2 CORINTHIENS 4

1Kuyie nkuù ti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ tì duɔ́ nku kó mutɔ̃mmú, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti mù pĩ nkɛ̀ ti kɔ̃̀ntì í yɑ̃́ríkú. 2Ti yóumu mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ disɔ̀rì kɔ̃mɛ, ti dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu síɛ́mu, ti í cií nhòmɔù, ti í ceeri Kuyie nnɑ́ɑǹtì. Ti nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ Kuyie nwúó, bɛ̀ɛ̀ dɔ́ timɔ́mmɔnti bɛ̀ bo nɑ kɛ́bɑntɛ́. 3Bɑ́ kɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ti nɑ́ɑ́ ntì kpɑɑ́ kɛ sɔ̀ù, ti sɔ̀ùnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fieti bɛ̀mbɛ. 4Bɛ̀ í yie nkɛ yɛ̃́ kutenkù kuù nkóo kpɑ̀ɑ̀tì dibɔɔ̀ bɛ̀ yɛ̃̀ĩ̀kùnnɛmɛ̀ kɛ bɛ̀ dìítí bɑ́ bɛ̀ í yɑu Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kó kuwenniku, Kirisi kɔku kùù ti bɛnkú Kuyie ndòmmɛ̀. 5Ti í nɑ́ɑ́ nti mɔ́mmɔmbɛ kpɛ́í, ti nɑ́ɑ́ nYesu Kirisi kpɛ́í nkɛ, wèè tú ti Yiɛ̀, ti tú díì kó bɛtɔ̃mbɛ̀ Kirisi kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ. 6Kuyie nkùù yĩ kuwennikuu míítɛ́ dibiìnnì miɛkɛ kuù míítɛ́ ti yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kɛ ti bɛnkɛ ku kpetì nɛ̀ Kirisi borɛ̀. 7Ti dònnɛ̀ tiyɑɑmɑtì nti kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ bo ti miɛkɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo bɑntɛ́ dɛ kó muwɛ̃rímú í túmɛ̀ ti kɔ̃mu kɛ̀ Kuyie nkɔ̃mu mmu. 8Bɛ̀ ti fɛ̃́ṹkomu bɛ̀ mɛ nyí ti nɑ, kɛ ti ɑ̃ɑ̃̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ ti kɔ̃̀ntì mɛ nyí yɑ̃rikɛ. 9Bɛ̀ ti fɛ̃́ṹkomu kɛ̀ Kuyie nti bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ti buɔ̀ nkɛ̀ ti iiti. 10Kɛ̀ bɛ̀ ti wɑntinɛ̀ mukṹṹ mbɛ̀ do mù wɑntinɛ̀mɛ̀ Yesu, kɛ̀ bɛ̀ bo bɑntɛ́ Kirisi fòùmɛ̀ ti miɛkɛ, 11kɛ ti wɑntinɛ̀ mukṹṹ nsɑ̃́ɑ̃̀ Yesu kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ bo bɑntɛ́ Yesu fòùmɛ̀ ti kó tikɔ̃̀ntì tìì yóó kú ti miɛkɛ. 12Ti nɑ́ɑ́ ntìì nɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ di pɛ́u mufòmmu tiì te kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ ti kuɔ. 13Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: N yiemmu dɛɛ̀ te kɛ̀ n nɑ̀ɑ́. Ti múnkɛ yiemmu dɛɛ̀ te kɛ̀ ti nɑ́ɑ́. 14Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkùù te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu yɑ̃̀ńtɛ́ kuù yó nte kɛ̀ ti yɑ̃́ntɛ́ nɛ̀ díndi kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo ku borɛ̀. 15Ti fɛ̃́ṹrì díì kpɛ́í nkɛ kusṹkù di miɛkɛ bo pɛ́tɛ́ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ ku kó yɛsɑ̃ɑ̃ ndɔkɛ dɛukɛ. 16Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti kɔ̃̀ntì í yɑ̃́ríkú, bɑ́ kɛ̀ tikɔ̃̀ntì cĩ̀tiri ti wɛ̃rɛ̀ yiɛ pɛ́úmu muwɛ̃rímú yɛwe yɛmɔu. 17Ti fɛ̃́ũ̀rì sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ dɛ kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́, dɛɛ̀ ti tũnni kɛ bo ti tɑnnɛ́ Kuyie nkó tikpetì miɛkɛ tìì dɛu kɛ í sénní kɛ yóó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, tì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ti mɛ̀ nyo mmɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀. 18Ti í wɑnti ti nuɔ nwúó ndɛ̀, ti wɑnti ti í wúó ndɛ̀ ndɛ, onìtì wùó ndɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nhɔɔtɛ, ti í wúó ndɛ̀ dɛɛ̀ bo sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\