1 SAMMUYƐƐRI 27

1Kɛ̀ Dɑfiti ntotí o yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú bɑ́ nɛ̀ dìì yiè Sɑuri yó n nintɛmu, n yí mɔkɛ m bo yĩ́mɛ kɛ̀ n yí cokɛ́mu kɛ kɔtɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ciɛ koò yentɛ́nɛ̀, kòò n yóu mubɛ̀tìmù Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀. 2Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ nɛ̀ o kɔbɛ sikɔusìkuɔ̀ (600) kɛ́kɔtɛ Mɑɔki birɛ Akiisi Kɑti kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 3Kɛ bií bɑ́tɛ́ kɛ́mbo Kɑti Akiisi borɛ̀ bɑ́ wè nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, Dɑfiti nɛ̀ o pobɛ̀ bɛdɛ́ Ainnɔɑmmu Sisedɛɛdi ɛì kou nɛ̀ Abikɑyɛɛdi Nɑbɑɑdi Kɑdimɛɛdi kou wèè ku o pokù. 4Kɛ̀ Sɑurii keè Dɑfiti bo mɛ̀ Kɑti kɛ́yóu, ò tɛ̃́nkɛ í nhò bɛ̀tì. 5Diyiè mɑrì kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Akiisi kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ yiemmu kɛ n cɔutɛ́ m pɑ̃ kɛtenkɛ̀ tɛhɛitɛ̀ mɑtɛ̀ kɛ̀ nní mbo, bɑ nte kɛ̀ ti bo nwɛ̃ nkɛ bo dikpɑ̀ɑ̀tìhɛì miɛkɛ. 6Dɛ kó diyiè kɛ̀ Akiisii ò duɔ́ nSikidɑɑ ɛì. Dɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ kó dihɛì nɑɑ́ nSudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛri nɛ̀ yíenní. 7Kɛ̀ Dɑfiti mbo Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tenkɛ̀ kɛ dɔ̀ dibenni dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀. 8Kɛ bo Sikidɑɑ kɛ dokùnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do bo dɛ kó kɛtenkɛ̀, kɛ́pɔntɛ Kesuriibɛ nɛ̀ Kidisiibɛ yoo Amɑdesiibɛ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo nɛ̀ dimɔ̀nnì Suudi bíɛ́kɛ̀ kɛ bií tuɔkɛnɛ̀ Esibiti ɛì. 9Kɛ̀ Dɑfiti nkɔù bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɑ́ ò í nsùɔ́ nhòmɔù kɛ́hɛí iwũɔ̃ sɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ idiɛyì, sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ nɛ̀ yòyóbɛ̀ nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì. Kòo konní wèe kɔtɛ Akiisi borɛ̀. 10Kɛ̀ Akiisi ò bekɛ kɛ yĩ ɑ pɔ̀ntɛ ɔ̃mbɛ yíe? Ò dɔ̀: Sudɑɑ ɛì kubɑkù yoú, kòo mɛ ndɔ́ ò dɔ̀: Yedɑmɛdiibɛ yoo ò dɔ̀: Keniibɛ ɛì kubɑkù yoú. 11Dɑfiti do ɔ̃ɔ̃ í nkonnɛ̀nní Kɑti òmɔù ofòùwè, onitidɔ̀ù yoo onitipòkù bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo nɑ́kɛ́ Akiisi tìmɑtì kɛ dɔ̀: Ntɛ Dɑfiti dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Dɑfiti borimɛ do mɛ ndò nhò bo dìì mɔ̀nnì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tenkɛ̀. 12Kɛ̀ Akiisi nhò tɑ̃́ mɛdiɛ̀ nkɛ́ntú nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ Dɑfiti kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nhò dɔ́, ò bo ntú o kóo tɔ̃ntì sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\