2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 6

1Kɛ̀ Sɑdomɔɔ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ dɔ́ kɛ́mbo diwɛtirì miɛkɛ, 2kɛ̀ mí nnɛ́ dɑ mɑɑ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ yó mbo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀! 3Okpɑ̀ɑ̀tì yĩ mɛmmɛ kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì còḿmú dɛ̀ kɛ́mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í, 4kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu kunku tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù. Kuù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ku wɛ̃rímú kù do nɑ̀kɛ́ tì n cicɛ Dɑfiti kɛ dɔ̀: 5Nɛ̀ n dènnɛní dìì yiè n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti n yí tɑ̃ɑ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ wuɔ mmiɛkɛ dihɛì mɑrì kɛ yɛ̃ mbɛ̀ m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m mɛ nyí tɑ̃ɑ̃tɛ́ onìtì mɔù kɛ yɛ̃ nwè mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 6N nɛ́ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sedisɑdɛmmu nwe kɛ yɛ̃ mbɛ̀ m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ fɔ̃́ nDɑfiti kɑ̀ɑ bo mbɑkɛ́ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 7Kɛ̀ Sɑdomɔɔ sɔɔtɛ́ o nɑ́ɑǹtì kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ n cicɛ Dɑfiti yɛ̀mmɛ̀ɛ o pɑ̃, kòo ndɔ́ kɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kunku tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A totí iyɛntotí sɑ̀ɑ̀yì nyi ɑ bo m mɑɑ́mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m pɛ́nsìrìmu. 9Dɛ̀ nɛ́ í tú fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tɛ̀ nni mmɑɑ́. A birɛ ɑ pɛitɛ́ dɛ̀ dɛɛ̀ yóó m mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀mu kù do bɛ́i ntì kɛ̀ n sɔɔtɛ́ n cicɛ Dɑfiti kpɑ̀tì, kɛ kɑ̀ri o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì kɛ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀, kɛ̀ n kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù kɛ̀ ti bo nkù bɑ̀ɑ́. 11N tɑnnɛ́mu ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tɔu titɑ̃́píɛ̀tì kù do dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́wɑ̃ri tìì ĩ́nkɛ̀ ku kuɔ́. 12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ cómmú ti Yiɛ̀ nKuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì ììkɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ́youtɛ o nɔu kɛ bo bɑ́ntɛ̀ Kuyie. 13Sɑdomɔɔ do mɑɑ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì mɑrì ndi Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù cuokɛ̀, kɛ̀ di okùmɛ̀ mbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ̀nùmmù mɛcómmɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Ò do dèkɛ diì ĩ́nkɛ̀ kɛ́nínkú Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ́youtɛ o nɔu kɛĩ́nkɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 14Kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́, òmɔù í bo, kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ yoo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɑ dònnɛ̀ fɔ̃́ nwèè pĩ mmɛtɑummɛ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀, kɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, bɛmbɛ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ tũ nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu. 15A do nɑ̀kɛ́ tì ɑ kóo tɔ̃ntì n cicɛ Dɑfiti ɑ ti ndɔ̀ɔ̀ yíe. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nhɑ do nɑ̀kɛ́ dìì nùù ɑ kóo tɔ̃ntì n cicɛ Dɑfiti kɛ́yĩ́, kòo bí yie nkɛ dɑ tũ̀nnɛ ò dɑ tũ mmɛ̀ɛ̀ botí kɛ yíé nhɑ kuɔ́, bɛɛ̀ yó nsɔkɛ́ o kpɑ̀tì kɛ́mbɑkɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ pĩ́ nhɑ tɔ̃mmú, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù dɔɔ̀ ɑ nɑ̀kɛ́ dìì nùù ɑ kóo tɔ̃ntì Dɑfiti. 18Kuyie mmɛ̀nkɛ bo nɑ kɛ́mbonɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɑ̀ɑ̀? Kɛĩ́nkɛ̀ dɛu kɛ í mɔkɛ kɛ̀ mɑ̀mɛ̀ kɛ í nɑ kɛ bo tɔ Kuyie, kɛ̀ dɛcɛ̃birɛ m mɑɑ́ dɛ̀ dɛɛ̀ bo nɑ kɛ́ kù tɔɑ̀ɑ̀? 19N Yiɛ̀ nKuyie nkémmú mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, keè mí nhɑ kóo tɔ̃ntì n dɑ kuɔ̀nnɛ̀ tì, kéntɛ́ n dɑbònnì nɛ̀ m bɑ́ɑmmìi n dɑ bɑ́ɑ́ nyì. 20A nɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ ṹnnɛ́ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ĩ́nkɛ̀, ɑ bɛ́i nkɛ yɛ̃ nhɑ yètìrì yó mborɛ̀, kéntɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì dɑ bɑ́ɑ́ nyìì bɑ́ɑmmìi tɛ miɛkɛ. 21Kéntɛ́ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ yɛdɑbùò n dɑ kuɔ̀nnɛ̀ yɛ̀ nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ti dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. Á mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́ ti cĩ́ɛ̃́. 22Kuyie, kɛ̀ dɛ̀ dò nhòmɔù cɑ̀ɑ̀rɛ̀ o kou tɔù, kɛ̀ bɛ̀ yĩ wèe pɑrìkɛ̀ kòò kɔ̀tɛní ɑ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ wũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀, 23fɔ̃́ nKuyie, ɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́ bɛ̀ pùtɛ́, bɛmbɛ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ ocɑɑ̀rìwè cɑɑ̀rìmɛ̀ɛ do o yuu ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ dɛɛtɛ́ wèè nɑɑti o nɑɑtí kpɛ́í. 24Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɑ yetɛ́nɛ̀ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ nɑ, kɛ̀ bɛ̀ bɑntɛ́ bɛ̀ yetɛ́mɛ̀ kɛ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní ɑ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃ntɛ, kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀, kɛ dɑ kuɔ́nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, 25fɔ̃́ nKuyie nhɑ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè, kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ bɛmbɛ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ní kɛtenkɛ̀ ɑ do duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛmbɛ. 26Kɛ̀ dɛ̀ dò mbɛ̀ dɑ yetɛ́nɛ̀ kɑ̀ɑ kpetínnɛ́ iwɛtibori, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ í niu, kɛ̀ bɛ̀ bɑntɛ́ bɛ yetímɛ̀ kpɛ́í ntemɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ potɛ́, kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɛ́úkùnnɛ ɑ yètìrì, 27fɔ̃́ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ bɛmbɛ ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ kucɛ bɛ̀ dò nkɛ́tũnnɛ kù, kɛ́duɔnní fɛtɑɑfɛ̀ ɑ ɛì, dihɛì ɑ duɔ́ ndì ɑ kó bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dì te. 28Kɛ̀ dikònnì tɑnní dìì mɔ̀nnì dihɛì yoo mutenkṹṹ, yoo tidiitì tiì mɛ nfɑ̃ũ ndɛpɑɑ, yoo fɛtùɔ̀rìfɛ̀ fɛɛ̀ mɛ ntì pĩ yoo yɛcɑ́dúɔ̀ nyɛɛ̀ mɛ ntɑnní yoo fɛcofɛ, kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ mɛ mbo bɛ̀ pì bɛ ɛì, kɛ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ mɛɛ̀ mɛ ntɑnní yoo mumɔmmú mɑmù, 29kɛ̀ bɛ̀ dɑ bɑ̀ńtɛ̀ mùù bɑ́ɑmmu, kɛ̀ bɛ̀ dɑ kuɔ́nnɛ̀ dìì dɑbònnì, kòo nìtì omɑ́ɑ̀ ndi yoo ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɑmɛ̀ mɛɛ̀ bɛ̀ sɔ̃̀ńkɛ́, yoo kuyonku mɑkù kɛ̀ bɛ̀ yòùtɛní bɛ nɔu tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ kuɔ́nnɛ̀, 30fɔ̃́ nKuyie nhɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́keè kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́, kɛ́dɔɔ̀ bɑ́ wè ò dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ nyɛ̃́mɛ̀mu bɛ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀. Fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀. 31Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ndɑ dé kɛ́ntũ nhɑ kó kucɛ bɛ fòmmu mumɔu bɛ̀ yó mbomɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑ duɔ́ nkɛ̀ ti yɛmbɛ̀. 32Kɛ̀ dɛ̀ dò nhopɔ̀ɔ̀ mɔù wèè í tú Isidɑyɛɛri kòò kèè ɑ yètìrì dɛumɛ̀, kɑ̀ɑ kpeńnì kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ muwɛ̃rímú, kɛ ìtɛ́ní dɛdɛ́tirɛ̀ kɛ kɔ̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀, 33fɔ̃́ nKuyie nhɑ́ boní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè kɛ́dɔɔ̀ dɛ kóo pɔ̀ɔ̀ yɛ̃ mmù. Mɛm̀mɛ kutenkù kɔbɛ bo dɑ bɑntɛ́mɛ̀ kɛ́ ndɑ dé ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɑ dé mɛ̀ɛ̀ botí, bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ dò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n dɑ mɑɑ́ tɛ̀ tu ɑ kpɛtɛ ntɛ. 34Kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ kɔ̀ri mudoò kɛ bo dokɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀, ɑ bɛ̀ tɔ̃ nkɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní ɑ bíɛ́kɛ̀ ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì ɛì kɛ̀ n di n dɑ mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀, 35Kuyie, ɑ́ m boní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè bɛ bɑ́ɑmmìi nɛ̀ bɛ̀ dɑ kuɔ̀nnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɑbùò nkɛ́dɔɔ̀ bɛ̀ yɛ̃ mmù. 36Kɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛɛ̀ mɛ ndɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ wèè bo yĩ́ ò bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀. Kɑ̀ɑ miɛkɛ bɛ̀ pɛikɛ kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ nɑ kɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ kònnɛ̀ dihɛì dɛ́tirì yoo di tɔ́ɔ́nnì. 37Kɛ̀ bɛ̀ kɛ̀ bo dɛ kó dihɛì bɛ̀ tu dì tidɑɑtì kɛ totí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ bɑntɛ́ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ dɑ kuɔ́nnɛ̀ kɛ yĩ: Ti tú bɛyɛibɛ mbɛ, ti í tũ ntimɔ́mmɔnti, ti cɑ̀kɛmu. 38Kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛní ɑ borɛ̀ nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kɛ dɑ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ dɛ kó dihɛì bɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmu kɛ kònnɛ̀ dìì miɛkɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì. Kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀ɛ̃̀tɛní bɛ kó dihɛì bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ bɑ̀ńtɛ̀, dihɛì ɑ duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀, dihɛì ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ̀ n dɑ mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dì miɛkɛ. 39Kuyie, ɑ́ mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè bɛ bɑ́ɑmmìi nɛ̀ bɛ dɑbùò nkɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ bɛmbɛ ɑ nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 40Kuyie n tũ nkù ɑ nɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ ṹnnɛ́ ti ĩ́nkɛ̀, kéntɛ́, kɛ́keè n dɑ kuɔ̀nnɛ̀ tì diɛ. 41Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ tɑummɛ̀ tɔu ɑ kpetì borɛ̀, kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ muwɛ̃rímú bɛ̀ bo nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ mù ɑ kó mɛdɛɛtímɛ̀ kpɛti, kɛ̀ diwɛ̀ì mbo bɛ̀ɛ̀ tu ɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku. 42Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ɑ́ bɔntóo okpɑ̀ɑ̀tì ɑ cɑ̃̀ńnɛ́ wè, dentɛní mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì mɛ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\