2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 25

1Amɑsiɑ do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nùmmù ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀wɛi, kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Kɛ̀ o yɔ̃ ntú Sedisɑdɛmmu kou kòo yètìrì tu Yoɑdɑnni. 2Kòo ndɔ̀ɔ̀ri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ nɛ́ í nkù duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 3O kpɑ̀tì fìíkú dìì mɔ̀nnì kɛ dèè, kòo kuɔ o tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kùɔ o cicɛ. 4Ò mɛ nyí nkùɔ bɛ bí, ò do tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nyìì kuɔ́ nyi Mɔyiisi kòò ì wɑ̃̀ri kɛ tú: Dɛbirɛ cicɛ bɑ́ɑ́ kú o birɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í, dɛbirɛ mɛ mbɑ́ɑ́ kú dɛ cicɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í. Bɑ́ wè ò dò nkɛ́kú o cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í nkɛ. 5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɑsiɑ tíí nSudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ bɛ nɑɑ̀mùntì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀, kɛ́tɑ̃nkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupí nɛ̀ sikɔu. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko, kɛ nɔ nkɛ tɑ̃ũ yɛkpɑ̃ɑ̃̀, kɛ nɔ nkɛ kɛ́í ntidɔpììtì, kɛ̀ bɛ̀ mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupíkɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300000). 6Kòo duɔ́ timɑ́tì pɛ́ítì tɔ́nnì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó kudonku Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ (100000). 7Kɛ̀ Kuyie nkóo nìtì mɔù nɛ́ kɔtɛní kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì! A bɑ́ɑ́ nɛinɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛmbɛ Efɑdɑimmu kɔbɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie nyí bɛ̀ bonɛ̀. 8Kɑ̀ɑ bɛ̀ nɛinɛ̀ bɑ́ kɑ̀ɑ nù ndokɛ́nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ɑ dootitɔbɛ̀ yóó dɑ nɑmu, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù mɔ̀kɛmɛ̀ muwɛ̃rímú, kɛ̀ kuù ɔ̃ nte kɑ̀ɑ nɑ, kuù mɛ nhɔ̃ nte kɑ̀ɑ do. 9Kɛ̀ Amɑsiɑ bekɛ Kuyie nkóo nìtì kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n nɛ́ yietí tìì mɑ́tì pɛ́ítì tɔ́nnì bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti Isidɑyɛɛribɛ kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì tɑ́? Kɛ̀ Kuyie nkóo nìtìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo nɑ kɛ́ dɑ duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ. 10Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɑsiɑ yɑtɛ Efɑdɑimmu kó kuwuɔ nkɔbɛ kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ kò, kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ cɔ́útɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ mɛdiɛ̀, nkɛ̀ bɛ̀ɛ kònnɛ̀ kɛmiɛkɛ. 11Kɛ̀ Amɑsiɑ túótɛ́ dikɔ̃m̀bùɔ̀, kɛ́túótɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kubiriku bɛ̀ tu kù mukɔ́kúɔ́ nkó kubiriku. Dɛndɛ ò kùɔmɛ̀ Edɔmmu ɛì kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000). 12Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ pĩ́mmú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dèkɛnɛ̀ ditɑ̃rì yómmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tèntɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ duoní kɛ́kú bɛmɔu. 13Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ Amɑsiɑ do yetɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ́ nnɛí mudoò kɛ́ bɛ̀ kpɛ̃nnɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́do Sudɑɑ kɔbɛ kó yɛhɛkɛ̀, kɛ́túótɛ́ Sɑmmɑrii, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɛti-Onɔɔ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ kɛ́tuɔkɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ pɛ́u, bɑ́ dɛ̀ í mmɔkɛ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. 14Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɑsiɑɑ nɑ Edomiibɛ kɛ́nkũntiní kɛ tɔ bɛ bɔɔtenkɑɑnìi kɛ́ sì fìí nkɛ́nkɔ̃nkù kɛ sì bɑ̀ɑ́, kɛ sì tùɔ̀ tihúúntì. 15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ yɛ̀ Amɑsiɑ kɛ̀ kùu tɔ̃nko ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ í nɑ kɛ dɛɛtɛ́ yɛ kɔbɛ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ? 16Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bɑ̀ɑo, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A túmu wèè duɔ̀ mmí nhokpɑ̀ɑ̀tì itiénnɑ́ɑ̀! Yĩ́ kɑ́rɛ́, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ɑ bo cɔutɛ́ tiyɛ̃ĩti. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ nɛ́ bɛ́i n kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu Kuyie n kuù tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ bo dɑ kuɔ dɛɛ̀ te ɑ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ í kèńtɛ́ n tié. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ tié nSudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Amɑsiɑ kòo tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Yeu birɛ Yoɑkɑsi birɛ Soɑsi Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Amɑsiɑ tú ɑ́ kɔtoo kɛ̀ di búɔ́tɛ́. 18Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsii tɛ̃́nnɛ́ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Amɑsiɑ kɛ dɔ̀: Dimɑɑ kó tipotì tiì do nɑ̀kɛ́ diyiè mɑrì Dimɑɑ kó dɛtediɛrɛ̀ kɛ dɔ̀ dɛ̀ɛ tì duɔ́ ndɛ kóo sɑpɑ́ɑ̀ nkɛ̀ tìi puó nti kóo dɑpɑ̀ɑ̀, kɛ̀ Dimɑɑ kó mupĩ́mpĩ́mmù nɛ́ yɛ̀nní kɛ́ tì nɑ kɛ́ ũtiroo. 19A nɑ Edɔmmu kɔbɛ mbɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ kó tɛfentɛ̀ dɑ bo. Nɛ́ mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ sɑ̃ntí ɑmɑ́ɑ̀, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yóó dɑ́ntɛ́ mudoò mùù yó nte kɛ̀ bɛ̀ dɑ kuɔ fɔ̃́ nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ. 20Amɑsiɑ mɛ nyí nkèńtɛ́ kɛ yɛ̃́ ò do bùtínnɛ́mɛ̀ Kuyie nku kɛ́tũnnɛ Edɔmmu kɔbɛ kó yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ kù ndɔ́ kòo dootitɔbɛ̀ɛ ò kùɔ wenwe nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀. 21Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsii bɑ́ɑ́tí kɛ̀ bɛ̀ɛ búɔ́tɛ́ Bɛti-Semɛsi Sudɑɑ kɔbɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 22Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ potɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ bɑ́ wè kɛ̀ wèe cokɛ́ kɛ́kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 23Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Soɑsii pĩ́ Yoɑkɑsi yɑɑ̀birɛ Soɑsi birɛ Amɑsiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɛti-Semɛsì ɛì kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́pɔntɛ kuduotí kɛ̀ ku okùmɛ̀ bo mɛ́tìrì sikɔusìdɛ́ (200), kɛ́túótɛ́ Efɑdɑimmu kó dibòrì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuduotí kentímɛ̀ kó dibòrì. 24Kòo túótɛ́ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ tinɛntì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ Obɛdi-Edɔmmu kpɛti nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛti, kɛ́túótɛ́nɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ mudoò miɛkɛ kɛ́kònnɛ̀ Sɑmmɑrii. 25Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yoɑkɑsi birɛ Soɑsi kú kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Amɑsiɑ nkpɑɑ́ fòù kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nùmmù. 26Amɑsiɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò pɔ̃̀ńtɛ́mɛ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ. 27Amɑsi do yetɛ dìì mɔ̀nnì ndi ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ dɑ̀kɛmɛ̀ o kpɛ́í Sedisɑdɛmmu, kòo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Dɑkiisi kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̀ nhò tũ̀nnɛ kóò kùɔ. 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tùótɛ́nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ Dɑfiti ɛì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\