2 CORINTHIENS 2

1Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ í dɔ́ kɛ́wɛ̃too di ciɛ kɛ́yíɛ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀. 2M mɛ nwúómmɛ̀ dímbɛ kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti, kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀, n yɛ̀mmɛ̀ tɛ̃́nkɛ nɛ́ nnɑɑtinɛ̀ ɔ̃̀mbɛ? 3Dɛɛ̀ te kɛ̀ n di wɑ̃̀ri n sòò di wɑ̃̀ri tì. N do í dɔ́ n kɔtoo kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀nɛ̀ n nɑ nwúó mbɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ nɑɑti. N yɛ̃́mu kɛ dò nkɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti, di kɔ̃mɛ múnkɛ bo nnɑɑti. 4N sòò yó ndi wɑ̃ũ nɛ̀ tinɔnniɛti nti nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, dɛ̀ í dò n dɔ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀, n dɔ́ dí bɑntɛ́ n di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí nku. 5Kòò mɔù te kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, míì mɑ́ɑ̀ kɔ̃mɛ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀, timɔu ndi, yoo bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ kɛ̀ n dɔ̀kɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ sũ̀ṹ. 6Kusṹkù di miɛkɛ ò còńnɛ́ mɛ̀ɛ̀ cónnímɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu. 7Di mmɔ̀nnì di dò nkɛ́ ò cĩ̀ɛ̃́mmu kɛ́nɑ́ríkùnnɛ o yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ dɔ̀kɛ bɑ́ɑ́ cɑɑ̀rɛ̀. 8N di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú dɔɔ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kòo bɑntɛ́ di ò dɔ́mɛ̀. 9Dɛɛ̀ te kɛ̀ n di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kɛ bo di yɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ di yíé n kó itié nyimɔu. 10Kɛ̀ di ò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi, m múnkɛ ò cĩ̀ɛ̃́mmu. N dò nkɛ́cĩ́ɛ̃́ nwè, nh ò cĩ̀ɛ̃́mmu di kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í kɛ̀ Kirisi yɛ̃́. 11Dɛ̀ bo yiennɛ̀mɛ̀ kɛ̀ dibɔɔ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ mɛfíè nkɛ yɛ̃́ di yɛ̃́mɛ̀mu dibɔɔ̀ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀. 12N tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Todowɑɑsi kɛ̀ Kuyie nkpetɛ́ kucɛ kɛ̀ m bo pĩ́ mmutɔ̃mmú. 13N yí nyɑ̀ n nɛ́po Titi kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ̀ m bɛ̀ cɑu nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Mɑseduɔnni. 14Kuyie nyètìrì ndɛu, kunku kùù ti tɑnnɛ́ fɛkperínɑfɛ miɛkɛ, nɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í. Kɛ̀ ti dò tùdɑ̀ɑ̀rí kufɔ̃ɔ̃ku kunɑtikù kou tipíìtì timɔu, kɛ bo nte kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ Kirisi. 15Kirisi ti dɔ̀ɔ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí wèè fɔ̃ɔ̃ku nɑɑti wè nwe Kuyie nkpɛ́í, bɛ̀ɛ̀ coorí nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fieti kɛ̀ bɛ̀ bo nkù yo. 16Kɛ̀ ti tú bɛ̀ɛ̀ í coorí bɛ borɛ̀ kufɔ̃ɔ̃ku kùù kɔ̀ù. Kɛ tú bɛ̀ɛ̀ coorí bɛ borɛ̀ kufɔ̃ɔ̃ku kùù duɔ̀ mmufòmmu. We mbo nɑ kɛ́pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú? 17Ti í dònnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kupotɑɑ́, tínti nɑ́ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì weti weti nwe, kɛ yɛ̃́ kuù ti tɔ̃mmɛ̀ kɛ̀ ti tú Kirisi kó bɛtɔ̃mbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\