1 PIERRE 4

1Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mu! Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò ndi múnkɛ yóó fɛ̃́ṹtɛ́, kɛ yɛ̃́ wèè fɛ̃́ũ̀rì ò yóumɛ̀ mɛyɛi. 2Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti dò nkɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ ti we yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ yɛ miɛkɛ kɛ́yóu timɔ́mmɔmbɛ ti dɔ́mɛ̀. 3Di do í tũ̀ ndìì mɔ̀nnì Kuyie nkɛ dɔɔri di dɔ́mɛ̀ mmɛ, kɛ dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀, kɛ tú tinɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀tì, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ yɛdikɛ́tontɛ́bɑɑ kɛ feu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu mɛyɛi ndiɛmɛ̀. 4Di mmɔ̀nnì kɛ dɛ̀ yóu, nɛ̀ bɛ̀ di do wɛ̃ nkɛ dɔɔri mɛyɛi kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ di sɑ̃́ɑ̃́ nkɛ di senku. 5Kuyie nkùù yóó bekɛ́nɛ̀ bɛfòùbɛ̀ nɛ̀ bɛcíríbɛ̀ kù yóó bɛ̀ yietímu bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀. 6Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kirisi nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛcíríbɛ̀, kɛ̀ Kuyie mbo bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ mufòmmu kù duɔ̀ mmù. 7Kutenkù ɑutɛ́ kɛ bo deèmu, nciìnɛ̀, kɛ nyɛ̃́ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie. 8Dɛ̀mɑrɛ̀ ketirɛ̀ tu: Di bo ndɔ́mɛ̀ ditɔbɛ̀, kɛ yɛ̃́ mɛdɔ́kùmɛ̀ dɑɑtimɛ̀ mɛyɛi mmɛsṹkùmɛ̀. 9Ncɔúnɛ̀ Kirisi kɔbɛ di cɛ̃́ĩ nɛ̀ diwɛ̀ì. 10Kuyie mpɑ̃mu bɑ́ wè dipɑ̃nnì, di nyɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ teennɛ̀ ditɔbɛ̀. 11Kuyie nduɔ́ nwè kòò bo nnɑ́ɑ́ nku nɑ́ɑǹtì, wè nti nɑ̀ɑ́ mbɛtɔbɛ̀, kɛ̀ kù duɔ́ nwè kòò bo nteennɛ̀ bɛtɔbɛ̀ wè mbɛ̀ teennɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu Kuyie nhò duɔ́ mmù. Kɛ̀ Kuyie nyètìrìi dɛukɛ Yesu Kirisi kpɛ́í nwèè dɛu kɛ kpeńnì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò. 12N kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀, kɛ̀ di fɛ̃́ũ̀rì mɛdiɛ̀ ndɛ̀ bɑ́ɑ́ di di, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ndò ndɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀. 13Dɛ̀ petìnkɛ ndi nɑɑti Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ kɛ̀ di múnkɛ fɛ̃́ũ̀rì, kòò bo wɛ̃tɛní kɛ̀ di yɑ̀ ò dɛumɛ̀ kɛ̀ diwɛ̀ì di pĩ́. 14Kɛ̀ bɛ̀ di sɑ̃́ɑ̃́ ndi tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKirisi kɔbɛ dɛ̀ ndi nɑɑti kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú diɛmù di bonɛ̀mɛ̀. 15Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nfɛ̃́ũnko òmɔù kɛ tú ò kùɔ onìtì, yoo ò yùúkú, yoo ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nyoo ò tɑ otɔù kpɛti miɛkɛ. 16Kòò mɔù fɛ̃́ũ̀rì ò tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKirisi kou, ifɛi bɑ́ nhò bo, ò petìnkɛɛ sɑ̃ntɛ Kuyie nhò tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKirisi kou. 17Kuyie mbeéntì tùɔ̀kɛmu kɛ̀ kù ketɛ́nɛ̀ ku kɔbɛ. Kɛ̀ Kuyie nketɛ́ kɛ bekùnɛ̀ tínti ku kɔbɛ dɛ̀ nɛ́ bo ndòmmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù yetɛ? 18Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ fɛ̃̀ṹtɛ́ kɛ nɛ́ nɑ kɛ cootɛ́, bɛnitiyɛibɛ nɛ̀ bɛnitidɔnnibɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́cootɛ́? 19Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ fɛ̃́ũ̀rì bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ Kuyie nkùù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kù bɛ́i ntì í ceeri, kù bɛ́immu kɛ tú kù í yóó bɛ̀ yóu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\