2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 26

1Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔuu túótɛ́ Osiɑsi kɛ́duɔ́ nkɛ̀ wèe sɔɔtɛ́ o cicɛ kpɑ̀tì, ò do yóó sɔɔtɛ́ o cicɛ Amɑsiɑ kpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛkuɔ̀ ndi. 2Weè do wɛ̃̀tɛ kɛ́mɑɑ́ Edɑti ɛì kɛ́ dì tɛ̃̀ńnɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ o cicɛ kṹṹ nkó difɔ̃nkúò. 3Osiɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnùmmù nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ do tú Sedisɑdɛmmu ɛì kou nwe kòo yètìrì tu Yekodiɑ. 4Kòo ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ dɛ̀ o cicɛ Amɑsiɑ do dɔɔrimɛ̀ só. 5Kòo duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ́tũnnɛ Kuyie, ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑkɑrii fòmmu kó yɛwe yɛmɔu miɛkɛ. Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹto Sɑkɑrii weè do ò tiè nkòo mmɔkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kufɔ̃wɑɑ́. Ò dɔ̀ɔ̀ri dìì mɔ̀nnì Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ̀ kùu duɔ́ nkòo dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ nyíé. 6Kòo kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́pɔntɛ Kɑdi ɛì kó kuduotí nɛ̀ Yɑbunɛɛ kɔku nɛ̀ Asidɔti kɔku, kɛ́mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ Asidɔti tempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ cuokɛ̀. 7Kɛ̀ Kuyie nhò teennɛ̀ kòo dokɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Adɑbubɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Kudibɑɑdi ɛì nɛ̀ Mɛuniibɛ. 8Kɛ̀ Amɔniibɛ nhò yietì bɛ kóò dɑ̀mpóò, kòo yètìrìi feitɛ́ kɛ̀ Esibiti ɛì kɔbɛɛ kèè o kpɛ́í. Kɛ yɛ̃́ ò do kpenkɛmɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɛ. 9Kòo mɑɑ́ yɛdèrɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kó dibòrì bɛ̀ tu dì mɛkentímɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ tu dì kubiriku kpɛri nɛ̀ dibòrì kuduotí kentímɛ̀ kpɛri, kɛ̀ yɛ̀ɛ kpenkɛ. 10Kòo mɑɑ́ yɛdèrɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ́dɑmmúnɛ̀ sibií pɛ́u. Kɛ yɛ̃́ ò do mɔkɛmɛ̀ iwũɔ̃ nyi mɛdiɛ̀ nkubiriku miɛkɛ nɛ̀ kutɑ̃fuɔ mmiɛkɛ, kɛ́mmɔkɛ bɛtenkútíbɛ̀ Kɑdimɛɛri kó yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fiiku fínyĩ̀ kó dɛtie nkɛ yɛ̃́ ò dɔ́mɛ̀ mutenkútímù. 11Osiɑsi do mɔkɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ nɔ mmudoò, kòo kpɑ̀ɑ̀tì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Yeiyɛɛdi nɛ̀ Mɑseyɑ wèè dɑ̀kɛ dihɛì kó tinɑ́ɑǹtì kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ nkɛ́totɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kóo tũ̀ntì Anɑnniyɑ mbɛ̀ ni. 12Sicɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀ bɛɛ̀ do ni dɛ kó bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ bo bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (2600). 13Kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ bo nɑ kɛ́teennɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kòo dokɛ́nɛ̀ o dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupíkɔ̀ùsìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔ̀ùpísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù (307500). 14Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Osiɑsii bɛ̀ duɔ́ tikpɑ̀rìnɛntì, tidɔpììtì nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ nnɛ̀ mudoò kó yɛpìkɛ̀ nɛ̀ yɛcĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀rɛ̀ nɛ̀ dɛtɑ̃nnɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃́ntɛ̀ndìtìtɑ̃́rɛ̀. 15Kɛ̀ Osiɑsii duɔ́ nkɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ɛ ò mɑ́ Sedisɑdɛmmu dɛ̀ɛ̀ bo ntɑ̃ũnɛ̀ ipie nkɛ bɔmmùnɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ diɛyɛ̀. Kòo dɛ̀ còńnɛ́ yɛdèrɛ̀ nɛ̀ iduotí kentímɛ̀. Ò mɛ nyĩ kòo yètìrìi feitɛ́. Kuyie nkuù do ò teennɛ̀ kòo kpenkɛ. 16Ò nɛ́ kpenkɛ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ tɛfentɛ̀ɛ ò tɑ tɛ̀ɛ̀ yóó ò bɔ. Kòo dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tũ nkù, kɛ́tɑ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́tuɔ ntihúúntì dihúúntɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 17Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Asɑdiɑ ò tũ̀nnɔɔ kɛ nɛinɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ nìùbɛ̀, yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ sipísìni. 18Kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑnnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Osiɑsi kɛ dɔ̀: Osiɑsi! Fɔ̃́ɔ̃̀ í te ɑ bo ntuɔ̀mmɛ̀ tihúúntì ti Yiɛ̀ nKuyie, ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ bí nyi bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ntuɔ̀ tihúúntì ti Yiɛ̀ nKuyie, ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀! A cɑɑ̀ri ti Yiɛ̀ nKuyie nku. Dɛ̀ í yóó dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 19Osiɑsi kpɑɑ́ dɛ̀ ncómmú diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ tɔ tɛbuutɛ bɛ̀ tùɔ̀nnɛ̀ tɛ̀ tihúúntì, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ tikɔ̀ntì yɛ̀nnímɛ̀ o tĩ́nnì. 20Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Asɑdiɑ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nhò dò nfù! Bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì tikɔ̀ntì tiì ò pĩ̀ḿmɛ̀ o tĩ́nnì, kóò dènnɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nditowɑɑ̀, o mɔ́mmuɔ kòo ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ bo yɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do ò potɛ́mɛ̀. 21Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Osiɑsii nɑɑ́ ndikɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɑ̃̀ńnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ dikɔ̀nnì, kòo mmɛ ndò nkɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do ò bɛ̀timɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. O birɛ Yotɑmmu weè do bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bɑkɛ́ dihɛì. 22Amɔti birɛ Esɑii wɑ̃̀rimu Osiɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ, ò ketɛ́mɛ̀ nɛ̀ ò pɔ̃̀ńtɛ́mɛ̀. 23Kòo kò nho yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ bɛ kũrì dɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛ̀ nɛ́ í nhò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ kó ifɔ̃ti kɛ yɛ̃́ ò do túmɛ̀ dikɔ̀nnì. Kòo birɛ Yotɑmmu sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\