1 THESSALONICIENS 5

1Dɛ̀ í dò nti ketɛ́ kɛ́ di wɑ̃ri kɛ́ di nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nwɛ̃tiní dìì mɔ̀nnì. 2Di yɛ̃́mu di mɔ́mmɔmbɛ ti Yiɛ̀ wɛ̃tinímɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ í dɑkɛ dìì mɔ̀nnì ndi, oyúókù ɔ̃ɔ̃ kɔtɛní mɛ̀ɛ̀ botí kɛyènkɛ̀. 3Bɛnìtìbɛ̀ bo yĩ́ dìì mɔ̀nnì: Bɑ̀mbɑ̀ nkutenkù nɑrikɛ, ti tɛ̃́nkɛ í yĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì ndi mɛyɛi ndiɛmɛ̀ yóó bɛ̀ domɛ̀, bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yentɛ́, onitipòkù wèè pùó nhò ɔ̃ɔ̃ í nnɑmɛ̀ kɛ́yentɛ́nɛ̀ kupɛitɛ́yonku. 4Ti kɔbɛ, di í tú dibiìnnì kɔbɛ kɛ dò ndɛ kó diyiè di dɛ́ɛ́tɛ́ oyúókù kɔ̃mɛ. 5Di í tú dibiìnnì kɔbɛ, di tú kuwenniku kɔbɛ mbɛ. 6Ndɑkɛnɛ̀ kɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ ndimɑ́ɑ̀, kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́ bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie mbɛ kɔ̃mɛ. 7Bɛ̀ dɔu kɛyènkɛ̀ nkɛ, kɛ muɔ̀ mmɛnɑɑ̀ nkɛyènkɛ̀. 8Tínti tú kuwenniku kɔbɛ mbɛ kɛ dò nkɛ́ndɑkɛ kɛ́mpĩĩ ntimɑ́ɑ̀, kɛ́mmɔkɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ nɛ̀ mɛtɑ̃́kùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nti dɑ́ɑ́tí dimɑ́tìyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ, kɛ́mbɑɑ Kuyie mbo ti dɛɛtɛ́mɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nti kɑ̃nkɛ́ dipìì kɔ̃mɛ. 9Kuyie nyí ti dɔ̀ɔ̀ kɛ bo ti kpetínnɛ́, kù ti dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ Yesu bo ti dɛɛtɛ́mu. 10Kirisi ku kɛ bo ti duɔ́ mmufòmmu mmu, kòò wɛ̃tiní kɛ sɔ̃́ nti ku yoo ti kpɑɑ́ fòù ò yóó mù nti duɔ́mmu. 11Nyɑ́úkùnkonɛ̀ ditɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ kpénkùnko ditɔbɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ miɛkɛ, di dɔɔri mɛ̀ɛ̀ botí. 12Ndénɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ nKuyie ntɔ̃mmú di cuokɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ di ni, kɛ di tiè. 13Di bɑ́ɑ́ mbɛ̀ sènku, ndɔ́nɛ̀ bɛ nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. Yɛkpɑ̀rɛ̀ bɑ́ mbo di cuokɛ̀. 14Ti kɔbɛ, ti di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú di ncɑú mbɛ̀ɛ̀ fòù mufòmmu yɛimu, kɛ́nyɛ́útí yɛkɔ̃m̀bɔ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ teénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kpeńnì Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ́mmɔkɛ mɛminnímɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 15Nyɛ̃́nɛ̀ kòò mɔù bɑ́ nfɔku bɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi, nwɑɑ̀nnɛ̀ di bo ndɔɔrinɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nsɑ̃́ɑ̃̀ Kirisi kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ. 16Mmɔkɛnɛ̀ diwɛ̀ì sɑ̃́ɑ̃̀. 17Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀. 18Díndi Yesu Kirisi kɔbɛ bɑ́ kɛ̀ di bo tìì miɛkɛ, nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie, kù mɛ ndɔ́. 19Di bɑ́ɑ́ dítínnɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú. 20Di bɑ́ nsenku Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. 21Di ndɛ̀ wèí dɛmɔu kɛ yíé ndɛ̀ɛ̀ wenni, 22kɛ mɛnnínɛ̀ dimɑ́ɑ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni dɛmɔu. 23Kuyie nkùù duɔ̀ ndiwɛ̀ì kù di wénkùnnɛ pɑ́íí: Di yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ di wɛ̃rɛ̀ nɛ̀ di kɔ̃̀ntì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi nwɛ̃tiní kɛ sɔ̃́ ndi dò mpɑ́íí kɛ í dò nkɛ́sɛi. 24Kuyie nkùu í soú nkuù di yu kɛ bo dɛ̀ dɔɔ̀. 25Ti kɔbɛ mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nti kpɛ́í. 26Di dɔu nKirisi kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ diwɛ̀ì. 27N di bɑ́ɑ́mmu nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì kɛ tú di kɑɑ ndi mpɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛmɔu. 28Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\