2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 1

1Kɛ̀ Dɑfiti birɛ Sɑdomɔɔ kpɑ̀tì nfííkú kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nhò bonɛ̀ kɛ́fei nhò yètìrìi. 2Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupí nɛ̀ sikɔu nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ. 3Kɛ̀ Sɑdomɔɔ bɛ̀ nɛinɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ ditɔ̀nnì dìì bo Kɑbɑɔ̃ɔ̃ di borɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do dɔ̀ɔ̀ dì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ dì do kɛ mbomɛ̀. 4Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu mɛ ndo í dɛ̀ bo, Dɑfiti do dì tùótɛ́mu Kidiyɑ-Yeɑdimmu kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́ dì tɑnnɛ́ ò do dɔ̀ɔ̀ kùù dieku mɛtɑummɛ̀ tɔu kpɛ́í. 5Disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì Udi birɛ Besɑdɛdi Uuri yɑɑ̀birɛ do dɔ̀ɔ̀ dì do kɛ mbo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀. Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isididɑyɛɛribɛ bɛ̀ do kɔrì diì borɛ̀ kɛ bekù ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ kpɛti. 6Sɑdomɔɔ do kɛ nkɔ̀tɛ kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ ku tɑummɛ̀ tou borɛ̀. 7Dɛ kó kɛyènkɛ̀ nkɛ Kuyie nkɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Mɔɔ ɑ dɔ́ kɛ̀ n dɑ pɑ̃ dɛ̀. 8Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tɛ̃́nnɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ n cicɛ Dɑfiti mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ n sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì, 9ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nɑ̀kɛ́ tì n cicɛ Dɑfiti tiì dɔ̀ɔ̀ kɛ yɛ̃́ ɑ m bɑɑ́mmɛ̀ kubotí diɛkù kùu sũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ mubirímú. 10Á n duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n niitɛ́ dɛ kó kubotí diɛkù. We mbo nɑ kɛ́mbɑkɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ kubotí diɛkù kuu. 11Kɛ̀ Kuyie ntɛ̃́nnɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: A í mɛ nni mmɔɔmɛ̀ tikpɑ̀tì yoo ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ ɑ kpɛrɛ, yoo kuyètìfeitóo, yoo ɑ níim̀bɛ̀ bo kúmɛ̀, ɑ mɛ nyí m mɔɔ ɑ bo nfòùmɛ̀ kɛ́mɔntɛ, kɛ nɛ́ mɔɔ mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ nɛ̀ mɛciì kɛ bo nɑ kɛ́mbɑkɛ́ kubotí n dɑ bɑɑ́ nkù. Tiì mɛ̀ mbomɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, 12n dɑ duɔ́mmu mɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì nkɛ yóó dɑ yíɛ́ tikpɑ̀tì nɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ ɑ kpɛrɛ, nɛ̀ kuyètìfeitóo. Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì òmɔù í pɛ̀tɛ́ dɛ botí. Bɛ̀ɛ̀ mɛ nkpɑɑní kɛ bo di tikpɑ̀tì òmɔù í yóó dɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ kɛ́ dɑ tuɔkɛ. 13Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ítɛ́ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀ nɛ̀ ditɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́konní Sedisɑdɛmmu kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 14Mɛm̀mɛ ò tìímmɛ̀ okpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́. Ò do mɔkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ ndi (1400) sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000) kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nyɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ sitɛsì nkpɑɑ́ o borɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 15Weè do te kɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nkɛ̀ dɛ̀ɛ buotɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́mmɑ̀nnɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ dɛtekperɛ̀ nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sìkòmɔ́ɔ̀, kɛ̀ dɛ̀ yìɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee pɛɛ́mmɛ̀. 16Sɑdomɔɔ kó bɛpotɑmbɛ̀ do kɔrì Esibiti nwe nɛ̀ Sidisii kɛ donní o kó sisɛ̃ĩ́. 17Bɛ̀ do fiiti dɛ kó sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛdítíbii nsikɔusìkuɔ̀ ndi (600), tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛdítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150). Bɛpotɑmbɛ̀ bɛɛ̀ do sì tɔu kɛ múnkɛ fiitinɛ̀ Itiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sidii kɔbɛ. 18Kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò yóó nhɑ̃ tɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\