2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 15

1Kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní Odɛdi birɛ Asɑdiɑ ĩ́nkɛ̀. 2Kòo ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́conɛ̀ Asɑɑ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nhAsɑɑ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ, kémmúnɛ̀! Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi bonɛ̀ di kù bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì ndi, kɛ̀ di kù wɑmmú, di yóó kù yɑ̀mu, kɛ̀ di mɛ nkù bùtínnɛ́, kù di bútínnɛ́. 3Isidɑyɛɛribɛ dɛ̀ mɔ̀ntɛ di í tũmmɛ̀ Kuyie, di mɛ nyí mɔkɛ ikuɔ́ nìùtì wèè di tiè, bɑ́ di í mɔkɛ Kuyie nkuɔ́. 4Kɛ tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ wɑmmú di Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ do tũ nkù, kɛ̀ kùu yóu kɛ̀ di kù yɑ̀. 5Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ òmɔù do ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̀ kɛ́konní nɛ̀ kusɑ̀ɑ̀kù, kɛ yɛ̃́ yɛkpɑ̀rɛ̀ yɛɛ̀ do bomɛ̀ dihɛì dimɔu miɛkɛ. 6Kɛ̀ ibotí ndokùnɛ̀ itɛì kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ dokùnɛ̀ yɛtɛyɛ̀ Kuyie nkuù do di bɔntɛ́ mɛsémmɛ̀ mɛbotí mɛbotí. 7Díndi nfííkúnɛ̀, di kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ kɛ yɛ̃́ di tɔ̃mmú yeti yó mbomɛ̀mu. 8Asɑɑ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Odɛdi do ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ́úkùnnɛ o kɔ̃̀ntì, kòo dɛitɛ sibɔɔtenkɑɑnìi simɔu Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ, nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔku miɛkɛ nɛ̀ ò do fìètɛ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ Efɑdɑimmu tɑ̃rì yɛ miɛkɛ kɛ́tũntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì ììkɛ̀. 9Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ nkɔbɛ kusṹkù Efɑdɑimmu kɔku kɔbɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku kɔbɛ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔku kɔbɛ bɛ̀ do yɑ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bonɛ̀mɛ̀ kɛ́konní o kpɑ̀ɑ̀tìyuu. Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ yu bɛmbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔku kɔbɛ. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nSedisɑdɛmmu o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì otɑ̃ɑ̃̀tɑ̃ɑ̃́nwe miɛkɛ. 11Dɛ kó diyiè kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ bɛ̀ do ɛí ì bɛ dootitɔbɛ̀ ciɛ kɛ́konnɛ̀nní inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔusìyiekɛ̀ (700) ipe sikɔupísìyiekɛ̀ (7000). 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù kɛ dɔ̀ bɛ̀ yó nkù tũ nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi, nɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mumɔu. 13Kɛ̀ wèè í tũ nti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kɛ̀ dɛbirɛ ndɛ yoo okótì, kòo nitipòkù nwe yoo onitidɔ̀ù bɛ̀ɛ ò kùɔ. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ́nyíú kɛ eu siheú nɛ̀ yɛtɑ̃tɛhe nɛ̀ sipɔ̃́mpɔ̃ɔ̃́. 15Kɛ̀ diwɛ̀ìi pĩ́ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dìì nùù ti Yiɛ̀ nKuyie ndi kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do kù dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi, kɛ́ kù wɑmmú kɛ̀ kùu yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ kù yɑ̀, kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́ mmɛom̀pùmɛ̀ dihɛì dimɔu miɛkɛ. 16Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ dennɛ o yɔ̃ kótì tinitipokpɑ̀tì miɛkɛ kɛ yɛ̃́ ò do cìɛ́kɛ́mɛ̀ isɔkɛ kó tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Asedɑɑ, kɛ̀ Asɑɑ tɛ̀ bɔ nkɛ́pɔntɛ kɛ́cɔ́u Setinɔɔ biriku miɛkɛ. 17Kɛ̀ yɛtɔ̀rɛ̀ bɑɑ nɛ́ nkpɑɑ́ bo, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Asɑɑ duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nho fòmmu mumɔu miɛkɛ. 18Kòo tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ o cicɛ ku pɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀, nɛ̀ o mɔ́mmuɔ ò kù pɑ̃ yɛ̀, yɛ̀ɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì. 19Bɑ́ mudoò tɛ̃́nkɛ í nhɑ̃nnɛ́ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Asɑɑ kpɑ̀tì benni sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dinummurì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\