1 SAMMUYƐƐRI 21

1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kò. 2Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ Nɔbu ikuɔ́ nìùtì Aimmɛdɛki borɛ̀. Kɛ̀ Aimmɛdɛkii ò yɑ̀ kɛ́cokóo o borɛ̀ nɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ bo ɑmɑ́ɑ̀ bɑ́ òmɔù í dɑ nɛínɛ̀? 3Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì weè n duɔ́ mmutɔ̃mmú kɛ yɛ̃ m bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔù nyɛ̃́ ò yɛ̃ n dɔɔ̀ dɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yĩ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nni mbɑɑ dibòrì mɑrì. 4A mɔkɛ mudiì mɑmɑ̀ɑ̀? M pɑ̃ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù yoo dɛtɛrɛ̀ mɑrɛ̀ ɑ mɔkɛ dɛ̀. 5Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì dɔ̀: N yí mɔkɛ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ sɔ̃́ntíkɛ kɔbɛ, bɛ̀ɛ̀ bo, bɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ Kuyie nku, m bo nɑ kɛ́ bɛ̀ n dɑ duɔ́ nkɛ́ nsɑ̀ kɑ̀ɑ yɛ̃́ kɛ dò nhɑ kɔbɛ í duɔ́nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀. 6Kɛ̀ Dɑfitii tɛ̃́nnɛ́ ikuɔ́ nìùtì kɛ dɔ̀: Ti ɔ̃ nkɛ̀ ti kɔri mudoò bɛ̀ ti bɑɑmu bɛnitipòbɛ̀, yíe nkó kucɛ tu cɛ̃́nkoo kɔku nku yie, kɛ nɛ́ cɑ̃́ɑ̃́ nkɛ yɛ̃́ bɛ̀ tɔ tìì kpɑ̀rìnɛntì bɛ̀ tì wénkùnnɛmɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Bɑ́ kɛ̀ dɛ kó kucɛ do í tú kusɑ̀ɑ̀kù kù yóó wenkɛmu bɛ̀ tɔ tìì kpɑ̀rìnɛntì kpɛ́í. 7Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò duɔ́ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ do pɑ̃ bɛ̀ Kuyie, kɛ̀ bɛ̀ ndɑkɛ́ tɑ́bùrì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dɑɑtɛ́ní kɛ́ceètɛ bɛpɑ̀mbɛ̀. 8Kɛ sɔ̃́ nSɑuri kóo nìtì mɔù dɛ̀ bo ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou miɛkɛ kɛ dɔɔri Kuyie nkuɔ́, kòo yètìrì tu Dowɛki, kòo tu Edomiibɛ botí kou, weè do bɑkɛ́ Sɑuri kó bɛpecɛ̃mbɛ. 9Kɛ̀ Dɑfitii yíɛ́ kɛ́bekɛ Aimmɛdɛki kɛ dɔ̀: A í mɔkɛ dikpɑ̃nnì mɑrì yoo disièɑ̀? Okpɑ̀ɑ̀tì m̀ pɛ́i mmɛcɑ̃ɑ̃ mmɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ n yí nɑ kɛ tùótɛ́ n siè yoo kukpɑ̀rìnɛnkù tɛkù mɑkù. 10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì dɔ̀: Kodiyɑti ɑ kùɔ wè kubiriku bɛ̀ tu kù Tedimɛnti biriku o kó disiè diì bo, kɛ duɔ́ ikuɔ́ nɛntì fɔ̃nkúò, kɛ pũɔ̃́ kuyɑ̀ɑ̀kù, kɑ̀ɑ dɔ́ ɑ bo di ntúótɛ́, ditɛrì mɑrì í bo. Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Duɔnní di, n yí yóó pɛ́tɛ́ dìmɑrì dìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ dii. 11Dɛ kó diyiè kɛ̀ Dɑfitii sɔɔtɛ́ kɛ́ncokù Sɑuri kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akiisi ciɛ. 12Kɛ̀ Akiisi tɔ̃mbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í dò nDɑfiti nwe Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì bɛnitipòbɛ̀ sòò dìè nkɛ sɑ̃ntí wè kɛ tú: Sɑuri kùɔ sikɔupí, kɛ̀ Dɑfiti kùɔ sikɔupípíɑ̀? 13Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì pĩ́ nDɑfiti kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́ Akiisi Kɑti kóo kpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀. 14Kòò dɔɔ̀ omɑ́ɑ̀ wèè yɛ̀mmɛ̀ í nɑɑti kɛ́nnɑ́ɑntɛ nɑ́ɑntɛ kɛ kɔ́ú kɔ́ú dicɑ̀ù kó idɛí ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũtì yìɛ̀ kɛ ɔrì o dɛɛ̀nfɛ̀. 15Kɛ̀ Akiisii nɑ́kɛ́ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Di yɑ̀mu onìtì yie nyɛ̀mmɛ̀ í nɑɑtimɛ̀, dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di ò kɔ̀tɛnní m borɛ̀? 16M mɔ̀ńtɛ́ tiwɑ́ɑ́títì nti kɛ̀ di n tɔní yie mbotí kòò bo ndɔɔri dɛwɑ́ɑ́tɛ́kpɛrɛ n yììkɑ̀ɑ̀? Yie mbotí bɑ́ɑ́ tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\