2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 7

1Sɑdomɔɔ bɑ̀ńtɛ̀ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkɛ́deè, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́cɔ́útɛ́ iwũɔ̃ bɛ̀ kù fìé ì, kɛ bo tuɔ nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetìi píɛ nku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 2Bɑ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ í nnɑ kɛ bo tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì do píɛmmɛ̀ tɛ miɛkɛ. 3Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu yɑ̀mɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncùtɛ́nímɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó tikpetì pĩ̀nti ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔ̃nkɛ bɛ̀ ce dɛ̀ kɛ dɑ̀ri titɑ̃́píɛ̀tì, kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛ̀ bɛ ììkɛ̀ɛ kɑ́ɑ́kɛ́ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, kɛ yɛ̃́ kù bɛ̀ dɔ́mɛ̀mu nsɑ̃́ɑ̃̀. 4Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie, 5kɛ́fíé inɑ̀ɑ̀kɛ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (22000) nɛ̀ ipe tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (120000). Mɛm̀mɛ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ kpetɛ́mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 6Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ kɑri bɛ tɔ̃mmú bɛ tɔ̃mmú, kɛ̀ Defiibɛ mbie ndɛbémbénnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kpɛ́í okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ yɛ̃́ ku sɑ̀ɑ̀ nyí mɔkɛmɛ̀ kumɑ̀nku. Kɛ̀ bɛ̀ ndiè nDɑfiti do bɛ̀ keutɛ́ fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ còḿmú bɛ ììkɛ̀ kɛ eu siheú. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ítɛ́ kɛ́cómmú. 7Kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ̃́nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kucuùdɑ̀nkù kɛ́fíé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ, kɛ́tuɔnnɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nyi kó mɛkùɔ̀. Kɛ yɛ̃́ disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀ dì do í sɑ̀nnɛ̀mɛ̀ bɛ̀ bo tuɔmmɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ fìé ì Kuyie nnɛ̀ bɛ̀ bo tuɔmmɛ̀ tidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kó mɛkùɔ̀. 8Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑɑ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpetímù kó dibɑnni kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ́túótɛ́ Debo-Amɑti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Esibiti kó kukó mpɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ntíkú ditĩ̀nnì diɛrì. 9Diyiè niínnì yiè, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ́kɔutɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do bɑɑ́mmɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kó dibɑnni kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ ndi. Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́mbɑɑ̀ nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 10Otɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì yiè, kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kò mbɛ ciɛ nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ nnɑɑtinɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ Sɑdomɔɔ nɛ̀ bɛmbɛ ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 11Sɑdomɔɔ dèèmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ sì dɔ̀ɔ̀ o yɛ̀mmɛ̀ do dɔ́ wèe sì dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔtɛní o borɛ̀ kɛyènkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kèèmu ɑ bɑ́ɑmmìi. Kɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ di bo ndɛ̀ nni nfeu iwũɔ̃. 13Kɛ̀ dɛ̀ dò ndiyiè mɑrì bo kɛ̀ n kpetínnɛ́ iwɛtibori kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ í niu, yoo n duɔ́ nkɛ̀ fɛcofɛ fɛɛ̀ tɑnní dihɛì kɛ dì cɑ̀kɛ, yoo m bɔntɛ́ n nìtìbɛ̀ mutenkṹṹ, 14kɛ̀ bɛmbɛ kubotí n dɔ̀ɔ̀ kù, bɛmbɛ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ m bɔ̀útɛ́, kɛ n wɑmmú kɛ m bɑ̀ńtɛ̀, kɛ bùtínnɛ́ icɛ yɛiyi bɛ̀ tũ nyì. Nní mboní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́keè bɛ bɑ́ɑmmìi, kɛ́ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ mbɛ yɛi, kɛ́tũntɛ dɛ̀ɛ̀ cɑ̀kɛ bɛ ɛì miɛkɛ, 15kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní n wúómmu kɛ kémmú bɛ̀ yó m bɑ́ntɛ̀ ìì bɑ́ɑmmìi dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 16N tɑ̃ɑ̃tɛ́mu dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ n yètìrì bo nyu tɛ miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. N nɔ̀nfɛ̀ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ yóó mbomu tɛ ĩ́nkɛ̀ yɛwe yɛmɔu. 17Fɔ̃́ nSɑdomɔɔ nkɑ̀ɑ n tũ, ɑ cicɛ Dɑfiti do n tũ mmɛ̀ɛ̀ botí kɛ dɔɔri n yɛ̃ nhɑ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ pĩ́ n kuɔ́ nɛ̀ n tié. 18N yóó fíímmu ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì n do dɔúnnɛ̀ ɑ cicɛ Dɑfiti dinùù kɛ́ nyɛ̃ ndɛ̀ yóó ndòmmɛ̀, kɛ bɛ́i kɛ dɔ̀: O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ í yóó pɑɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì wèè bo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 19Kɛ̀ di mɛ nni nyetɛ kɛ bùtínnɛ́ n kuɔ́ nɛ̀ n tié n di duɔ́ ndɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ kɔ̃nkù yɛ ììkɛ̀. 20Dɛ mɔ̀nnì m bo di dɛitɛ díndi Isidɑyɛɛribɛ kɛtenkɛ̀ n di duɔ́ nkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ́dootóo tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ tɛ̀ kɛ̀ di bo ndɛ̀ yu n yètìrì. M bo di wɑ́mpùnnɛ kɛ̀ bɛ̀ n di dɑú ibotí imɔu miɛkɛ. 21Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo m pɛ̃nkù dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ di. Kɛ̀ bɛ̀ mbékú mùù te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ miɛ ndɛ kó dihɛì nɛ̀ dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ kó diyètìrì do feí. 22Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀, bɛ̀ bùtínnɛ́ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nku bɛ̀ yɛmbɛ̀ do tũ nkù kuù bɛ̀ dènnɛní Esibiti. Bɛ̀ tɑunnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ yɛbɔkɛ̀, kɛ kɔ̃nkù yɛ ììkɛ̀ kɛ pĩ́ n yɛ tɔ̃mmú, dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ bɔntɛ́ dɛ kó mɛyɛi mmɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\