2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 34

1Sosiɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nyɛ̀ni ndi kɛ́mbo Sedisɑdɛmmu kɛ tɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀, 2kɛ́tũnnɛ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti kó mɛborimɛ weti weti. 3O kpɑ̀tì benni niínnì o do kpɑɑ́ tú odɑpɑ̀ɑ̀ nwe kɛ́wɑmmú Kuyie nho yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti do tũ nkù. O kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì miɛkɛ, kɛ́ketɛ́ ò bo puɔmmɛ̀ yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ́díɛ́ yɛtɔ̀rɛ̀, kɛ́buɔ́ nyitedɛí, kɛ́bɔ́kɛ́ sibɔɔtenkɑɑnìi nɛ̀ bɛ̀ yìɛ̀ ntimɑ́tì kɛ utɛ́ sì. 4Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ mpuɔ ndibɔɔ̀ Bɑɑdi kó yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kòo wùó, kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ ntihúúntì kó yɛtɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do bo dɛ kó yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́píɛ́ itedɛí nɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi bɛ̀ yìɛ̀ ntimɑ́tì kɛ utɛ́ sì, kɛ́ dɛ̀ pùɔ nkɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ mmutɑ̃́ɑ̃́, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ ùtóo bɛ̀ɛ̀ do sì feu bɛ̀ kũrì ìì fɔ̃ti ĩ́nkɛ̀. 5Kòo tuɔ mbɛ bɔɔyɛmbɛ̀ kó yɛkṹɔ̃̀, bɛ bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Mɛm̀mɛ Sosiɑsi wèńkùnnɛmɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 6Mɑnɑnsee kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Efɑdɑimmu kpɛyɛ nɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ kpɛyɛ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Nɛfutɑdii kpɛyɛ nɛ̀ bɛ pɛɛtitɔbɛ̀ kpɛyoo. 7Kòo puɔ nyɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́píɛ́ itedɛí kɛ́puɔ nnɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ mmuyuo, kòo puɔ nyɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀ nyɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tihúúntì Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kò nSedisɑdɛmmu. 8Kɛ̀ Sosiɑsi mbo o kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì miɛkɛ. Ò wèńkùnnɛ dìì mɔ̀nnì dihɛì nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dèè kɛ́tɔ̃ Asɑdiɑ birɛ Sɑfɑ̃ɑ̃ Mɑseyɑ ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Yoɑkɑsi birɛ Yoɑ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́tũntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Idikiyɑ, kɛ́ nhò tɔo Mɑnɑnsee kó kuwuɔ nkɔbɛ, nɛ̀ Efɑdɑimmu kɔku kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ do tɔní ìì díítí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì cuɔ́. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ ì duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ ni bɛ̀ɛ̀ pĩ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ bo dɔ̀ɔ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ tɛ̀ tũ̀ntɛ. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ ì duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ idɛí kó mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛmɑribɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dontɛ́nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ bɛ̀ cìɛ́kɛ́ yɛ̀ nɛ̀ imundɛí kɛ́íinnɛ̀ tidieti Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do cɑ̀kɛ tì. 12Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ mɛ̀nkɛ mpĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ̀ dɛ̀ wenni mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ Defiibɛ bí Yɑɑti nɛ̀ Abudiɑsi nɛ̀ Sɑkɑrii nɛ̀ Mɛsudɑmmu iì do bɛ̀ ni. Kɛ̀ Defiibɛ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ bie ndɛbémbénnɛ̀ kɛ nɔnnɛ̀ mudèmmù. 13Kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ tɔu tinɛntì, kɛ bɑkɛ́nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛmɔu bɑ́ wè nɛ̀ o tɔ̃mmú. Kɛ̀ Defiibɛ tɔbɛ̀ tu bɛpɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ bɑɑnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ yɛbòrɛ̀. 14Bɛ̀ dɛ̀ì dìì mɔ̀nnì idíítí bɛ̀ do dɔú nyì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Idikiyɑ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ pɑ́tíri, kù do duɔ́ nyì Mɔyiisi kòo ì wɑ̃̀ri. 15Kɛ̀ Idikiyɑ nɑ́kɛ́ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sɑfɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: M pɛ̀tɛ́ ikuɔ́ pɑ́tíri ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ dì nhò duɔ́. 16Kɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ dì tɔo okpɑ̀ɑ̀tì, kóò nɑ̀kɛ́ nɛ̀ mutɔ̃mmú kpɛti kɛ dɔ̀: Tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ti pĩ̀ḿmu mutɔ̃mmú ɑ do yɛ̃ ntí dɔɔ̀ mù. 17Ti tùótɛ́mu ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó idíítí imɔu kɛ duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ mutɔ̃mmú nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀. 18Kɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sɑfɑ̃ɑ̃ yíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ nìùtì diɛwè Idikiyɑ weè n duɔ́ ndipɑ́tíri, kɛ́ dì kɑ̀ɑ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀. 19Okpɑ̀ɑ̀tì kèè mɛm̀mɛ Kuyie nkuɔ́ bɛ̀ ò kɑ̀ɑ nyì kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì, 20kɛ́yú Idikiyɑ nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ Ayikɑmmu nɛ̀ Mikee birɛ Abudonni nɛ̀ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo tũ̀ntì Asɑyɑɑ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 21Kɔtɛnɛ̀ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie n kpɛ́í nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kpɛ́í nnɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kpɛ́í ndipɑ́tíri bɛ̀ pɛ̀tɛ́ dì tɔ tìì nɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ ti domɛ̀ mɛdiɛ̀ mmɛ, ti yɛmbɛ̀ í yiemmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie yɛ̃ mmù, tìì wɑ̃̀ri dipɑ́tíri miɛkɛ timɔu. 22Idikiyɑ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ onitipòkù Udidɑ borɛ̀ wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Ò do tú Asidɑɑ birɛ Tokiyɑti birɛ Sɑdummu pokù nwe, weè do bɑɑ ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì. Dɛ kó Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò do bo Sedisɑdɛmmu nwe, dicɛ̃kɑrì bɛ̀ tu di dihɛì pɑ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ tɔ tì. 23Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ onìtì wèè di tɔ̃nní m borɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nku tu: 24Bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ ndìì pɑ́tíri Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì di nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í kù yóó mɛ̀ bɔntɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì ndi nɛ̀ di kɔbɛ. 25Bɛ̀ mɛ̀ nkù mbɔntóomɛ̀ kɛ tuɔ̀ tihúúntì yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ kɛ íinko ku miɛkɛ, nɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ ku miɛkɛ bɛ̀ yɛ̀mu kɛ í yóó bɛ̀ bonkɛ. 26Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè di tɔ̃nní kɛ̀ di bo beé nti Yiɛ̀ nKuyie, dí ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú, ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu ò kèèmu kù ò nɑ̀kɛ́ tì. 27Ò mɛ̀ nkèèmɛ̀ kù nɑ̀kɛ́ tì Sedisɑdɛmmu kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ o yɛ̀mmɛ̀, kòò kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nku ììkɛ̀, kɛ kɛ̃rí o yɑ̀ɑ̀tì kɛ kɔmmú tinɔnniɛti. Kunku ku mɔ́mmɔnku kù kèèmu o dɑbònnì kunku ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i. 28Ò yóó kòmmu bɑ̀mmùù o yɛmbɛ̀ kũũ̀ nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti o nɔ̀nfɛ̀ í yóó yɑ̀ mɛyɛi nkù yóó bɔntɛ́mɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì nɛ̀ di nìtìbɛ̀. Ikuɔ́ nìùtì diɛwè Idikiyɑ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì do ò nɛínɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, 29kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ tíí. 30Bɛ̀ tìí ndìì mɔ̀nnì kòo kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ nɛinɛ̀ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ibí kòo bɛ̀ kɑ̀ɑ nti Yiɛ̀ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ ku tɑummɛ̀ pɑ́tíri bɛ̀ pɛ̀tɛ́ dì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 31Okpɑ̀ɑ̀tì dɛ ncómmú o cónnì kɛ́bɛ́i ndinùù dìì tu bɛ̀ ntũ mbɛ Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yíe nku tɑnnɔ̀, nɛ̀ ku kuɔ́, nɛ̀ ku tié nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, nɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mumɔu. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ kɛ́ndɔɔri ku kuɔ́ nɛ̀ ku tɑummɛ̀ pɑ́tíri diì ntɔ tì yɛ̃ mmù. 32Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo Sedisɑdɛmmu ɛì nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ nkɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ Kuyie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ kunku bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù. 33Kɛ̀ Sosiɑsii pɑɑ mmubɔɔtɔ̃mmú Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mpĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú kunku Kuyie mbɛ̀ tũ nkù, o fòmmu mumɔu miɛkɛ, bɑ́ bɛ̀ í nyetɛ bɛ Yiɛ̀ nKuyie bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\