2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 21

1Kɛ̀ Sosɑfɑtii kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ ndɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì. Kòo birɛ Yodɑmmuu sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì. 2Yodɑmmu do mɔkɛ o nɛí nsi, bɛ cicɛ òmɑ́ɑ̀ bɛɛ̀ yètɛ̀ tu: Asɑdiɑ nɛ̀ Yeyɛɛdi nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Asɑdiyɑu nɛ̀ Mikɑyɛɛri nɛ̀ Sefɑtiɑ bɛmɔu bɛ̀ do tú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti bí nyi. 3Bɛ cicɛ do bɛ̀ pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ diɛyɛ̀ nyɛ, timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nɛ̀ tinɛnkpetì kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́duɔ́ nYodɑmmu tikpɑ̀tì ò tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Mpo. 4Yodɑmmu kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì o cicɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kòo kpɑ̀tìi fííkú, dɛ mɔ̀nnì ndi ò kùɔmɛ̀ o yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ bɛmɔu bɑ́ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ mɑbɛ̀. 5Yodɑmmu do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀ni, 6kɛ́tũnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó icɛ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ò do puokɛmɛ̀ Akɑbu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe, kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀. 7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nyí ndɔ́ kɛ́kuɔ Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kù do ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛɛ̀ tɑummɛ̀ kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ kù do ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ wenwe nɛ̀ o bí okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ɑ́ pɑ̀ɑ̀ bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dimɔ̀nnì mɑrì. 8Yodɑmmu kpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ Edɔmmu ɛì kɔbɛ yetɛmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bo mbɛ̀ bɑkɛ́mɛ̀, kɛ́wɑɑ́ mbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 9Kɛ̀ Yodɑmmuu ítɛ́ nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛyènkɛ̀ kɛ́do mudoò Edomiibɛ, bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ cɛ̃̀ti nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ dèkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́. 10Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi Edɔmmu ɛì kɔbɛ fìètɛmɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɔu miɛkɛ nɛ̀ yíenní. Dɛ kó dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ do nkɛ Dibunɑ ɛì kɔbɛ yetɛmɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu kpɛti ò do bùtínnɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie o yɛmbɛ̀ do tũ nkù. 11Kɛ̀ Yodɑmmu dɔɔ̀ yɛtɔ̀rɛ̀ Sudɑɑ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ yṹɔ̃́ nSedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bútínnɛ́ Kuyie nkɛ nfeu yɛbɔkɛ̀ kɛ cɑ̃́nnì. 12Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ cicɛ Dɑfiti do tũ nkù tu: A í tũ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ɑ cicɛ Sosɑfɑti kó kucɛ, o cicɛ Asɑɑ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔku, 13kɛ tũ̀nnɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó kucɛ kɛ tɑnnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ mubɔɔtɔ̃mmú miɛkɛ, Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Fɔ̃́ nYodɑmmu kɑ̀ɑ kùɔ ɑ yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ, bɛ̀ɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́. 14Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó potɛ́mu kuyɛ̃ĩku diɛkù ɑ kɔbɛ, ɑ bí nɛ̀ ɑ pobɛ̀ nɛ̀ ɑ kpɛrɛ dɛmɔu. 15Fɔ̃́ nkɛ yóó dɑ bɔntɛ́ kɛmiɛkɛ kó mumɔncɛ̃́ɛ̃́mù, kɛ̀ mù nyɛ́útí yɛwe yɛmɔu, kɛ́nte kɑ̀ɑ nɑutìi yɛ̀nní. 16Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Adɑbubɛ nɛ̀ Etiopii ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ do Yodɑmmu mudoò, 17kɛ́do Sudɑɑ ɛì kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́pĩ́mmú o bí nɛ̀ o pobɛ̀, kòo bíyɑ̃ɑ̃tɛ̀ Yoɑkɑsi weè mɑ́ɑ̀ nkpɑɑ́. 18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nhò potɛ́ kɛmiɛkɛ kó mumɔmmú kɛ̀ mù í ndò nkɛ́miɛtɛ́. 19Kɛ̀ dɛ kó mumɔmmú nyɛ́útí yɛwe yɛmɔu. Dibenni dɛ́rì kó mukṹṹ nkɛ̀ dɛ kó mumɔmmú nte kòo nɑutìi yɛ̀nní kòo fɛ̃́ṹtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ́kú, bɑ́ o kɔbɛ í nhò tùɔ ntihúúntì bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ o cicɛbɛ̀. 20Ò do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi, kɛ́di tikpɑ̀tì kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́kú bɑ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀ í ncɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì, bɛ̀ mɛ nyí nhò kũnnɛ́ bɛ̀ kũrì dɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\