1 THESSALONICIENS 1

1Mí mPɔɔri nɛ̀ Sidifɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Timɔntee, tíì di wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki kɛ tɑunɛ̀ ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kɔbɛ. Kuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì. 2N kɔbɛ ti sɑ̃ntímu Kuyie ndi kpɛ́í nkɛ kù bɑ̀ɑ́ ndi kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀. 3Ti í yĩɛ̃̀ ndi pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie kɛ kù dɔ́ nɛ̀ di tɛ̃ĩ́mɛ̀ kɛ bɑɑ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bo wɛ̃tɛnímɛ̀. 4N kɔbɛ ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkuù di dɔkɛ kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɛ̀ di tú ku kɔbɛ. 5Ti kɔ̀tɛnko dìì mɔ̀nnì Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, di do í tì dɔ̀ɔ̀ dɛkpɛìtìkpɛrɛ, Kuyie nkó muwɛ̃rímú do ti bonɛ̀mu kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti teénnɛ̀ kɛ̀ tí nnɑ́ɑ́ nkɛ í yĩɛ̃̀kù. Di yɛ̃́mu kɛ dò nti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ tu di kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. 6Di do cɔutɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ di fɛ̃́ũmmu mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mɛ ndi duɔ́ ndiwɛ̀ì, kɛ̀ di tũ nti Yiɛ̀ nYesu kɛ tũnnɛ̀ ti kó mɛborimɛ. 7Kɛ̀ di borimɛ wenni kɛ̀ Mɑseduɔnni nɛ̀ Akɑyii kó itempɛ̃ nkɔbɛ mɛ tũ̀. 8Nɛ̀ di borɛ̀ ndɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì pitɛ́mɛ̀, kɛ sèńtɛ́ Mɑseduɔnni nɛ̀ Akɑyii kó itempɛ̃ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ti kèè, bɛ̀ kèèmu tipíìtì timɔu di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie, dɛ̀ ketɛ́ kɛ í dò ntí ntì mbɛ̀ nɑ̀ɑ́. 9Kɛ̀ ti kɔ̀tɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́mmu ti kɔ̀too kɛ̀ dí ti cɔutɛ́mɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì nɛ̀ di ùtóomɛ̀ yɛbɔkɛ̀, kɛ tũ̀nnɛ Kuyie mmɔ́mmɔnku kùù duɔ̀ mmufòmmu. 10Kɛ bɑɑ ku Birɛ Yesu kù duɔ́ nkɛ̀ wèè yɑ̃̀ńtɛ́, wèè ti dɛɛrí nɛ̀ Kuyie mbeéntì tìì kèríní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\