1 THESSALONICIENS 2

1N kɔbɛ di yɛ̃́mu kɛ dò nti kɔ̀too di ciɛ nɛ̀ mùù tɔ̃mmú í yɛ̀ dɛtetìrɛ̀. 2Di yɛ̃́mu bɛ̀ ti sɑ̃̀ḿmú mɛ̀ɛ̀ botí Fidipu kɛ ti fɛ̃́ũ nkɛ̀ ti nɛ́ nɑ kɛ kɔ̀too di ciɛ, kɛ̀ Kuyie mmɛ nti duɔ́ ndikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ̀ ti nɑ́ɑ́ nku nɑ́ɑǹtì bɑ́ bɛ̀ɛ̀ do ti yetɛ kɛ́ nti mɑunɛ̀ bɛ̀ do mɛ nsũmɛ̀. 3Ti í nɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ́ kɛ́soutɛ́ òmɔù, ti mɛ nyí wɑnti timɑ́ɑ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nyoo ti ciitɛ́ òmɔù. 4Ti í nɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ nti nɑɑtinɛ̀, ti dɔ́ Kuyie nkùù yɛ̃́ onìtì yɛ̀mmɛ̀ kuù nti nɑɑtinɛ̀, kuù ti wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ dò ntí nɑ́kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì. 5Kuyie nyɛ̃́mu kɛ dò nti í di nɑ́ɑ́ nkɛ di kpɛnti, yoo ti dɔ́ kɛ́ di nɑrikɛnɛ̀ kɛ́di di díítí. 6Kù yɛ̃́mu kɛ dò nti do í dɔ́ òmɔù ti sɑ̃ntɛ, díndi yoo bɛtɔbɛ̀ mɑbɛ̀. 7Ti tú Yesu tɔ̃rɛ̀ nyɛ, kɛ do dò ntí ndi békú di bo nti tɔmɛ̀, kɛ̀ tíì nɛ́ petìnkɛ yɔɔ̀, kɛ di yuɔri dɛbirɛ yɔ̃ ɔ̃ ndɛ̀ yùɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ botí. 8Ti do di dɔ́ mɛdiɛ̀ mmɛ, dɛ̀ í tú ti dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì mɑ́ɑ̀, ti do í yetɛ ti bo kúmɛ̀ di kpɛ́í. 9Ti kɔbɛ di yɛ̃́mu ti do di nɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, ti í dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ́ntú òmɔù kó ditɔu. 10Di yɛ̃́mu kɛ̀ Kuyie nyɛ̃́ ti borimɛ do wennimɛ̀, kɛ̀ ti í nwɑnti timɑ́ɑ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀, òmɔù í nyɑ̀ ti cɑɑ̀rìmɛ̀. 11Di yɛ̃́mu dimɔu kɛ dò nti do di pĩ́ nhonìtì ɔ̃ mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí nku o bí, 12kɛ yɑ́úkùnko di kɔ̃̀ntì, kɛ di bɑ́ɑ́ nkɛ di tiè nkɛ yetíróo kɛ dɔ́ dí ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kuù di yu kɛ dɔ́ dí tɑ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ ku kpetì miɛkɛ. 13Ti sɑ̃ntímu Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ ti di nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì kɛ̀ di tì cɔutɛ́. Di í tì cɔutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kpɛti kɔ̃mɛ, di do tì cɔutɛ́ tì tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú di miɛkɛ, díndi bɛ̀ɛ̀ tì yie. 14Kɛ̀ di nɑɑ́ nYesu Kirisi kɔbɛ kɛ dònnɛ̀ Sudee Kuyie nnɑ́ɑǹtì ketɛ́ dɛ̀ kɔbɛ, kɛ̀ di ciɛ kɔbɛ di fɛ̃́ũ, Sifubɛ do fɛ̃́ũ mmɛ̀ɛ̀ botí Sudee kɔbɛ. 15Sifubɛ bɛɛ̀ kùɔ ti Yiɛ̀ nYesu, kɛ kùɔ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ íimmu Kuyie mmiɛkɛ kɛ níí mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 16Kɛ̀ bɛ̀ ti pɑɑnkonɛ̀ ti bo nnɑ́ɑ́mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ kùu bɛ̀ dɛɛtɛ́, kɛ dɔkɛ yɛ́útí bɛmɑ́ɑ̀ mɛyɛi kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛ bɛ̀ do. 17Nɛ̀ ti ìtɛ́mɛ̀ di ciɛ, dɛ̀ mɔ̀ntɛ sɑ́m̀pɔ́, ti yɛ̀mmɛ̀ kpɑɑ́mu di borɛ̀, kɛ̀ ti mɑù mmɛdiɛ̀ nkɛ dɔ́ kɛ́wɛ̃too kɛ́ di yɑ̀. 18Ti sòò dɔ́mu kɛ nɑ nkɔ̀too di ciɛ. Mí mPɔɔri kɛ̀ m bɑ́ɑ́tí kucɛ mɛ̀pɛ́u kɛ bo kɔtoo. Kɛ̀ dibɔɔ̀ diì ti dìtínnɛ́ kɛ̀ ti í kɔ̀too. 19Ti yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ dímbɛ kɛ̀ diwɛ̀ì ti bo, díì yó nte kɛ̀ ti yètɛ̀ ncɛ̃́ɛ̃̀ Yesu bo wɛ̃tɛní dìì mɔ̀nnì. 20Díì tu ti kó diyetìcɛ̃́ɛ̃̀rì, diwɛ̀ì ti bo díì kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\