèè kpɑ mɛyɛi nkɛ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ, ò mɛ ntúmɛ̀ onìtì kòò ku, kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ yɛ̃́ ò tumɛ̀ Kuyie, kɛ bo ti niitɛ́ Kuyie mborɛ̀. 19Ò ku dìì mɔ̀nnì kɛ́nɑ́kɛ́mu Kuyie nnɑ́ɑǹtì bɛcíríbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpetí. 20Bɛ̀ɛ̀ do yetɛ bɛ̀mbɛ Kuyie nkpɛti, Nɔwee bɑɑkù dìì mɔ̀nnì bɑ̀tóò kɛ̀ Kuyie mmi nkɛ bɛ̀ bɑ̀ɑ. Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ni, bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ do tɑ bɑ̀tóò miɛkɛ kɛ́yentɛ́nɛ̀ mɛniɛ. 21Dɛ kó mɛniɛ ndo dònnɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù nwe bɛ̀ di ɑ̃ɑ̃̀ wè kòò di dɛɛrí, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyóó ɑ̃nnɛ́ onìtì bɑ̀tɛ́mmù kɛ bo ɔ́útɛ́ o kɔ̃̀ntì kó mɛyɔ̃́ɔ̃̀, dɛ̀ bɛnkú Kuyie nhũtɛ́ mɛ̀mmɛ o yɛi nkòò wenkɛ. Kuyie mbo nɑ kɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ yɛ̃́ Kirisi kumɛ̀ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́. 22Di mmɔ̀nnì Yesu dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ kɑri Kuyie mbɑkù yoú kɛ bɑkɛ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò dé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\