1 PIERRE 5

1Di mmɔ̀nnì n nɑ́ɑ́nnɛ̀ dímbɛ bɛwedɔunkótíbɛ̀, m múnkɛ we ntú kɛ yɑ̀ Kirisi fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀, kɛ yóó ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o kpetì miɛkɛ. 2Ndɑkɛnɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kù di duɔ́ mbɛ̀ kpɛ́í nkɛ́ mbɛ̀ pĩ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, dɛ̀ bɑ́ ntú nɛ̀ muwɛ̃rímú yoo di dɔ́ idíítí, dí mpĩ́ ndi dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie. 3Di bɑ́ ndɔ́ kɛ́mbɑkɛ́ Kuyie ndi duɔ́ mbɛ̀, dí ntú bɛ̀ yó nwúó mbɛ̀ɛ̀ kó mɛborimɛ kɛ tũ. 4Kòo cɛ̃nti diɛwè tùɔ̀kɛní dìì yiè wèe di cú ticuuti tikpetì tìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 5Díndi bɛbɛ́mbɛ̀, nyíénɛ̀ bɛkótíbɛ̀ kpɛti. Dimɔu kɛ̀ di nkɛ̃́nkùnko dimɑ́ɑ̀. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kuyie nyetírí sifeí yɛmbɛ̀ kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ kɛ̃́kùnko bɛmɑ́ɑ̀. 6Kɛ̃́kùnnɛ dimɑ́ɑ̀ Kuyie nkperíkù ììkɛ̀, kɛ̀ ku mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ kù di dɛ́úkùnnɛ. 7Duɔ́nnɛ̀ ku di yɛntotí imɔu, kɛ yɛ̃́ kù dɑ̀kɛmɛ̀ di kpɛ́í. 8Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ́ndɑkɛ, di kpɑntídɛ̀ntɔù dibɔɔ̀ firìmu dicìrícìrì kɔ̃mɛ, kɛ ũntí kɛ wɑnti dì bo pĩ́ nwè. 9Nfííkúnɛ̀ tei tei Kuyie nkó kucɛ kɛ́bɑɑo dibɔɔ̀. Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò ndi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo tipíìtì timɔu bɛ̀ múnkɛ fɛ̃́ũ̀rì mɛɛ̀ botí. 10Di yóó fɛ̃́ṹtɛ́mu yɛmɔ̀rɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ. Kuyie nkùù dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ di yu kɛ̀ di bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ́mbo ku kpetì miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ kù di wénkùnnɛ pɑ́íí, kɛ di kpénkùnnɛ, kɛ di fíí ndipũũ kperì ĩ́nkɛ̀. 11Kuù kpeńnì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mɛ̀ ndò. 12Ti kou Sidifɛ̃ɛ̃ weè n teennɛ̀ kɛ̀ ti wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri kɛ̀ m bo di nɑ́kɛ́ kɛ tú Kuyie ndi dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nweti weti kɛ yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì kɛ̀ di nfííkú teii kù kó kucɛ miɛkɛ. 13Kirisi kɔbɛ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo Odommu nɛ̀ n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mMɑriki, bɛ̀ di dɔunko. 14Díndi Kirisi kɔbɛ, ndɔúnnɛ̀ ditɔbɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì. Díndi Kirisi kɔbɛ kunɑɑtí ndi bonɛ̀ dimɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\